Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 26 lutego 2021 o 14:23:39. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla członków rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka (Karta wydawana jest dożywotnio)
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia niżej wymienione wymagania.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

W wieku do ukończenia 18. roku życia;
W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

 • Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • Szkole wyższej – do dnia 30 września roku – w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej)
i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:

 • W przypadku rodzica −  oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
  w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (załącznik ZKDR-03);
 •  W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);
 • W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);
 • W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02);
 • W przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację  o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 • W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument
   potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
   niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do   zamieszkania na terytorium RP.

Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Radlin (budynek boczny, I piętro, wejście od strony parkingu)

Opłaty:

Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł – za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.

Wniosek:

Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie

www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Załączniki:

32 45 902 41

Szczegółowych informacji na temat programu udziela referat rozwoju Urzędu Miasta Radlin

Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Posiadając Kartę Dużej Rodziny można skorzystać również ze zniżek oferowanych w ramach Programu  Śląska Karta Dużej Rodziny.

Partnerami projektu są działające w województwie śląskim instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Szczegółowy wykaz zniżek znajduje się na stronie www.slaskiedlarodziny.pl

Wersja utworzona

26 lutego 2021 o 14:23:39Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p><strong>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla członków rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla członków rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci: bez względu na ich wiek.</strong></p>
Skasowano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/karta-duzej- rodziny-1024x633.jpg" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/karta-duzej- rodziny-1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny- 1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dodano: <img width="1024" height="633" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/karta-duzej- rodziny-1024x633.jpg" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/karta-duzej- rodziny-1024x633.jpg 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny-300x186.jpg 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny-768x475.jpg 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny- 1536x950.jpg 1536w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/03/ karta-duzej-rodziny.jpg 1746w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
Bez zmian: <h3>Członkami rodziny wielodzietnej są:</h3>Bez zmian: <h3>Członkami rodziny wielodzietnej są:</h3>
Skasowano: <ul><li>rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka (Karta wydawana jest dożywotnio)< /li><li>małżonek rodzica;</li><li>dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny<br />i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).</li></ ul><p><strong>Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia niżej wymienione wymagania.</strong></p>Dodano: <ul><li>rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka (Karta wydawana jest dożywotnio)< /li><li>małżonek rodzica;</li><li>dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny<br />i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).</li></ ul><p><strong>Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia niżej wymienione wymagania.</strong> </p><p><strong>  </strong></p><h4 style="text-align: center;"><strong>Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom dzieci już pełnoletnich ! <br /></strong></h4>
Bez zmian: <h3>Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:</h3>Bez zmian: <h3>Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:</h3>
Skasowano: <p>W wieku do ukończenia 18. roku życia;<br />W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:</p><ul><li>Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,</li><li>Szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem< /li></ul><p>< strong>Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej)</strong><br /><strong>i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).</strong></p>Dodano: <p>W wieku do ukończenia 18. roku życia;<br />W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:</p><ul><li>Szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,</li><li>Szkole wyższej – do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem< /li></ul><p>< strong>Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej)</strong><br /><strong>i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych, <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ mobywatel">w oparciu o aplikację mObywatel</a> ).</strong></p>
Bez zmian: <h3>Wymagane dokumenty:</h3>Bez zmian: <h3>Wymagane dokumenty:</h3>
Skasowano: <p><strong>Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:< /strong></p><ul><li>W przypadku rodzica −  oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej<br />w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (załącznik ZKDR-03);</li><li> W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);</li><li>W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);</li><li>W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02);</li><li>W przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – informację  o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).</li> </ul><p><strong>W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:< /strong></p><ul><li>W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;</li><li>W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument<br /> potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu<br /> niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.< /li></ul><p>Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do   zamieszkania na terytorium RP.</p><p><strong> Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.< /strong></p>Dodano: <p><strong>Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów:< /strong></p><ul><li>W przypadku rodzica −  <strong>oświadczenie</strong>, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej<br />w stosunku do co najmniej trojga dzieci; (załącznik ZKDR-03);</li><li> W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia − <strong>oświadczenie</strong> o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (załącznik ZKDR-01);</li><li>W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – <strong>postanowienie</strong> o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (do wglądu);</li><li>W przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka − <strong>oświadczenie</strong> o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (załącznik ZKDR-02);</li><li>W przypadku wnioskowania o kartę elektroniczną – <strong>informację </strong> o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik ZKDR-04).</li> </ul><p><strong>W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:< /strong></p><ul><li>W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;</li><li>W przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument<br /> potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;</li><li>W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu<br /> niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.< /li></ul><p>Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do   zamieszkania na terytorium RP.</p><p><strong> Oświadczenia dołączone do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.< /strong></p>
Bez zmian: <h3>Miejsce złożenia dokumentów:</h3>Bez zmian: <h3>Miejsce złożenia dokumentów:</h3>
Bez zmian: <p>Wnioski można składać w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Radlin (budynek boczny, I piętro, wejście od strony parkingu)</p>Bez zmian: <p>Wnioski można składać w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Radlin (budynek boczny, I piętro, wejście od strony parkingu)</p>
Skasowano: <h3>Opłaty:</h3> 
Skasowano: <p>Karta jest wydawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu oraz dodatkowej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł – za dodatkową formę Karty oraz 9,40 zł za duplikat.</p> 
Bez zmian: <h3>Wniosek:</h3>Bez zmian: <h3>Wniosek:</h3>
Bez zmian: <p>Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie</p><p><a href="https:/ /www.gov.pl/web/ rodzina/wniosek- o-przyznanie- karty-duzej- rodziniy-lub- wydanie-duplikatu" >www.gov.pl/web/ rodzina/wniosek- o-przyznanie- karty-duzej- rodziniy-lub- wydanie-duplikatu</a></p>Bez zmian: <p>Wzór wniosku o przyznanie Karty oraz wydanie jej duplikatu oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronie</p><p><a href="https:/ /www.gov.pl/web/ rodzina/wniosek- o-przyznanie- karty-duzej- rodziniy-lub- wydanie-duplikatu" >www.gov.pl/web/ rodzina/wniosek- o-przyznanie- karty-duzej- rodziniy-lub- wydanie-duplikatu</a></p>
Bez zmian: <h3>Załączniki:</h3>Bez zmian: <h3>Załączniki:</h3>
Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/1.-Opłata- za-wydanie-duplikatu-Karty- Dużej-Rodziny- lub-wydanie- Karty-w-dodatkowej- formie.odt">Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2.-Informacje- o-Karcie-elektronicznej.odt">Informacje o Karcie elektronicznej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/3.-Informator- Jak-zostać-Partnerem-Karty- Dużej-Rodziny..pdf" >Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.</a></li></ul>Bez zmian: <ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/1.-Opłata- za-wydanie-duplikatu-Karty- Dużej-Rodziny- lub-wydanie- Karty-w-dodatkowej- formie.odt">Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny lub wydanie Karty w dodatkowej formie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/2.-Informacje- o-Karcie-elektronicznej.odt">Informacje o Karcie elektronicznej< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/3.-Informator- Jak-zostać-Partnerem-Karty- Dużej-Rodziny..pdf" >Informator-Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny.</a></li></ul>
Bez zmian: <h3>Bez zmian: <h3>
Bez zmian: 32 45 902 41Bez zmian: 32 45 902 41
Bez zmian: </h3>Bez zmian: </h3>
Bez zmian: <p>Szczegółowych informacji na temat programu udzielaBez zmian: <p>Szczegółowych informacji na temat programu udziela
Bez zmian: referat rozwoju Urzędu Miasta RadlinBez zmian: referat rozwoju Urzędu Miasta Radlin
Bez zmian: </p>Bez zmian: </p>
Bez zmian: <p>Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „<strong>Rodzina 3+</strong>” oraz <strong>Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.</strong> </p><p><strong>Posiadając Kartę Dużej Rodziny można skorzystać również ze zniżek oferowanych w ramach Programu  Śląska Karta Dużej Rodziny.</strong> </p><p>Partnerami projektu są działające w województwie śląskim instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.< /p><p><strong> Szczegółowy wykaz zniżek znajduje się na stronie <a href="http:// slaskiedlarodziny.pl/ ">www.slaskiedlarodziny.pl< /a></strong></p>Bez zmian: <p>Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom wielodzietnym. W praktyce oznacza to, że jedna rodzina wielodzietna zamieszkała na terenie Miasta Radlin może posiadać dwie Karty: Kartę programu „<strong>Rodzina 3+</strong>” oraz <strong>Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.</strong> </p><p><strong>Posiadając Kartę Dużej Rodziny można skorzystać również ze zniżek oferowanych w ramach Programu  Śląska Karta Dużej Rodziny.</strong> </p><p>Partnerami projektu są działające w województwie śląskim instytucje kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Wśród miejsc oferujących zniżki są m.in. obiekty w Parku Śląskim, muzea, teatry, opera, Filharmonia Śląska, Koleje Śląskie, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego.< /p><p><strong> Szczegółowy wykaz zniżek znajduje się na stronie <a href="http:// slaskiedlarodziny.pl/ ">www.slaskiedlarodziny.pl< /a></strong></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:33
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.