Wybierz grupę spraw, które cię interesują:

Urząd Miasta Radlin umożliwia załatwienie większości urzędowych spraw za pośrednictwem sieci Internet. W tym zakresie obsługę zapewnia Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego w Katowicach poprzez platformę SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) i pośrednio dzięki integracji również poprzez platformę ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Radlin oraz szczegółowe informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (w tym również formularze elektroniczne) publikowane są pod adresem http://esp.radlin.pl .

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych:

  • Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta Radlin poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy SEKAP (http://sekap.pl) lub platformy ePUAP (http://epuap.gov.pl).
  • Akceptowane formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS, XLS, XLSX, GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PDF, XML (paczka XML). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.
  • Rodzaje obsługiwanych informatycznych nośników danych: Nośnik przenośny typu flash tj. PenDrive, karta pamięci, nośnik CD/DVD.
Urząd Miasta Radlin udostępnia zainteresowanym dostęp do danych znajdujących się w systemach informatycznych Urzędu. Świadczone usługi podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi. Usługi dostępne publicznie to np. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu, czy wyszukiwarka mienia. Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują np. dostęp do informacji o zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach oraz wpisach w rejestrach (np. rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rejestr umów dzierżawnych itd.) oraz możliwość realizacji płatności zobowiązań. Wniosek o założenie konta na platformie jest dostępny pod adresem https://rejestracja.radlin.pl, natomiast sama platforma pod adresem https://24.radlin.pl/eurzad .

Oferujemy również możliwość składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.  Złożenie deklaracji elektronicznej jest łatwe i nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jako podpis elektroniczny system weryfikuje podstawowe dane osobowe składającego deklarację. Są to imię, nazwisko i numer PESEL. Formularz jest dostępny pod adresem https://24.radlin.pl:8080/eformularz .

Niezależnie funkcjonują następujące dodatkowe serwisy zawierające informacje publiczne:

  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od 2002 roku do lipca 2011 roku.
  • Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej zawierająca dane za okres od lipca 2011 roku do października 2015 roku.
  • E-Urząd tj. zbiór publicznie dostępnych, automatycznie publikowanych rejestrów prowadzonych przez Urząd Miasta Radlin, w szczególności: Zarządzenia Burmistrza Radlina, projekty uchwał i uchwały Rady Miejskiej, protokoły sesji i protokoły posiedzeń komisji Rady Miejskiej, nabory na stanowiska urzędnicze, ogłoszenia dot. zamówień publicznych, komunikaty i obwieszczenia dot. ochrony środowiska.

E-urząd