Urząd Miasta Radlin:

ul. Józefa Rymera 15,
44-310 Radlin

Telefon: +48 32 459 02 00
E-mail: info@radlin.pl
Fax: 32 459 02 05

NIP: 6471897211
REGON: Miasto Radlin: 276258658 | Urząd Miasta: 273359940
Skrytka ePUAP: /radlin/skrytka

Informacja

Burmistrz Radlina oraz Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 15.30 do 16.30 oraz w każdą środę w godzinach 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00

 

Kierownicy Komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Radlin przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu Miasta Radlin tj. codziennie od godziny 7.30 do 15.30 za wyjątkiem wtorku (we wtorki do godziny 17.00) i piątku (w piątki do godziny 14.00).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 12.00 do 14.00.  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Radlinie przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach w godzinach 8.00 do 10.00.

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7:30 do 15:30
Wtorek 7:30 do 17:00
Środa 7:30 do 15:30
Czwartek 7:30 do 15:30
Piątek 7:30 do 14:00

Szczegółowy spis telefonów:

Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego

32 459 02 24 usc@radlin.pl

Dowody osobiste, meldunki, sprawy obywatelskie

32 459 02 30 so@radlin.pl

Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali

32 459 02 67  dg@radlin.pl 

Działalność gospodarcza

32 459 02 69 dg@radlin.pl

Zamówienia publiczne (przetargi)

32 459 02 21 zamowienia@radlin.pl

Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo

32 459 02 53 geodezja@radlin.pl

Budownictwo, architektura, urbanistyka

32 459 02 50 32 459 02 62 architektura@radlin.pl

Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport

32 459 02 51 gke@radlin.pl

Odpady, ekologia

32 459 02 66 gke@radlin.pl

Edukacja i sprawy społeczne

32 459 02 38 edukacja@radlin.pl

Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations

32 459 02 41 biuletyn@radlin.pl

Redakcja “Biuletynu Radlin”

32 459 02 41 biuletyn@radlin.pl

Inspektor Ochrony Danych, kontrola wewnętrzna

32 459 02 35 iod@radlin.pl

Koordynatorzy ds. dostępności

32 459 0250

32 459 0235

dostepnosc@radlin.pl

Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne

32 459 02 47 fundusze@radlin.pl

Sekretariat Burmistrza

32 459 02 02 sekretariat@radlin.pl

Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej

32 459 02 01  biurorady@radlin.pl

Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi

32 459 02 41 referatrozwoju@radlin.pl

Rachunki bankowe:

Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach

Konto organu79 8436 0003 0000 0026 8037 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.

Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.