UWAGA ! - nowy numer rachunku bankowego

Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:

Mikołowski Bank Spółdzielczy

30 84360003 0000 0026 8038 0001

Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych,
 • opłaty skarbowej
 • koncesji alkoholowych
 • dzierżaw
 • kar umownych
 • mandatów
 • odszkodowań
 • opłat za zajęcie pasa drogowego
 • opłat za wydanie zaświadczeń
 • sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
 • za wieczyste użytkowanie gruntów itp. 

UWAGA !

Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.

Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, obowiązujące od 1 lipca 2019LINK

Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:


 

Wcześniejsze uchwały: