Beata Dziwisz

32 459 02 24

usc@radlin.pl

Urząd  Stanu  Cywilnego wykonuje czynności związane z rejestracją urodzeń, małżeństw oraz zgonów  a także prowadzi sprawy dotyczące innych zdarzeń, które maja wpływ na stan cywilny osób w szczególności:

 • rejestracja stanu cywilnego osób dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów małżeństwa, urodzenia, zgonu,
 • udzielanie ślubów z zachowaniem uroczystej formy, także w szczególnych przypadkach poza lokalem USC,
 • przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od  osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi, za granicą,
 • przyjmowanie oświadczeń o:
  – nazwisku jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
  – powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  – uznaniu dziecka,
  – zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
  – nadaniu dziecku nazwiska matki.
 • wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
  – odpisów skróconych aktów,
  – odpisów zupełnych aktów,
  – zaświadczeń,
 • nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu cywilnego,
 • rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu poprzez ich wpisanie, odtworzenie, ustalenie treści aktu i wydawanie decyzji z tym  związanych,
 • wydawanie zezwoleń, zaświadczeń i decyzji  administracyjnych z zakresu stanu cywilnego,
 • korespondencja z konsulatami i ambasadami z zakresu rejestracji stanu cywilnego na wniosek konsula lub osoby zainteresowanej,
 • występowanie do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • występowanie do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg  stanu cywilnego poza lokal USC,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).