mgr Barbara Magiera

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

burmistrz@radlin.pl

Urodzona 3 grudnia 1959 w Radlinie.  Działaczka samorządowa, radna miasta Wodzisław Śląski oraz miasta Radlin. Od 1997 roku Burmistrz miasta Radlin.

Ukończyła Uniwersytet Śląski oraz Polsko–Amerykańskie Studia Podyplomowe. Początkowo pracowała jako nauczyciel. Związana z harcerstwem. Od 1992 radna miasta Wodzisław Śląski, później radna miasta Radlin. 28 marca 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi.

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Miasta,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 • Radca Prawny
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Pion Ochrony
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Prawny i Zamówień Publicznych
 • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Urząd Stanu Cywilnego