Marcin Król

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

burmistrz@radlin.pl

Zastępca Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.

Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
  • koordynowanie i nadzór działań z zakresu miejskich inwestycji
  • nadzór nad polityką gospodarki komunalnej i ekologii, w tym gospodarowaniem odpadami komunalnymi i funkcjonowaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
  • kwestie związane z gospodarką nieruchomościami
  • tematyka rolnictwa i leśnictwa
  • funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Radlinie