OBWIESZCZENIE

Burmistrza Radlina

FZ.041.1.2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem miasto.radlin.pl/elektromobilnosc

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin miasto.radlin.pl/elektromobilnosc oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin

Barbara Magiera
Burmistrz Radlina

Do pobrania: