mgr Aleksandra Cnota

NACZELNIK WYDZIAŁU

32 459 02 33

kadry@radlin.pl

mgr Justyna Drzeniek

INSPEKTOR

32 459 02 12

ak@radlin.pl

mgr Agnieszka Polok

specjalista

32 459 02 12

ak@radlin.pl

mgr Aleksandra Konieczny

REFERENT

32 459 02 00

ak@radlin.pl

Wiesława Moj

INSPEKTOR

32 459 02 21

zamowienia@radlin.pl 

mgr Anna Bugla

REFERENT PRAWNO -ADMINISTRACYJNY

32 459 02 19

 zamowienia@radlin.pl

Do zadań Referatu Administracyjno – Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności:

 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,
 • prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • prowadzenie kancelarii,
 • obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,
 • prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,
 • prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,
 • nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,
 • zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,
 • nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.
 • prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 • prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,
 • nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,
 • prowadzenie spraw płacowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,
 • prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.