OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Organizacyjny

mgr Aleksandra Cnota
NACZELNIK WYDZIAŁU

Pokój: 103b (parter budynku głównego UM)
Telefon: 32 4590233
E-mail: kadry@radlin.pl

mgr Justyna Drzeniek
INSPEKTOR

Pokój: 103a (parter budynku głównego UM)
Telefon: 32 4590212
E-mail: ak@radlin.pl
info@radlin.pl

mgr Agnieszka Polok
SPECJALISTA
Telefon: 32 4590212
Pokój 103a (parter budynku głównego UM)
E-mail: ak@radlin.pl
info@radlin.pl

mgr Aleksandra Konieczny
REFERENT
Telefon: 32 4590200
Pokój 103a (parter budynku głównego UM)
E-mail: ak@radlin.pl
info@radlin.pl

Wiesława Moj
INSPEKTOR
Telefon: 32 4590 221
Pokój: 201 (I piętro budynku głównego UM)
E-mail: zamowienia@radlin.pl 

mgr Anna Bugla
REFERENT PRAWNO – ADMINISTRACYJNY
Telefon: 32 4590219
Pokój 201 (I piętro budynku głównego UM)
E-mail: zamowienia@radlin.pl

Do zadań Referatu Administracyjno-Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności:

 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,
 • prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • prowadzenie kancelarii,
 • obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,
 • prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,
 • prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,
 • nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,
 • zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,
 • nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.
 • prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 • prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,
 • nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,
 • prowadzenie spraw płacowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,
 • prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 140

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.