mgr Aleksandra Cnota

NACZELNIK WYDZIAŁU

32 459 02 33

kadry@radlin.pl

mgr Justyna Drzeniek

INSPEKTOR

32 459 02 12

ak@radlin.pl

info@radlin.pl

Katarzyna Kochan

PODINSPEKTOR

32 459 02 12

ak@radlin.pl

info@radlin.pl

mgr Katarzyna Grim

PODINSPEKTOR

32 459 02 00

ak@radlin.pl

info@radlin.pl

mgr Anna Janeta

PODINSPEKTOR

32 459 02 21

zamowienia@radlin.pl 

mgr Anna Bugla

INSPEKTOR

32 459 02 19

 zamowienia@radlin.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy obsługa administracyjna Urzędu, prowadzenie spraw kadrowych, prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
udzielanie pomocy Radcy Prawnemu w wykonywaniu obsługi prawnej Urzędu oraz
prowadzenie Archiwum Zakładowego. Naczelnikowi Wydziału podlega Stanowisko
ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, Stanowisko ds. Kadrowych oraz Stanowisko
ds. Administracyjnych. Zadania Wydziału to w szczególności:

1) prowadzenie kancelarii oraz biura obsługi klienta,
2) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu
3) prowadzenie bieżących remontów oraz konserwacja pomieszczeń Urzędu a także naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia biur,
4) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt, materiały i prasę oraz prowadzenie gospodarki materiałowej,
5) zarządzanie i prowadzenie spraw p-poż., ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie
książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu a także nadzór nad ochroną
budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,
6) zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami
biurowymi,
7) nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji
odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków
ochrony p.poż. Budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,
8) współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej
w zakresie warunków pracy w urzędzie,
9) przygotowywanie dokumentacji pracowniczej oraz prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności naczelników wydziałów i kierowników referatów Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,
10) nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,
11) prowadzenie spraw płacowych i kadrowych, analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,
12) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Wojskową Komendą Uzupełnień,
13) prowadzenie i nadzór nad zamówieniami publicznymi,
14) udział w posiedzeniach Rady i komisji Rady oraz parafowanie umów i porozumień w razie nieobecności Radcy Prawnego,
15) koordynowanie prac poszczególnych wydziałów i referatów w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz nadzór nad nimi,
16) analiza stosowanych procedur i wnioskowanie odpowiednich zmian,
17) przygotowywanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy organizacyjne
Urzędu oraz w postępowaniach o zamówienia publiczne,
18) przejmowanie dokumentacji i prowadzenie Archiwum Zakładowego.

2. Do zadań Stanowiska ds. Prawnych i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw
związanych z zamówieniami publicznymi oraz udzielanie pomocy Radcy prawnemu
w wykonywaniu obsługi prawnej Urzędu, w szczególności:
1) wstępne sprawdzanie dokumentów przekazywanych do opiniowania Radcy Prawnemu,
2) przygotowywanie dokumentów w sprawach sądowych, pomoc w tym zakresie Radcy
Prawnemu oraz udział w posiedzeniach sądu,
3) udzielanie instruktażu w zakresie procedur zamówień publicznych,
4) opiniowanie oraz sporządzanie materiałów dotyczących zamówień publicznych
a w przypadku specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) ustalenie odpowiedniego kodu CPV,
b) ustalenie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
c) przygotowanie listy oświadczeń i dokumentów, które zobowiązany jest złożyć
wykonawca,
d) ustalenie sposobów porozumiewania się z wykonawcą,
e) ustalenie wysokości wadium, terminu związania ofertą, opisu sposobu przygotowania
oferty, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert,
f) określenie istotnych warunków umowy w zakresie jej zgodności z obowiązującym
12/25prawem,
g) określenie środków ochrony prawnej,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie,
6) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Miasto Radlin,
7) opracowywanie wzorów typowych umów w zakresie zamówień publicznych,
8) parafowanie umów pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych,
9) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących zamówień publicznych,
10) uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
11) parafowanie prawidłowości wydatków z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych,
12) kontrola wydatków nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.


3. Do zadań Stanowiska ds. Kadrowych należy prowadzenie spraw kadrowych,
w szczególności:
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników,
2) prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
3) prowadzenie ewidencji miesięcznej czasu pracy,
4) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów,
5) współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej,
Sanepidem i innymi instytucjami zakresie warunków pracy w urzędzie,
6) wydawanie zaświadczeń pracownikom, byłym pracownikom Urzędu oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych i byłym kierownikom,
7) prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień.


4. Do zadań Stanowiska ds. Administracyjnych należy prowadzenie obsługi administracyjnej
Urzędu, w szczególności:
1) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe
i kancelaryjne,
2) prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
3) prowadzenie kancelarii,
4) prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji
interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,
5) obsługa centrali telefonicznej oraz kserokopiarki a także prowadzenie dokumentacji
w tym zakresie,
6) prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne
i fachowe,
7) prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież.


5. Do zadań Archiwum Zakładowego należy:
1) przejmowanie dokumentacji:
a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
b) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
c) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych
d) w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano
do systemu EZD,
2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie
jej ewidencji,
3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przejętej w latach wcześniejszych
w stanie nieuporządkowanym,
5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
6) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia
sprawy w komórce organizacyjnej, przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, czy problemów,
8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym
brakowaniu,
9) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu
do właściwego archiwum państwowego,
10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu
dokumentacji w archiwum zakładowym,
11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania
z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.