mgr Waldemar Machnik

SKARBNIK

32 459 02 14

skarbnik@radlin.pl

Wydział Finansowy zajmuje się obsługą finansową Miasta. Referat Księgowości Budżetowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych z tym związanych, w tym rejestru dochodów budżetowych, wydatków i kosztów (ewidencja komputerowa),
 • prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, nagród, kosztów podróży, przysługujących  ekwiwalentów, w tym list płac, kart wynagrodzeń, rozliczenia delegacji służbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą diet dla radnych za udział w pracach rady i jej organów,
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży oraz rozliczenia podatku VAT,
 • prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
 • uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową Urzędu Miasta.

Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw, wymiar i pobór podatku rolnego,
 • proponowanie wysokości stawek niektórych podatków lokalnych i ich wymierzanie po uchwaleniu przez Radę,
 • prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzeń, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty podatków i opłat,
 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat,
 • terminowe wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji,
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgodnienia sald,
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu Miasta.