mgr Piotr Absalon

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

 sekretarz@radlin.pl

Sekretarzowi podlegają następujące komórki organizacyjne:
 • Biuro Rady Miejskiej,
 • Referat Administracyjno-Kadrowy,
 • Stanowisko ds. Informatyki.
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
 • opracowywanie  projektów  zmian Regulaminu,
 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 • przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
 • koordynacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
 • organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników,
 • koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 • nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z pracy Burmistrza do przedstawienia na sesji Rady,
 • współpraca z  Przewodniczącym Rady Miejskiej przy przygotowywaniu sesji Rady i nadzór nad właściwym  przygotowaniem materiałów dla radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z współpracą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami politycznymi i społecznymi,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu i zgodności kopii dokumentu z oryginałem,
 • udział w sesjach Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski komisji Rady,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i skargi obywateli,
 • nadzór nad przygotowaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw BHP w Urzędzie,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
 • nadzór nad udostępnianiem informacji publicznej w Urzędz