mgr Waldemar Machnik

32 459 02 14

 skarbnik@radlin.pl

Do zadań  Skarbnika należy:
  • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
  • kierowanie pracą Wydziału Finansowego,
  • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Miasta,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
  • przygotowanie projektu budżetu Miasta,
  • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
  • przygotowywanie sprawozdań z wykonania budżetu,
  • występowanie z wnioskami do RIO o wymagane opinie w sprawach wynikających z ustawy o finansach publicznych,
  • udział w sesjach Rady,
  • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.