Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:33:19. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

KONSULTACJE: TERMOMODERNIZACJA – HALLERA 32 I 34

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 5 MARCA 2020

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).

 • ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,
 • docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,
 • oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,
 • ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,
 • wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,
 • zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,
 • skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,
 • ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,
 • oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,
 • wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,
 • odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,
 • demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,
 • tynkowanie i malowanie elewacji.
 • Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:

 • złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl

Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
 • wtorek: 8:00 – 16:30
 • piątek: 8:00-13:30

Do pobrania:

KONSULTACJE SPOŁ.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 5 MARCA 2020

Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT, planuje zrealizować projekt pn.: Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie”.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.

 • ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,
 • docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,
 • oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,
 • ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,
 • wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,
 • zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,
 • skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,
 • ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,
 • oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,
 • wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,
 • odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,
 • demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,
 • tynkowanie i malowanie elewacji.

Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:

 • złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,
 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),
 • przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres
  e-mail: fundusze@radlin.pl

Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00
 • wtorek: 8:00 – 16:30
 • piątek: 8:00-13:30

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: STATUT MIAST

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 3 MARCA 2020

Poniżej publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych:

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 2 MARCA 2020

Radlin, dnia 25 lutego 2020 r.

Protokół

z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radlinie

w sprawie:

1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

3) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1. Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał Rady Miejskiej wymienionych powyżej.

2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina Nr S.0050.0024.2020z dnia 17 lutego 2020 r., w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie:

 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
 • komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;
 • stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.

4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 lutego 2020 r., a termin zakończenia na dzień 24 lutego 2020 r.
5. Wyniki konsultacji społecznych:
W terminie przeznaczonym na konsultacje nie wniesiono uwag.

PROTOKÓŁ Z KOSULTACJI: OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 25 LUTEGO 2020

Protokół z konsultacji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina

Do pobrania:

PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE MIASTA RADLIN

OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / 25 LUTEGO 2020

Poniżej publikujemy protokół z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin

Do pobrania:

 

Revision 27515 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

 • Wersja utworzona dnia 20 lipca 2020 o 11:02:39 przez Marek Gajda
 • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:33:19 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:33:19Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <h3>KONSULTACJE: TERMOMODERNIZACJA – HALLERA 32 I 34</h3>Bez zmian: <h3>KONSULTACJE: TERMOMODERNIZACJA – HALLERA 32 I 34</h3>
Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>5 MARCA 2020</strong> </p><p>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 <i>Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT</i>, planuje zrealizować projekt pn.: <i>„< /i><i><b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie</b>< /i><i>”.</i> </p><p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).</p>Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>5 MARCA 2020</strong> </p><p>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 <i>Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT</i>, planuje zrealizować projekt pn.: <i>„< /i><i><b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie</b>< /i><i>”.</i> </p><p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na mieszkania oraz termomodernizacja i instalacja gazu zlokalizowanego w Radlinie przy ul. Hallera 32, 34 (działka nr 2974/237).</p>
Bez zmian: <a href="">Zakres planowanych prac:</a>Bez zmian: <a href="">Zakres planowanych prac:</a>
Bez zmian: <ul><li>ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,</li><li>docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,</li><li>oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,< /li><li>ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,</li> <li>wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,</li><li>zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,</ li><li>skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,</li><li>ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,< /li><li>oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,</li> <li>wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,</li> <li>odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,</ li><li>demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,< /li><li>tynkowanie i malowanie elewacji.</li> <li>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,</li><li>docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,</li><li>oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,< /li><li>ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,</li> <li>wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,</li><li>zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,</ li><li>skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,</li><li>ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,< /li><li>oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,</li> <li>wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,</li> <li>odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,</ li><li>demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,< /li><li>tynkowanie i malowanie elewacji.</li> <li>Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w roku 2021.</li></ul>
Skasowano: <p align="justify" ><strong>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:</strong> </p><ul><li>złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,</li>< li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),</li> <li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl</li></ul><p align="justify" ><strong>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:</strong> </p><ul><li>poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00</li><li>wtorek: 8:00 – 16:30</li><li>piątek: 8:00-13:30</li> </ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Formularz_ konsultacyjny- 1.doc">Formularz_ konsultacyjny (1)</a></li></ul>Dodano: <p align="justify" ><strong>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:</strong> </p><ul><li>złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,</li>< li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),</li> <li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@radlin.pl</li></ul><p align="justify" ><strong>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:</strong> </p><ul><li>poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00</li><li>wtorek: 8:00 – 16:30</li><li>piątek: 8:00-13:30</li> </ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Formularz_ konsultacyjny- 1.doc">Formularz_ konsultacyjny (1)</a></li></ul>
Bez zmian: <h3>KONSULTACJE SPOŁ.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2</h3>Bez zmian: <h3>KONSULTACJE SPOŁ.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2</h3>
Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>5 MARCA 2020<br /></strong></p><p>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 <i>Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT</i>, planuje zrealizować projekt pn.: <i>„< /i><i><b>Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie</b>< /i><i>”.</i></p><p align="justify" >Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.</p>Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>5 MARCA 2020<br /></strong></p><p>Miasto Radlin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 <i>Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT</i>, planuje zrealizować projekt pn.: <i>„< /i><i><b>Termomodernizacja budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie</b>< /i><i>”.</i></p><p align="justify" >Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Sportowych im.  Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie przy ul. mjr Piotra Iwanowicza Rogozina 55, na działkach nr 1729/219, 1730/219, 1570/220, 1571/220, 1572/220 obręb Radlin. Celem inwestycji jest zmniejszenie rocznego zużycia energii, a tym samym kosztów ogrzewania.</p>
Bez zmian: <a href="">Zakres planowanych prac:</a>Bez zmian: <a href="">Zakres planowanych prac:</a>
Bez zmian: <ul><li>ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,</li><li>docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,</li><li>oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,< /li><li>ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,</li> <li>wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,</li><li>zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,</ li><li>skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,</li><li>ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,< /li><li>oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,</li> <li>wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,</li> <li>odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,</ li><li>demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,< /li><li>tynkowanie i malowanie elewacji.</li></ul>Bez zmian: <ul><li>ocieplenie ścian styropianem o grubości min. 18 cm,</li><li>docieplenie ścian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o grubości 16 cm,</li><li>oczyszczenie i zabezpieczenie nierówności wynikających z braków w tynku i okładzinie,< /li><li>ocieplenie dachu na skrzydłem sali gimnastycznej (segment C) oraz daszków łącznika hali sportowej,</li> <li>wyburzenie istniejących okapów (segment A i B) oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7 mm,</li><li>zastąpienie istniejących rynien i rur spustowych nowym orynnowaniem cynkowo-tytanowym odprowadzonym do istniejących studzienek kanalizacji deszczowej,</ li><li>skucie gzymsu podokiennego w elewacji zewnętrznej segmentu C,</li><li>ocieplenie zadaszenia nad wejściami do budynku aluminiową folią multirefleksyjną,< /li><li>oczyszczenie, ocynkowanie i pomalowanie balustrad schodowych, balkonowych i krat okiennych,</li> <li>wykonanie systemu wentylacji z odzyskiem ciepła dla sali sportowej,</li> <li>odtworzenie istniejącej instalacji odgromowej,</ li><li>demontaż istniejącego oświetlenia zewnętrznego oraz kamer i ponowne ich zamontowanie po zakończeniu prac termomodernizacyjnych,< /li><li>tynkowanie i malowanie elewacji.</li></ul>
Skasowano: <p align="justify" ><strong>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:</strong> </p><ul><li>złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,</li>< li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),</li> <li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres <br /><strong>e-mail:</strong> fundusze@radlin.pl</li></ul><p align="justify" ><strong>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:</strong> </p><ul><li>poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00</li><li>wtorek: 8:00 – 16:30</li><li>piątek: 8:00-13:30</li> </ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Formularz_ konsultacyjny.doc" >Formularz_konsultacyjny< /a></li></ul>Dodano: <p align="justify" ><strong>Wszelkie uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 20.03.2020 r., poprzez:</strong> </p><ul><li>złożenie wypełnionego formularza w kancelarii Urzędu Miasta Radlin,</li>< li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Radlin ul. J. Rymera 15 , 44-310 Radlin (liczy się data wpływu),</li> <li>przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres<br /><strong>e-mail:</strong> fundusze@radlin.pl</li></ul><p align="justify" ><strong>Konsultacje prowadzone będą w następujących godzinach:</strong> </p><ul><li>poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 15:00</li><li>wtorek: 8:00 – 16:30</li><li>piątek: 8:00-13:30</li> </ul><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Formularz_ konsultacyjny.doc">Formularz_ konsultacyjny< /a></li></ul>
Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: STATUT MIAST</h3>Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: STATUT MIAST</h3>
Skasowano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>3 MARCA 2020<br /></strong></p><p align="justify" ><strong>Poniżej publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych: </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/protokół-z- konsultacji-Statut.pdf">protokół z konsultacji – Statut</a></li></ul>Dodano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>3 MARCA 2020<br /></strong></p><p align="justify" ><strong>Poniżej publikujemy protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych: </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/protokół- z-konsultacji- Statut.pdf">protokół z konsultacji – Statut</a></li></ul>
Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</h3>Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI: WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</h3>
Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>2 MARCA 2020</strong></p>Bez zmian: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>2 MARCA 2020</strong></p>
Bez zmian: <a href="">Treść protokołu:</a>Bez zmian: <a href="">Treść protokołu:</a>
Bez zmian: <p align="right">Radlin, dnia 25 lutego 2020 r.</p><p align="center" ><b>Protokół</b></p><p align="center"><b>z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radlinie</b></p><p align="center"><b>w sprawie:</b></p><p align="justify">1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;</p><p align="justify" >2) ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami</p><p align="justify" >komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;</p><p align="justify">3) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.</p><p>Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.</p><p align="justify">1. Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał Rady Miejskiej wymienionych powyżej.</p><p>2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).</p><p align="justify">3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina Nr<b> </b>S.0050.0024.2020z dnia 17 lutego 2020 r., w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie:</p>< ul><li>ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej; </li><li>ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami</li> <li>komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;</li><li>stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.</li></ul><p align="justify">4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 lutego 2020 r., a termin zakończenia na dzień 24 lutego 2020 r.<br />5. Wyniki konsultacji społecznych:<br />W terminie przeznaczonym na konsultacje nie wniesiono uwag.</p>Bez zmian: <p align="right">Radlin, dnia 25 lutego 2020 r.</p><p align="center" ><b>Protokół</b></p><p align="center"><b>z przebiegu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Radlinie</b></p><p align="center"><b>w sprawie:</b></p><p align="justify">1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;</p><p align="justify" >2) ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami</p><p align="justify" >komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;</p><p align="justify">3) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.</p><p>Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.</p><p align="justify">1. Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał Rady Miejskiej wymienionych powyżej.</p><p>2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii przez rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).</p><p align="justify">3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Burmistrza Radlina Nr<b> </b>S.0050.0024.2020z dnia 17 lutego 2020 r., w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie:</p>< ul><li>ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej; </li><li>ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami</li> <li>komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;</li><li>stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.</li></ul><p align="justify">4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 17 lutego 2020 r., a termin zakończenia na dzień 24 lutego 2020 r.<br />5. Wyniki konsultacji społecznych:<br />W terminie przeznaczonym na konsultacje nie wniesiono uwag.</p>
Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KOSULTACJI: OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO</h3>Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KOSULTACJI: OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO</h3>
Skasowano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Protokół z konsultacji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina</p><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Protokół-opłaty- zajecie-pasa- drogowego.pdf">Protokół – opłaty za zajęcie pasa drogowego</a></li></ul>Dodano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Protokół z konsultacji dotyczących opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina</p><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Protokół- opłaty-zajecie- pasa-drogowego.pdf">Protokół – opłaty za zajęcie pasa drogowego</a></li></ul>
Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE MIASTA RADLIN</h3>Bez zmian: <h3>PROTOKÓŁ Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE MIASTA RADLIN</h3>
Skasowano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Poniżej publikujemy protokół z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin</p><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/Protokół-Statut- Miasta.pdf">Protokół -ws. Statutu Miasta Radlin</a></li> </ul><p><strong> </strong> </p>Dodano: <p>OGŁOSZENIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH / <strong>25 LUTEGO 2020</strong> </p><p>Poniżej publikujemy protokół z konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin</p><p><strong>Do pobrania:</strong> </p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Protokół- Statut-Miasta.pdf">Protokół -ws. Statutu Miasta Radlin</a></li> </ul><p><strong>  </strong></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:33
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.