Biuletyn Radlin!OK!

“Biuletyn Radlin” jest pismem wydawanym od 1997 roku przez Urząd Miasta Radlin, poświęconym sprawom miasta. Pismo jest bezpłatnie kolportowane na terenie Radlina.


Kontakt z redakcją; Referat Rozwoju UM Radlin
biuletyn@radlin.pl , tel. (32) 4590241
(redaktor naczelny: Marek Gajda)

W “Biuletynie” nie publikujemy komercyjnych reklam, ani ogłoszeń prywatnych.
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, nie publikowania oraz skracania.