Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 15 kwietnia 2022 o 11:56:22. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Słoneczny Radlin i Rydułtowy

Szanowni Mieszkańcy, uczestnicy projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”,

W dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z którego treści jasno wynika, że nie ma możliwości zamiany niezagospodarowanych pieców na biomasę (pellet) na pompy ciepła do ogrzewania domów. Projekt w swojej pierwotnej wersji nie zakładał takiego rozwiązania technicznego, dlatego na obecnym etapie, po jego ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania, nie ma możliwości wprowadzenia tak daleko idącej zmiany.

Obecnie pracujemy nad analizą wskaźników projektu, mając na uwadze fakt, że posiadamy 113 niewykorzystanych instalacji (kotłów na biomasę) w Radlinie i Rydułtowach.

Analiza ta pozwoli nam w szczegółowy sposób zobrazować jak zmiany w projekcie wpłyną na wszystkie wskaźniki, tj.:

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE

 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

 • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

 • Stopień redukcji PM 10

Mają na uwadze powyższe, na obecnym etapie, kluczowym wskaźnikiem rezultatu realizacji projektu, jest dla nas stopień redukcji PM10, który jest powiązany z emisją CO2. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie kotły na biomasę charakteryzują się 100% redukcją CO2, podczas gdy pompy ciepła c.w.u. charakteryzują się redukcją na poziomie 48,93% dla gminy Rydułtowy i 41,39% dla gminy Radlin. Pompy ciepła do ogrzewania domów mają zbliżone parametry redukcji CO2, dlatego łatwo można wywnioskować, że wprowadzenie takiego rozwiązania do projektu nie będzie korzystne dla jego wskaźników.

Po wykonaniu powyżej opisanych wyliczeń przedstawimy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego opracowanie zawierające porównanie danych przed zmianami i po zmianach.

Po otrzymaniu wiążących i precyzyjnych odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformujemy Państwa o dalszych etapach realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.

W związku z tym, że nie możemy spełnić wskaźników z 2018 roku dalej jesteśmy w fazie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dokładamy wszelkich starań aby móc zrealizować projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”, a o postępach naszych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.

Archiwalne informacje dotyczące projektu:

 • Jak czytamy na stronie https://rpo.slaskie.pl    zmieniony został termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.
  – Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na maj 2019 r. – czytamy na stronie
  LINK
 • Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. LINK
 • Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.
 • Jak poinformował serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”).
 • Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie rpo.slaskie.pl 
 • Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł pozytywnie ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03-24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255 ). Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.

Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – Tutaj). 

To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!

Wersja utworzona

15 kwietnia 2022 o 11:56:22Aktualna wersja
Treść
 Dodano: <img width="1024" height="100" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-300x29.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-768x75.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123.png 1298w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
 Dodano: <strong>Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19  </strong>
 Dodano: <strong>Słoneczny Radlin i Rydułtowy</strong><p>Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Miasto Radlin - Lidera i Miasto Rydułtowy - Partnera projektu. <br />Zakresem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano - instalacyjnych polegających na dostawie i montażu łącznie 433 szt. zestawów instalacji OZE, w tym: <br />a) dla Miasta Radlin - 337 szt.: <br />• kolektory słoneczne - 55 szt. <br />• instalacje fotowoltaiczne - 233 szt. <br />• kotły na biomasę - 11 szt. <br />• pompy ciepła – 38 szt. <br />b) dla Miasta Rydułtowy - 96 szt.: <br />• kolektory słoneczne - 8 szt. <br />• instalacje fotowoltaiczne - 76 szt. <br />• kotły na biomasę - 2 szt. <br />• pompy ciepła - 10 szt.</p>Celem głównym projektu jest: wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Miastach: Radlin i Rydułtowy - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10). Oddziaływanie projektu: <br />• wzrost produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania, c.w.u. i elektrycznej z OZE, <br />• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynków (zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, dzięki zwiększeniu udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych), <br />• oszczędność zasobów kopalin, w tym: węgla kamiennego zasilającego elektrownię dostarczającą energię elektryczną odbiorcom na terenie każdego z miasta oraz wykorzystywanego na cele grzewcze, <br />• poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa, <br />• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia. Działania podjęte w toku realizacji projektu nie będą ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji. Przedsięwzięcie nie przyczyni się do wystąpienia żadnych form dyskryminacji, w tym: ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedsięwzięcie jest <br />zgodne z zapisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym zakresie. <br />W ramach projektu zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego. < strong>Dofinansowanie UE 8 135 014,24 zł </strong><br /><strong>Wydatki ogółem 10 384 324,75 zł</strong>
 Dodano: <p><strong>Dane kontaktowe zgłaszania usterek i możliwość uzyskania porady technicznej</ strong></p><p> <strong>Instrukcja obsługi instalacji solarnej</strong> </p><p><strong>Instrukcja obsługi pompy ciepła</strong> </p><p><strong>Instrukcja obsługi instalacji fotowoltaicznej< /strong></p>< p><strong>Instrukcja obsługi kotła na biomasę</strong></p>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/dane-kontaktowe- zglaszania-usterek- i-mozliwosc- uzyskania-porady- technicznej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukacja- obslugi-instalacji- solarnej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukacja- obslugi-pompy-ciepla.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukcja- obslugi-instalacji- fotowoltaicznej.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
 Dodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/instrukcja- obslugi-kotla- na-biomase.pdf" role="button">
 Dodano: Kliknij tutaj
 Dodano: </a>
Skasowano: <h2>Słoneczny Radlin i Rydułtowy</h2>Dodano: <h2>Słoneczny Radlin i Rydułtowy - aktualności</h2>
Skasowano: <p align="justify" ><strong>Szanowni Mieszkańcy, uczestnicy projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”,< /strong></p><p align="justify">W dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z którego treści jasno wynika, że <b>nie ma możliwości zamiany niezagospodarowanych pieców na biomasę (pellet) na pompy ciepła do ogrzewania domów</b>. Projekt w swojej pierwotnej wersji nie zakładał takiego rozwiązania technicznego, dlatego na obecnym etapie, po jego ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania, nie ma możliwości wprowadzenia tak daleko idącej zmiany.</p><p align="justify">Obecnie pracujemy nad analizą wskaźników projektu, mając na uwadze fakt, że posiadamy 113 niewykorzystanych instalacji (kotłów na biomasę) w Radlinie i Rydułtowach.</p><p align="justify">Analiza ta pozwoli nam w szczegółowy sposób zobrazować jak zmiany w projekcie wpłyną na wszystkie wskaźniki, tj.:</p><ul><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE</p></li><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE</p></li><li><p align="justify">Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych< /p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Stopień redukcji PM 10</p></li></ul><p align="justify">Mają na uwadze powyższe, na obecnym etapie, kluczowym wskaźnikiem rezultatu realizacji projektu, jest dla nas stopień redukcji PM10, który jest powiązany z emisją CO2. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie kotły na biomasę charakteryzują się 100% redukcją CO2, podczas gdy pompy ciepła c.w.u. charakteryzują się redukcją na poziomie 48,93% dla gminy Rydułtowy i 41,39% dla gminy Radlin. Pompy ciepła do ogrzewania domów mają zbliżone parametry redukcji CO2, dlatego łatwo można wywnioskować, że wprowadzenie takiego rozwiązania do projektu nie będzie korzystne dla jego wskaźników.</p><p align="justify">Po wykonaniu powyżej opisanych wyliczeń przedstawimy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego opracowanie zawierające porównanie danych przed zmianami i po zmianach.</p><p align="justify">Po otrzymaniu wiążących i precyzyjnych odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformujemy Państwa o dalszych etapach realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.</p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a> W związku z tym, że nie możemy spełnić wskaźników z 2018 roku dalej jesteśmy w fazie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dokładamy wszelkich starań aby móc zrealizować projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”, a o postępach naszych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.</p> 
 Dodano: <p><strong>Informacja dla uczestników projektu (28.07.2023)< /strong></p><p>W związku z realizowanymi montażami instalacji fotowoltaicznych i wieloma pytaniami Beneficjentów przekazujemy poniższe informacje:</p><ul><li>w oświadczeniu, o którym informowaliśmy ostatnio, które należy złożyć w Punkcie Obsługi Tauron w Rybniku osobiście <strong>należy podać nr PPE (punkt poboru energii)- poniżej skan rachunku i pierwszej strony wykonanej u Państwa inwentaryzacji z zaznaczonym miejscem, gdzie ten nr jest podany</strong> ;</li></ul><p align="left"> <strong>UWAGA: oświadczenie składają również osoby, które już posiadają własną instalację fotowoltaiczną.< /strong></p>< ul><li>Osoby, które wysłały oświadczenie pocztą elektroniczną (mailem) proszę o dostarczenie oświadczenia osobiście, gdyż mamy informacje, że zdarzały się problemy z akceptacją tych oświadczeń przesłanych pocztą elektroniczną; </li><li>jeżeli umowa w Tauron jest podpisana przez inną osobę niż umowa z Miastem Radlin na dofinansowanie, to obie osoby muszą udać się do Tauron aby dopisać do umowy osobę, która jest na umowie z Miastem i następnie będzie mogła złożyć to oświadczenie umożliwiające umowę na „starych warunkach”; </li><li>osoby, które posiadają własną instalację fotowoltaiczną, u których po zamontowaniu instalacji ze Słonecznego Radlina sumaryczna moc paneli przekracza 6,5 kW muszą wystąpić z wnioskiem zgłoszenia takich instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.</li> </ul><h3><strong>Gdzie znaleźć numer PPE?<br /><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 07/tauron.pdf">[KLIKNIJ I ZOBACZ]</a></ strong></h3><hr /><p> </p><h3 style="text-align: center;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2023/07/ 26/informacja- dla-uczestnikow- projektu-sloneczny-radlin- i-rydultowy/" >26.07.2023: </a></h3><h3 style="text-align: center;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/2023/07/ 26/informacja- dla-uczestnikow- projektu-sloneczny-radlin- i-rydultowy/">UWAGA!<br />Informacja dla uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułtowy" - Miasto Radlin</a></h3> <p> </p><hr /><p> </p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p><h3 style="text-align: center;"><strong>Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (07.03.2023) :</strong></h3><p style="text-align: center;"><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 03/Spotkanie- z-Mieszkancami- 7-03-2023.pdf">Pobierz dokument </a>  </strong></p><p style="text-align: center;">____ ________________</p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p><h3 style="text-align: center;"><strong>Prezentacja ze spotkania z mieszkańcami (13.02.2023) :</strong></h3><p style="text-align: center;"><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 02/Spotkanie- z-Mieszkancami- 13-02-2023.pdf">Pobierz dokument  < /a></strong></p><p style="text-align: center;">____ ________________</p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA! </strong></h3><p> https://miasto.radlin.pl/ 2022/09/06/nabor-dodatkowy- na-pompy-ciepla- oraz-kotly/</p>
Bez zmian: <h2>Archiwalne informacje dotyczące projektu:</h2>Bez zmian: <h2>Archiwalne informacje dotyczące projektu:</h2>
Skasowano: <ul><li>Jak czytamy na stronie <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/">https:/ /rpo.slaskie.pl    </a><strong>zmieniony został termin</strong>  rozstrzygnięcia konkursu nr <strong><a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">RPSL.04.01.03-IZ.01- 24-199/17</a> </strong> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.<br />- Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na<strong> maj 2019 r.</strong> – czytamy na stronie<br /><a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_30042019" >LINK</a></li><li>Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_23032019" >LINK</a></li> <li>Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie<strong> z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.</strong></li><li>Jak poinformował <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_oze_konkurs_ 012819">serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego</a>, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr <a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255" rel="noopener" >RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17</a> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”) .</li><li>Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ ">rpo.slaskie.pl < /a></li><li>Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł < strong>pozytywnie ocenę formalną</strong> Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03- 24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: <a href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">http://rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255 ).</a> Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.</li></ul>Dodano: <h2><strong>Wyniki losowania</strong> </h2><p><strong>Publikujemy wyniki losowania uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułowy":</ strong></p><ul> <li><h3><strong><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2022/ 09/Lista-wynikow- losowania-02.09.2022.pdf">Lista wyników losowania 02.09.2022 [POBIERZ]</a> <br /></strong></ h3></li></ul> <p><strong>Losowanie można zobaczyć na </strong><strong> miejskim kanale YouTube:  <a href="https:/ /youtu.be/LOYOlxxOpJU">LINK< /a></strong></p><h3 style="text-align: center;"><strong> UWAGA!</strong></h3><h3 style="text-align: center;"><strong>LOSOWANIE !</strong></h3> <p><strong>2 września 2022 (piątek) o godzinie 10.00 na Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Radlin, odbędzie się losowanie uczestników projektu "Słoneczny Radlin i Rydułowy".</ strong></p><p> <strong>Transmisja losowania będzie dostępna na miejskim kanale YouTube (<a href="https:/ /www.youtube.com/ miastoradlin" >https://www.youtube.com/ miastoradlin</a>. </strong><br /><strong>Zainteresowani mogą również uczestniczyć w losowaniu na Sali Posiedzeń (liczba miejsc na sali jest jednak ograniczona).< /strong></p>< p><strong>Wyniki losowania (wylosowane numery deklaracji) zostaną opublikowane na stronie <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/sloneczny- radlin/">https: //miasto.radlin.pl/ sloneczny-radlin/ </a>.</strong></p><p align="justify" ><strong>Szanowni Mieszkańcy, uczestnicy projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”,< /strong></p><p align="justify">W dniu 13 kwietnia 2022 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z którego treści jasno wynika, że <b>nie ma możliwości zamiany niezagospodarowanych pieców na biomasę (pellet) na pompy ciepła do ogrzewania domów</b>. Projekt w swojej pierwotnej wersji nie zakładał takiego rozwiązania technicznego, dlatego na obecnym etapie, po jego ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania, nie ma możliwości wprowadzenia tak daleko idącej zmiany.</p><p align="justify">Obecnie pracujemy nad analizą wskaźników projektu, mając na uwadze fakt, że posiadamy 113 niewykorzystanych instalacji (kotłów na biomasę) w Radlinie i Rydułtowach.</p><p align="justify">Analiza ta pozwoli nam w szczegółowy sposób zobrazować jak zmiany w projekcie wpłyną na wszystkie wskaźniki, tj.:</p><ul><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE</p></li><li><p align="justify">Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE</p></li><li><p align="justify">Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych< /p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych< /p></li><li><p align="justify">Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE</p></li><li><p align="justify">Stopień redukcji PM 10</p></li></ul><p align="justify">Mają na uwadze powyższe, na obecnym etapie, kluczowym wskaźnikiem rezultatu realizacji projektu, jest dla nas stopień redukcji PM10, który jest powiązany z emisją CO2. Zgodnie z wyliczeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie kotły na biomasę charakteryzują się 100% redukcją CO2, podczas gdy pompy ciepła c.w.u. charakteryzują się redukcją na poziomie 48,93% dla gminy Rydułtowy i 41,39% dla gminy Radlin. Pompy ciepła do ogrzewania domów mają zbliżone parametry redukcji CO2, dlatego łatwo można wywnioskować, że wprowadzenie takiego rozwiązania do projektu nie będzie korzystne dla jego wskaźników.</p><p align="justify">Po wykonaniu powyżej opisanych wyliczeń przedstawimy Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego opracowanie zawierające porównanie danych przed zmianami i po zmianach.</p><p align="justify">Po otrzymaniu wiążących i precyzyjnych odpowiedzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformujemy Państwa o dalszych etapach realizacji projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”.</p><p align="justify"><a name="_GoBack"></a> W związku z tym, że nie możemy spełnić wskaźników z 2018 roku dalej jesteśmy w fazie uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dokładamy wszelkich starań aby móc zrealizować projekt „Słoneczny Radlin i Rydułtowy”, a o postępach naszych prac będziemy Państwa na bieżąco informować.< /p><ul><li>Jak czytamy na stronie <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/">https:/ /rpo.slaskie.pl    </a><strong>zmieniony został termin</strong>  rozstrzygnięcia konkursu nr <strong><a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">RPSL.04.01.03-IZ.01- 24-199/17</a> </strong> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.<br />- Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z kwietnia  na<strong> maj 2019 r.</strong> – czytamy na stronie<br /><a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_30042019" >LINK</a></li><li>Z uwagi na oczekiwanie na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w zakresie możliwości zwiększenia alokacji w przedmiotowym naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu zmienił się z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. <a href="https:/ /rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_23032019" >LINK</a></li> <li>Nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17 z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs. Z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie<strong> z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.</strong></li><li>Jak poinformował <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ czytaj/zmiana_ terminu_rozstrzygniecia_4_ 1_3_oze_konkurs_ 012819">serwis internetowy Regionalnego Programu Województwa Sląskiego</a>, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr <a title="Ogłoszenie naboru" href="http:// rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255" rel="noopener" >RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17</a> z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z puli którego Miasto Radlin oraz Miasto Rydułtowy starają się pozyskać środki na realizację projektu “Słoneczny Radlin i Rydułtowy”) .</li><li>Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. – czytamy na stronie <a href="http:// rpo.slaskie.pl/ ">rpo.slaskie.pl < /a></li><li>Miło nam poinformować, że projekt “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeszedł < strong>pozytywnie ocenę formalną</strong> Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. To bardzo ważny etap dla dalszej realizacji działań “Słonecznego Radlina…”. Przed nami jeszcze etap związany z oceną merytoryczną.  Przypominamy, że Miasto Radlin złożyło wniosek o dofinansowanie nr   WND-RPSL.04.01.03- 24-02C2/18-002 projektu pod nazwą “Słoneczny Radlin i Rydułtowy” 28 maja 2018 r. w naborze RPSL.04.01.03- IZ.01-24-199/17. Projekt został zarejestrowany pod nr 31 na liście dostępnej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wszystkich wniosków w tym konkursie złożono 125 (link: <a href="http:// rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/ 255">http://rpo.slaskie.pl/ lsi/nabor/255 ).</a> Jednocześnie poinformowano, że termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.</li></ul>
Bez zmian: <h2>UWAGA!</h2>Bez zmian: <h2>UWAGA!</h2>
Skasowano: <p><a title="Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”" href="#">KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU “SŁONECZNY RADLIN” </a></p><p>Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.</p><p>Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/RPO-Śląskie.pdf" >Tutaj). <br /></a></p><p><strong>To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!< /strong></p>< h5><strong>Dokumenty do pobrania:</strong></h5><ul>Dodano: <p><a title="Konsultacje dotyczące programu “Słoneczny Radlin”" href="#">KONSULTACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU “SŁONECZNY RADLIN” </a></p><p>Prosimy o wypełnienie poniższych ankiet i złożenie ich do specjalnych, charakterystycznych żółtych urn, które znajdują się w naszych radlińskich szkołach, przedszkolach, bibliotekach oraz w urzędzie miejskim.</p><p>Ankiety są niezbędne aby Miasto Radlin mogło przystąpić do projektów w wyniku których możliwe będzie otrzymanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne (fotowoltaika, biomasa, solary etc…) . Możliwe są dofinansowania nawet do 85 % (szerzej o tym projekcie – <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/RPO-Śląskie.pdf" >Tutaj). <br /></a></p><p><strong>To bardzo ważne aby jak najwięcej osób złożyło ankiety! Za wszystkie serdecznie dziękujemy!< /strong></p>< h5><strong>Dokumenty do pobrania:</strong> </h5><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/ankieta-gaz- i-OZE-Radlin.pdf">Ankieta – odnawialne źródła energii i sieć gazowa</a></li><li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Deklaracja- udziału-w-projekcie- Słoneczny-Radlin.pdf" data-wplink-edit= "true">Deklaracja udziału w projekcie słoneczny radlin</a></li><li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Regulamin-Słoneczny- Radlin.docx" >Zarządzenie-regulamin</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0053.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0053.2018< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0192.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0192.2018< /a></li></ul>
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/ankieta-gaz- i-OZE-Radlin.pdf">Ankieta – odnawialne źródła energii i sieć gazowa</a></li> 
Skasowano: <li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Deklaracja- udziału-w-projekcie-Słoneczny- Radlin.pdf">Deklaracja udziału w projekcie słoneczny radlin</a></li> 
Skasowano: <li style="font-weight: 400;"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Regulamin-Słoneczny- Radlin.docx" >Zarządzenie- regulamin</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0053.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0053.2018</a></li> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/Zarządzenie- Burmistrza-S.0050.0192.2018.pdf" >Zarządzenie Burmistrza S.0050.0192.2018</a></li> 
Skasowano: </ul> 
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:47
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.