Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 21 października 2020 o 08:17:31. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

mgr Izabela Woryna

Kierownik

32 459 02 02

sekretariat@radlin.pl

mgr Anna Gadomska

specjalista

32 459 02 01

biurorady@radlin.pl

mgr Katarzyna Grim

specjalista

32 459 02 01

sekretariat@radlin.pl

Do zadań Sekretariatu Burmistrza i Rady Miejskiej należą:

Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Burmistrza Radlina:

 • przygotowywanie zarządzeń, prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń burmistrza,
 • prowadzenie rejestru szkoleń pracowniczych i spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, koordynacja procesu szkoleń pracowniczych,
 • przygotowywanie pełnomocnictw i  prowadzenie ich rejestru,
 • przygotowywanie delegacji pracowniczych, prowadzenie rejestru delegacji i koordynacja prac w tym zakresie z kierownikiem działu kadr,
 • koordynowanie i organizowanie kontaktów, spotkań burmistrza  z mieszkańcami,
 • prowadzenie spraw dot. współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami,
 • opracowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności burmistrza oraz podległych  jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie i koordynacja narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza,
 • sporządzanie protokołów z narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza i prowadzenie ich zbioru,
 • koordynowanie kontaktów burmistrza i zastępcy burmistrza z podległymi pracownikami oraz współpraca z wszystkimi komórkami urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi,
 • obsługa kancelaryjna burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza w systemie obiegu dokumentów,
 • koordynowanie prac  i prowadzenie zbiorów akt, materiałów pozostających wynikiem przynależności miasta Radlin  do związków, stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych,
 • organizowanie i koordynacja pracy burmistrza i jego zastępcy,
 • obsługa techniczno- biurowa burmistrza i jego zastępcy,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek urzędu,
 • prowadzenie zbiorów materiałów informacyjno – adresowych oraz ich aktualizacja na potrzeby burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza.
Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Rady Miejskiej w Radlinie:
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w Radlinie ,
 • organizacyjne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady,
 • sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Rady oraz jej komisji,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów,
 • prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • współorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewodą i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami,
 • przygotowywanie rejestru szkoleń radnych i spraw związanych ze zgłaszaniem na szkolenia,
 • przygotowywanie delegacji radnych, prowadzenie rejestru delegacji,
 • przygotowywanie listy wypłat diet dla radnych,
 • prowadzenie spraw dot. oświadczeń o stanie majątkowym radnych i pracowników samorządowych,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych ogólnych,
 • czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu,
 • prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych na potrzeby przewodniczącego Rady, radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 • prowadzenie wewnętrznej biblioteki Urzędu.

Revision 29393 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

21 października 2020 o 08:17:31Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h2>mgr Izabela Woryna</h2>Dodano: <h2>mgr Izabela Woryna</h2>
Skasowano: <strong>Kierownik</strong>Dodano: <p><strong>Kierownik< /strong></p>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="300">Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 02</h3>Dodano: 32 459 02 02
 Dodano: </h3>
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Skasowano: </svg>Dodano: </svg>
 Dodano: <p>
Skasowano: sekretariat@radlin.plDodano: sekretariat@radlin.pl
 Dodano: </p>
Skasowano: <h2>mgr Anna Gadomska</h2>Dodano: <h2>mgr Anna Gadomska</h2>
Skasowano: <strong>specjalista</strong>Dodano: <p><strong>specjalista< /strong></p>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="300">Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 01</h3>Dodano: 32 459 02 01
 Dodano: </h3>
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Skasowano: </svg>Dodano: </svg>
 Dodano: <p>
Skasowano: biurorady@radlin.plDodano: biurorady@radlin.pl
 Dodano: </p>
Skasowano: <h2>mgr Katarzyna Grim</h2>Dodano: <h2>Adriana Strączek</h2>
Skasowano: <strong>specjalista</strong>Dodano: <p><strong>specjalista< /strong></p>
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony- 2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads//05/radlin- avatar-zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="300">Dodano: <img width="300" height="300" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png" alt="" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 05/radlin-avatar- zielony-2-300x300.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-150x150.png 150w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-768x768.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2-500x500.png 500w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2020/05/ radlin-avatar- zielony-2.png 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />
Skasowano: <h3>Dodano: <h3>
Skasowano: 32 459 02 01</h3>Dodano: 32 459 02 01
 Dodano: </h3>
Skasowano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">Dodano: <svg xmlns="http:/ /www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink=" http://www.w3.org/1999/xlink" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable- background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>Bez zmian: <path d="M394.667,213.333c- 64.698,0-117.333,52.635- 117.333,117.333S329.969,448,394.667,448 c20.625,0,40.906- 5.427,58.677- 15.708c5.094- 2.948,6.844-9.469,3.885-14.573c- 2.948-5.104-9.479- 6.865-14.573-3.885 c-14.521,8.396- 31.115,12.833- 47.99,12.833c- 52.938,0-96-43.063- 96-96s43.063- 96,96-96s96,43.063,96,96v10.667 c0,11.76-9.573,21.333- 21.333,21.333c- 11.76,0-21.333- 9.573-21.333- 21.333v-42.667c0- 5.896-4.771-10.667- 10.667-10.667 c-2.869,0-5.447,1.161- 7.362,3c-9.428- 8.401-21.714- 13.667-35.305- 13.667c-29.406,0- 53.333,23.927- 53.333,53.333 S365.26,384,394.667,384c15.896,0,30.03- 7.131,39.81-18.202c7.727,10.977,20.44,18.202,34.857,18.202 C492.865,384,512,364.865,512,341.333v- 10.667C512,265.969,459.365,213.333,394.667,213.333z M394.667,362.667 c-17.646,0-32- 14.354-32-32c0- 17.646,14.354- 32,32-32s32,14.354,32,32C426.667,348.313,412.313,362.667,394.667,362.667z"></path>
Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>Bez zmian: <path d="M17.698,88.688l175.719,142.958c0.583,0.479,1.219,0.896,1.885,1.229c2.344,1.198,4.823,1.802,7.385,1.802 c2.708,0,5.417- 0.708,9.375-3.104L387.646,88.698c2.604- 2.115,4.052-5.323,3.927-8.667s- 1.813-6.438-4.563-8.354 C379.813,66.656,371.385,64,362.667,64h- 320c-8.719,0- 17.135,2.646- 24.333,7.667c-2.75,1.906- 4.438,5-4.563,8.354 C13.646,83.365,15.094,86.573,17.698,88.688z"></path>
Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>Bez zmian: <path d="M256,330.667C256,254.208,318.208,192,394.667,192c5.896,0,10.667- 4.771,10.667- 10.667V124.24 c0-4.115-2.365- 7.865-6.083-9.635c-3.719- 1.729-8.115-1.219- 11.313,1.365L224.281,249.146l-1.875,1.24 c-12.302,7.552- 27.417,7.938- 41.302-1.229L17.396,115.958c- 3.177-2.594-7.573- 3.115-11.313-1.365 C2.365,116.365,0,120.115,0,124.229V320c0,23.531,19.135,42.667,42.667,42.667h204.365c3.094,0,6.031- 1.344,8.063-3.677 c2.021-2.333,2.938- 5.438,2.5-8.5C256.51,342.906,256,336.604,256,330.667z"></path>
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: <g>Bez zmian: <g>
Skasowano: </br> 
Bez zmian: </g>Bez zmian: </g>
Skasowano: </br> 
Skasowano: </svg>Dodano: </svg>
 Dodano: <p>
Skasowano: sekretariat@radlin.plDodano: biurorady@radlin.pl
Skasowano: <h5><strong>Do zadań Sekretariatu Burmistrza i Rady Miejskiej należą:</strong></h5> 
Skasowano: <em>Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Burmistrza Radlina:</em> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>przygotowywanie zarządzeń, prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń burmistrza,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie rejestru szkoleń pracowniczych i spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, koordynacja procesu szkoleń pracowniczych,</li> 
Skasowano: <li>przygotowywanie pełnomocnictw i&nbsp; prowadzenie ich rejestru,</li> 
Skasowano: <li>przygotowywanie delegacji pracowniczych, prowadzenie rejestru delegacji i koordynacja prac w tym zakresie z kierownikiem działu kadr,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie i organizowanie kontaktów, spotkań burmistrza&nbsp; z mieszkańcami,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw dot. współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami,</li> 
Skasowano: <li>opracowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności burmistrza oraz podległych&nbsp; jednostek samorządu terytorialnego,</li> 
Skasowano: <li>organizowanie i koordynacja narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza,</li> 
Skasowano: <li>sporządzanie protokołów z narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza i prowadzenie ich zbioru,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie kontaktów burmistrza i zastępcy burmistrza z podległymi pracownikami oraz współpraca z wszystkimi komórkami urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi,</li> 
Skasowano: <li>obsługa kancelaryjna burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza w systemie obiegu dokumentów,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie prac&nbsp; i prowadzenie zbiorów akt, materiałów pozostających wynikiem przynależności miasta Radlin&nbsp; do związków, stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych,</li> 
Skasowano: <li>organizowanie i koordynacja pracy burmistrza i jego zastępcy,</li> 
Skasowano: <li>obsługa techniczno- biurowa burmistrza i jego zastępcy,</li> 
Skasowano: <li>przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek urzędu,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie zbiorów materiałów informacyjno – adresowych oraz ich aktualizacja na potrzeby burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza.</li> 
Skasowano: </ul>Dodano: </p>
Skasowano: <h5><strong>Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Rady Miejskiej w Radlinie:</strong></h5> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w Radlinie ,</li> 
Skasowano: <li>organizacyjne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,</li> 
Skasowano: <li>koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady,</li> 
Skasowano: <li>sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Rady oraz jej komisji,</li> 
Skasowano: <li>opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji,</li> 
Skasowano: <li>organizowanie szkoleń radnych,</li> 
Skasowano: <li>współorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewodą i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami,</li> 
Skasowano: <li>przygotowywanie rejestru szkoleń radnych i spraw związanych ze zgłaszaniem na szkolenia,</li> 
Skasowano: <li>przygotowywanie delegacji radnych, prowadzenie rejestru delegacji,</li> 
Skasowano: <li>przygotowywanie listy wypłat diet dla radnych,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw dot. oświadczeń o stanie majątkowym radnych i pracowników samorządowych,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie zbiorów aktów prawnych ogólnych,</li> 
Skasowano: <li>czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,</li> 
Skasowano: <li>udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych na potrzeby przewodniczącego Rady, radnych,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,</li> 
Skasowano: <li>prowadzenie wewnętrznej biblioteki Urzędu.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano:  
 Dodano: <h5><strong>Do zadań Sekretariatu Burmistrza i Rady Miejskiej należą:</strong> </h5><p><em>Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Burmistrza Radlina:</em> </p><ul><li>przygotowywanie zarządzeń, prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń burmistrza,</ li><li>prowadzenie rejestru szkoleń pracowniczych i spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, koordynacja procesu szkoleń pracowniczych,< /li><li>przygotowywanie pełnomocnictw i  prowadzenie ich rejestru,</li> <li>przygotowywanie delegacji pracowniczych, prowadzenie rejestru delegacji i koordynacja prac w tym zakresie z kierownikiem działu kadr,</li><li> koordynowanie i organizowanie kontaktów, spotkań burmistrza  z mieszkańcami,< /li><li>prowadzenie spraw dot. współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami,</li> <li>opracowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności burmistrza oraz podległych  jednostek samorządu terytorialnego,< /li><li>organizowanie i koordynacja narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza,</ li><li>sporządzanie protokołów z narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza i prowadzenie ich zbioru,</li>< li>koordynowanie kontaktów burmistrza i zastępcy burmistrza z podległymi pracownikami oraz współpraca z wszystkimi komórkami urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi,< /li><li>obsługa kancelaryjna burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza w systemie obiegu dokumentów,< /li><li>koordynowanie prac  i prowadzenie zbiorów akt, materiałów pozostających wynikiem przynależności miasta Radlin  do związków, stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych,< /li><li>organizowanie i koordynacja pracy burmistrza i jego zastępcy,</li> <li>obsługa techniczno- biurowa burmistrza i jego zastępcy,</li> <li>przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek urzędu,</li> <li>prowadzenie zbiorów materiałów informacyjno – adresowych oraz ich aktualizacja na potrzeby burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza.</ li></ul><h5>< strong>Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Rady Miejskiej w Radlinie:</strong> </h5><ul><li>obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w Radlinie ,</li><li>organizacyjne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,</li><li> koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady,</li><li>prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady,</li><li> sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Rady oraz jej komisji,</li> <li>opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów,</li> <li>prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji,< /li><li>organizowanie szkoleń radnych,</li> <li>współorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami,< /li><li>prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewodą i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami,< /li><li>przygotowywanie rejestru szkoleń radnych i spraw związanych ze zgłaszaniem na szkolenia,</li> <li>przygotowywanie delegacji radnych, prowadzenie rejestru delegacji,</li> <li>przygotowywanie listy wypłat diet dla radnych,</li> <li>prowadzenie spraw dot. oświadczeń o stanie majątkowym radnych i pracowników samorządowych,< /li><li>prowadzenie zbiorów aktów prawnych ogólnych,</li> <li>czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,</li> <li>udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu,</li> <li>prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych na potrzeby przewodniczącego Rady, radnych,</li> <li>prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,< /li><li>prowadzenie wewnętrznej biblioteki Urzędu.</li></ul>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:37
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.