mgr Izabela Woryna

Kierownik

32 459 02 02

sekretariat@radlin.pl

mgr Anna Gadomska

specjalista

32 459 02 01

biurorady@radlin.pl

Adriana Strączek

specjalista

32 459 02 01

biurorady@radlin.pl

Do zadań Sekretariatu Burmistrza i Rady Miejskiej należą:

Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Burmistrza Radlina:

 • przygotowywanie zarządzeń, prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń burmistrza,
 • prowadzenie rejestru szkoleń pracowniczych i spraw związanych ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, koordynacja procesu szkoleń pracowniczych,
 • przygotowywanie pełnomocnictw i  prowadzenie ich rejestru,
 • przygotowywanie delegacji pracowniczych, prowadzenie rejestru delegacji i koordynacja prac w tym zakresie z kierownikiem działu kadr,
 • koordynowanie i organizowanie kontaktów, spotkań burmistrza  z mieszkańcami,
 • prowadzenie spraw dot. współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami i firmami,
 • opracowywanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności burmistrza oraz podległych  jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie i koordynacja narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza,
 • sporządzanie protokołów z narad i zebrań prowadzonych przez burmistrza i prowadzenie ich zbioru,
 • koordynowanie kontaktów burmistrza i zastępcy burmistrza z podległymi pracownikami oraz współpraca z wszystkimi komórkami urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi,
 • obsługa kancelaryjna burmistrza, zastępcy burmistrza i sekretarza w systemie obiegu dokumentów,
 • koordynowanie prac  i prowadzenie zbiorów akt, materiałów pozostających wynikiem przynależności miasta Radlin  do związków, stowarzyszeń regionalnych i ponadregionalnych,
 • organizowanie i koordynacja pracy burmistrza i jego zastępcy,
 • obsługa techniczno- biurowa burmistrza i jego zastępcy,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji i kierowanie do właściwych komórek urzędu,
 • prowadzenie zbiorów materiałów informacyjno – adresowych oraz ich aktualizacja na potrzeby burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza.
Zadania związane z prowadzeniem sekretariatu Rady Miejskiej w Radlinie:
 • obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Miejskiej w Radlinie ,
 • organizacyjne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem, opracowaniem i terminowym przekazywaniem radnym materiałów na sesję Rady,
 • prowadzenie rejestrów i zbiorów uchwał Rady,
 • sporządzanie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań, prowadzenie zbiorów protokołów z posiedzeń i innej dokumentacji Rady oraz jej komisji,
 • opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej organów,
 • prowadzenie rejestru wniosków, opinii komisji i interpelacji,
 • organizowanie szkoleń radnych,
 • współorganizowanie spotkań radnych z mieszkańcami,
 • prowadzenie spraw związanych ze współpracą z wojewodą i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami,
 • przygotowywanie rejestru szkoleń radnych i spraw związanych ze zgłaszaniem na szkolenia,
 • przygotowywanie delegacji radnych, prowadzenie rejestru delegacji,
 • przygotowywanie listy wypłat diet dla radnych,
 • prowadzenie spraw dot. oświadczeń o stanie majątkowym radnych i pracowników samorządowych,
 • prowadzenie zbiorów aktów prawnych ogólnych,
 • czynności związane z załatwianiem skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz nadzór nad terminowym załatwianiem skarg i wniosków,
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek Urzędu,
 • prowadzenie i aktualizacja podręcznych materiałów informacyjno-adresowych na potrzeby przewodniczącego Rady, radnych,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,
 • prowadzenie wewnętrznej biblioteki Urzędu.