Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 14 grudnia 2021 o 10:41:30. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Ogólny opis
Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.

Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” na platformie ePUAP).

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 • Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.
  Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 2. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy – wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
 3. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną po zalogowaniu na platformie ePUAP:
  • wypełnić formularz elektronicznyPismo ogólne do podmiotu publicznego„, w którym:
  • wybrać urząd/instytucję wpisując „Miasto Radlin” – ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy „Miasto Radlin”,
  • przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,
  • wpisać tytuł oraz treść pisma,
  • opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika – tego co dodajemy do pisma ogólnego) – można dodać kilka,
  • dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),
  • przechodzimy „dalej” (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać „Wyślij bez podpisu”/”Przejdź do podpisu”,
  • w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany),
  • po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Opłaty
Opłata właściwa dla danej sprawy.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:

Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach

Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.

Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.
 2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.

Skargi i wnioski

 1. Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP

Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Link bezpośredni do formularza: Pismo ogólne do urzędu

Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:

Wersja utworzona

14 grudnia 2021 o 10:41:30Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>Ogólny opis</strong><br />Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.< /p><p><strong>Wymagane dokumenty</strong><br />Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.</p> <p>Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego "<strong><a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>" na platformie ePUAP).</p><p> <strong>Sposób dostarczania dokumentów</strong><br />Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul><li>Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.< /li><li>Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).</ li><li>Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.</li><li>Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.<br />Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</li>< /ul><p><strong> Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy< /strong></p><ol><li>W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu <strong><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ pomoc">https: //epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/pomoc</a>< /strong></li> <li>Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.</li><li>Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną po zalogowaniu na platformie ePUAP:<ul><li>wypełnić formularz elektroniczny<strong> "<a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>", w którym:</li><li>wybrać urząd/instytucję wpisując "Miasto Radlin" - ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy "Miasto Radlin",</li><li>przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,</li><li>wpisać tytuł oraz treść pisma,</li><li>opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika - tego co dodajemy do pisma ogólnego) - można dodać kilka,</li><li>dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),</li>< li>przechodzimy "dalej" (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać "Wyślij bez podpisu"/"Przejdź do podpisu",</li><li>w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany) ,</li><li>po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie</strong><br />Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</p><p> <strong>Godziny urzędowania: </strong><br />Poniedziałek 7:30 - 15:30<br />Wtorek 7:30 - 17:00<br />Środa 7:30 - 15:30<br />Czwartek 7:30 - 15:30<br />Piątek 7:30 - 14:00</p><p>< strong>Opłaty</strong><br />Opłata właściwa dla danej sprawy.<br />Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:</p><p>Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p><p>Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.</p><p>Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p>W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).</p>< p><strong>Terminy i sposób załatwienia sprawy</strong> </p><ol><li>Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.</li><li>O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.</li> <li>Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: <ul><li>Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.</li><li>Poprzez pocztę tradycyjną.< /li><li>Osobiście w siedzibie urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Informacje na temat przebiegu sprawy</strong> </p><p>Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.<br />Informacje można uzyskać również telefonicznie.< /p><p><strong>Tryb odwoławczy</strong><br />Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.</p><p> <strong>Skargi i wnioski</strong> </p><ol><li>Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.</li>< li>Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.</ li><li>Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.</li> </ol><p><strong>Podstawa prawna</strong><br />Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).</p><p>< strong>Przetwarzanie danych osobowych</strong><br />Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem <strong><a href="https:/ /radlin.pl/zpdo">https:// radlin.pl/zpdo< /a></strong> </p><p><strong>Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP</strong> </p><p><strong>Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: </strong><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/wyslij- pismo-ogolne" >https://www.gov.pl/ web/gov/wyslij- pismo-ogolne< /a></p><p><strong>Link bezpośredni do formularza: <a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do urzędu</a></ strong></p><p> <strong>Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:</strong> </p><ul><li>01. Budownictwo, architektura, urbanistykaUrbanistyka, architekturaPlanowanie przestrzenne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek - wypis i wyrys z planu.odt" data-wplink-url- error="true">Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)</a>< /li></ul></li><li>02. Dowody osobiste, meldunki, wybory<ul><li>Dowody osobiste<ul>< li>Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodow osobistych.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o udostepnienie dokumentacji zwiazanej z dowodem osobistym.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.pdf< /a></li></ul> </li><li>Wydanie zaświadczenia z dokumentacji związanej z dowodami osobistymi<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOSCI, ZBIORU PESEL.doc" data-wplink-url- error="true">WNIOSEK O UDOSTEPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOSCI, ZBIORU PESEL.doc</a> </li></ul></li></ul></li> <li>Meldunki< ul><li>Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o udostepnienie danych z rejestru mieszkancow i rejestru PESEL.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkanców i rejestru PESEL</a></li> </ul></li><li>Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow, rejestru zamieszkania cudzoziemcow oraz rejestru PESEL.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkancow, rejestru zamieszkania cudzoziemcow oraz rejestru PESEL</a></li> </ul></li><li> Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie+ wymeldowania+ cudzoziemca+ z+miejsca+pobytu+ czasowego.pdf">Zgloszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie+ wymeldowania+ z+miejsca+pobytu+ stalego.pdf">Zgloszenie wymeldowania cudzoziemca z miejsca pobytu stalego</a></ li></ul></li> <li>Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie+ wymeldowania+ z+miejsca+pobytu+ czasowego.pdf">Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie+ wymeldowania+ z+miejsca+pobytu+ stalego.pdf">Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego</a></ li></ul></li> </ul></li></ ul></li><li> </li></ul>Dodano: <p><strong>Ogólny opis</strong><br />Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.< /p><p><strong>Wymagane dokumenty</strong><br />Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.</p> <p>Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego "<strong><a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>" na platformie ePUAP).</p><p> <strong>Sposób dostarczania dokumentów</strong><br />Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul><li>Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.< /li><li>Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).</ li><li>Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.</li><li>Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.<br />Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</li>< /ul><p><strong> Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy< /strong></p><ol><li>W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu <strong><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ pomoc">https: //epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/pomoc</a>< /strong></li> <li>Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.</li><li>Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną po zalogowaniu na platformie ePUAP:<ul><li>wypełnić formularz elektroniczny<strong> "<a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>", w którym:</li><li>wybrać urząd/instytucję wpisując "Miasto Radlin" - ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy "Miasto Radlin",</li><li>przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,</li><li>wpisać tytuł oraz treść pisma,</li><li>opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika - tego co dodajemy do pisma ogólnego) - można dodać kilka,</li><li>dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),</li>< li>przechodzimy "dalej" (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać "Wyślij bez podpisu"/"Przejdź do podpisu",</li><li>w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany) ,</li><li>po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie</strong><br />Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</p><p> <strong>Godziny urzędowania: </strong><br />Poniedziałek 7:30 - 15:30<br />Wtorek 7:30 - 17:00<br />Środa 7:30 - 15:30<br />Czwartek 7:30 - 15:30<br />Piątek 7:30 - 14:00</p><p>< strong>Opłaty</strong><br />Opłata właściwa dla danej sprawy.<br />Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:</p><p>Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p><p>Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.</p><p>Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p>W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).</p>< p><strong>Terminy i sposób załatwienia sprawy</strong> </p><ol><li>Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.</li><li>O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.</li> <li>Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: <ul><li>Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.</li><li>Poprzez pocztę tradycyjną.< /li><li>Osobiście w siedzibie urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Informacje na temat przebiegu sprawy</strong> </p><p>Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.<br />Informacje można uzyskać również telefonicznie.< /p><p><strong>Tryb odwoławczy</strong><br />Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.</p><p> <strong>Skargi i wnioski</strong> </p><ol><li>Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.</li>< li>Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.</ li><li>Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.</li> </ol><p><strong>Podstawa prawna</strong><br />Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).</p><p>< strong>Przetwarzanie danych osobowych</strong><br />Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem <strong><a href="https:/ /radlin.pl/zpdo">https:// radlin.pl/zpdo< /a></strong> </p><p><strong>Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP</strong> </p><p><strong>Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: </strong><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/wyslij- pismo-ogolne" >https://www.gov.pl/ web/gov/wyslij- pismo-ogolne< /a></p><p><strong>Link bezpośredni do formularza: <a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do urzędu</a></ strong></p><p> <strong>Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:</strong> </p><ul><li>01. Budownictwo, architektura, urbanistykaUrbanistyka, architekturaPlanowanie przestrzenne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek - wypis i wyrys z planu.odt">Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)</a>< /li></ul></li><li>02. Dowody osobiste, meldunki, wybory<ul><li>Dowody osobiste<ul><li> <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ gov/uzyskaj- dowod-osobisty">Uzyskaj dowód osobisty</a></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/#dokumenty- i-dane-osobowe">Dokumenty i dane osobowe</a></ li></ul></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/ #meldunek-i- wybory">Meldunki< /a></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/ #meldunek-i- wybory">Wybory</a></li></ ul></li><li>03. Działalność gospodarcza<ul> <li>Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- 1.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych< ul><li>Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie.odt" >Oświadczenie</a></li></ ul></li><li>Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek zezwolenie jednorazowe 2018 r..pdf">Wniosek zezwolenie jednorazowe 2018r.</a></li> </ul></li><li>Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 2018.pdf">Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2018</a></li> </ul></li></ul> </li><li>Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 2.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 2.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 3.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 3.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 4.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- MW.pdf">Wniosek CEIDG-MW</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- PN.pdf">Wniosek CEIDG-PN</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- POPR.pdf">Wniosek CEIDG-POPR</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- RB.pdf">Wniosek CEIDG-RB</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- RD.pdf">Wniosek CEIDG-RD</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- SC.pdf">Wniosek CEIDG-SC</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 4.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li></ul> </li><li>04. Geodezja, kartografia<ul> <li>Nazewnictwo ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o nadanie nazwy ulicy.doc">Wniosek o nadanie nazwy ulicy</a></li> </ul></li><li> Rozgraniczenie nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o rozgraniczenie.doc">Wniosek o rozgraniczenie< /a></li></ul> </li><li>Ustalenie numeru porządkowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_ustalenie_numeru_ porzadkowego.doc">Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego< /a></li></ul> </li><li>Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wzor_ wniosku_o_wydanie_ zaswiadczenia_ o_zmianie_nazwy_ uli.doc">Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulic</a></li> </ul></li></ul> </li><li>05. Gospodarka komunalna<ul><li>Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Oswiadczenie- wpis.pdf">Oświadczenie</ a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wpis do rejestru.pdf">Wniosek o wpis do rejestru</a>< /li></ul></li> <li>Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE.pdf" >Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ wniosek-zbiorniki bezodplywowe..pdf">Wniosek na zbiorniki bezodpływowe< /a></li></ul> </li></ul></li><li>06. Komunikacja, drogownictwo i transport<ul> <li>Transport drogowy rzeczy i osób, taksówki<ul> <li>Transport drogowy taksówką<ul> <li>Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE.odt" >Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK o udzielenie licencji, zmiane licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka.odt">Wniosek o udzielenie licencji, zmianę licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wykaz pojazdow do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka.odt">Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a> </li></ul></li><li>Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE 2.odt">Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK o udzielenie licencji, zmiane licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka 2.odt">Wniosek o udzielenie licencji, zmianę licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksowką</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wykaz pojazdow do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka 2.odt">Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a> </li></ul></li></ul></li> </ul></li><li>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek o zajece pasa w celu umieszczenia urzadzenia obcego.pdf">Wniosek o zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia obcego</a></li> </ul></li></ul> </li><li>07. Kultura, sport, turystyka, oświata<ul><li>Oświata i Edukacja<ul><li>Inne sprawy<ul><li> Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Pomoc_ de_minimis-formularz.pdf">Pomoc de-minimis</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Pomoc_ de_minimis-instrukcja.pdf">Pomoc de-minimis (instrukcja)< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Wniosek.doc" >Wniosek</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ PracownicyMlodociani_ zgloszenie.rtf">Pracownicy młodociani (zgłoszenie) </a></li></ul> </li><li>Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Formularz - dane do nadania.pdf" data-wplink-url- error="true">Dane do nadania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wpis do ewidencji placowek niepublicznych.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych< /a></li></ul> </li><li>Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wykreslenie z ewidencji szkol-placowek niepublicznych.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół-placówek niepublicznych< /a></li></ul> </li><li>Zgłoszenie wpisu, zmian, wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK O WYKRESLENIE Z REJESTRU ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych< /a></li></ul> </li><li>Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o zmiane wpisu do ewidencji szkol i placowek niepubliczncyh przez Miasto Radlin.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepubliczncyh przez Miasto Radlin</a></li> </ul></li></ul></li></ul> </li></ul></li><li>08. Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe<ul> <li>Gospodarka lokalami mieszkalnymi< ul><li>Przydział lokalu mieszkalnego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/N_wniosek o najem mieszkania.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o najem mieszkania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ N_zaswiadczenie o dochodach slm.doc" data-wplink-url- error="true"> Zaświadczenie o dochodach SLM</a></li>< /ul></li><li>Przydział socjalnego lokalu<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/N_wniosek o najem mieszkania 2.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o najem mieszkania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ N_zaswiadczenie o dochodach slm 2.doc" data-wplink-url- error="true"> Zaświadczenie o dochodach SLM</a></li>< /ul></li><li>Przyznanie dodatku mieszkaniowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf" data-wplink-url- error="true">1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/2. Dane dodatkowe dotyczace lokalu.pdf" data-wplink-url- error="true">2. Dane dodatkowe dotyczące lokalu</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego.pdf" data-wplink-url- error="true">3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/4. Oswiadczenia i informacje.pdf" data-wplink-url- error="true">4. Oświadczenia i informacje</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/5. Zaswiadczenie o dochodzie.pdf" data-wplink-url- error="true">5. Zaświadczenie o dochodzie</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/6. Oswiadczenie.pdf" data-wplink-url- error="true">6. Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/7. Wniosek o wyplate dodatku energetycznego.pdf" data-wplink-url- error="true">7. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego< /a></li></ul> </li></ul></ li><li>Gospodarowanie nieruchomościami< ul><li>Gospodarowanie nieruchomościami gminy<ul><li>Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wzor_ wniosku_dzierzawa.doc">Wzór wniosku dzierżawa</a> </li></ul></li> <li>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wzor_ wniosku_przeksztalcenie.sxw">Wzór wniosku przekształcenie< /a></li></ul> </li></ul></ li></ul></li><li>Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wydanie decyzji w spr. podzialu.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału</a> </li></ul></li> </ul></li><li>09. Ochrona środowiska<ul> <li>Gospodarka wodno - ściekowa<ul> <li>Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie POS.pdf" data-wplink-url- error="true">Zgłoszenie POS</a></li>< /ul></li></ul> </li><li>Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/GKE2017_ Oswiadczenie_ o_posiadanym_ tytule_prawnym_ do_dysponowania_ nieruchomoscia.pdf" >Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Oswiadczenie_ dla_spoldzielni.pdf" >Oświadczenie dla spółdzielni< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_usuniecie_drzew.pdf">Wniosek o usunięcie drzew</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie_ zamiaru_usuniecia_drzew.pdf" >Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew</a></li> </ul></li></ul> </li><li>10. Podatki i opłaty<ul><li><a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/">Jak załatwić sprawy podatkowe</a></li><li><a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">Formularze dotyczące spraw podatkowych</ a></li><li>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Deklaracja2020+ Kompostownik.pdf">Deklaracja 2020 - Kompostownik< /a></li></ul> </li></ul></li><li>11. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo< ul><li>Rolnictwo i leśnictwo<ul> <li>Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o zwrot podatku akcyzowego</a> </li></ul></li></ul></li> </ul></li><li>12. Sprawy obywatelskie< ul><li>Wydanie Karty Dużej Rodziny<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ dot._wladzy_rodzicielskiej.pdf" >Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ o_planowanym_ terminie_ukonczenia_ nauki_w_szkole_ lub_na_uczelni_ wyzszej.pdf"> Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ o_pozostawaniu_ w_dotychczasowej_ rodzinie_zastepczej_ lub_dotychczasowym_ rodzinnym_domu_ d.pdf">Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ wniosek.pdf" >Wniosek</a>< /li></ul></li> </ul></li><li>13. Urodzenia, małżeństwa, zgony<ul><li>Inne sprawy<ul><li>Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywlinym.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywlinym</a>< /li></ul></li></ul></li>< /ul></li><li>16. Inne<ul><li>Informacja publiczna<ul><li>Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_ponowne_wykorzystywanie_ informacji_sektora_ publicznego.pdf">Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego</ a></li></ul>< /li></ul></li> </ul></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.