Ogólny opis
Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.

Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” na platformie ePUAP).

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 • Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.
  Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 2. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy – wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.
 3. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną po zalogowaniu na platformie ePUAP:
  • wypełnić formularz elektronicznyPismo ogólne do podmiotu publicznego„, w którym:
  • wybrać urząd/instytucję wpisując „Miasto Radlin” – ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy „Miasto Radlin”,
  • przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,
  • wpisać tytuł oraz treść pisma,
  • opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika – tego co dodajemy do pisma ogólnego) – można dodać kilka,
  • dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),
  • przechodzimy „dalej” (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać „Wyślij bez podpisu”/”Przejdź do podpisu”,
  • w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany),
  • po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Opłaty
Opłata właściwa dla danej sprawy.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:

Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach

Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.

Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.
 2. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.

Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.

Skargi i wnioski

 1. Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.
 3. Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Przetwarzanie danych osobowych
Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP

Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Link bezpośredni do formularza: Pismo ogólne do urzędu

Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy: