Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 13 grudnia 2021 o 15:32:04. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Ogólny opis
Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.

Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” na platformie ePUAP).

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP – opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.
 • Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną – po dokonaniu czynności urzędowych – zostaną odesłane na wskazany adres.
  Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy

 1. W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc
 2. Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.
 3. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy – wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. 

a) wybrać urząd/instytucję wpisując „Miasto Radlin” – ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy „Miasto Radlin”,

b) przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,

c) wpisać tytuł oraz treść pisma,

d) opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika – tego co dodajemy do pisma ogólnego) – można dodać kilka,

e) dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),

f) przechodzimy „dalej” (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać „Wyślij bez podpisu”/”Przejdź do podpisu”,

g) w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany),

h) po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.

 1. Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy – wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. 

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie
Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 17:00
Środa 7:30 – 15:30
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 14:00

Opłaty
Opłata właściwa dla danej sprawy.
Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:

Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach

Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.

Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030
na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.

W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).

Terminy i sposób załatwienia sprawy
Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.
Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
Poprzez pocztę tradycyjną.
Osobiście w siedzibie urzędu.
O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy
Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie – po podaniu sygnatury (znaku) sprawy – przycisku „Sprawdź stan sprawy”, znajdującego się w nagłówku karty.
Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.

Skargi i wnioski
Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.
Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.
Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP

Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Link bezpośredni do formularza: Pismo ogólne do urzędu

Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Wersja utworzona

13 grudnia 2021 o 15:32:04Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <p><strong>Ogólny opis</strong><br />Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.< /p><p><strong>Wymagane dokumenty</strong><br />Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.</p> <p>Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego "<a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</a>" na platformie ePUAP).</p><p> <strong>Sposób dostarczania dokumentów</strong><br />Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul><li>Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.< /li><li>Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).</ li><li>Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.</li><li>Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.<br />Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</li>< /ul><p><strong> Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy< /strong></p><ol><li>W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu <a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ pomoc">https: //epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/pomoc</a>< /li><li>Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną.< /li><li>Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. < ul><li>zalogować się na platformę ePUAP,</li><li>wypełnić formularz elektroniczny<strong> "<a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do urzędu</a></strong>", w którym:</li> </ul></li></ol><p style="padding-left: 80px;">a) wybrać urząd/instytucję wpisując "Miasto Radlin" - ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy "Miasto Radlin",</p><p style="padding-left: 80px;">b) przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,</p><p style="padding-left: 80px;">c) wpisać tytuł oraz treść pisma,</p><p style="padding-left: 80px;">d) opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika - tego co dodajemy do pisma ogólnego) - można dodać kilka,</p><p style="padding-left: 80px;">e) dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),</p><p style="padding-left: 80px;">f) przechodzimy "dalej" (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać "Wyślij bez podpisu"/"Przejdź do podpisu",</p><p style="padding-left: 80px;">g) w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany),</p><p style="padding-left: 80px;">h) po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.</p>< ol><li>Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie. < /li></ol><p>< strong>Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie</strong><br />Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</p><p> <strong>Godziny urzędowania: </strong><br />Poniedziałek 7:30 - 15:30<br />Wtorek 7:30 - 17:00<br />Środa 7:30 - 15:30<br />Czwartek 7:30 - 15:30<br />Piątek 7:30 - 14:00</p><p>< strong>Opłaty</strong><br />Opłata właściwa dla danej sprawy.<br />Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:</p><p>Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p><p>Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.</p><p>Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p>W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).</p>< p><strong>Terminy i sposób załatwienia sprawy</strong><br />Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.<br />Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:<br />Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.<br />Poprzez pocztę tradycyjną.<br />Osobiście w siedzibie urzędu.<br />O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.</p>< p><strong>Informacje na temat przebiegu sprawy</strong><br />Podstawowe informacje na temat stanu załatwianej sprawy można otrzymać poprzez naciśnięcie - po podaniu sygnatury (znaku) sprawy - przycisku "Sprawdź stan sprawy", znajdującego się w nagłówku karty.<br />Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.<br />Informacje można uzyskać również telefonicznie.< /p><p><strong>Tryb odwoławczy</strong><br />Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.</p><p> <strong>Skargi i wnioski</strong><br />Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.<br />Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.<br />Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.</p> <p><strong>Podstawa prawna</strong><br />Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).</p><p>< strong>Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP</strong> </p><p><strong>Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: </strong><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/wyslij- pismo-ogolne" >https://www.gov.pl/ web/gov/wyslij- pismo-ogolne< /a></p><p><strong>Link bezpośredni do formularza: <a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do urzędu</a></ strong></p><p> <strong>Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:</strong> </p><ul><li>1</li><li>2</ li><li>3</li> <li>4</li><li> 5</li><li>6</ li><li>7</li> <li>8</li><li> 9</li><li>10</li></ul>Dodano: <p><strong>Ogólny opis</strong><br />Katalog usług klasyfikuje sprawy załatwiane w urzędzie zgodnie z praktycznym podziałem rodzajowym usług publicznych. Jeżeli zaistnieje potrzeba złożenia podania (wniosku) w sprawie, która nie została sklasyfikowana w żadnym innym miejscu katalogu usług to należy wykorzystać formularz elektroniczny niniejszej karty informacyjnej.< /p><p><strong>Wymagane dokumenty</strong><br />Wypełniony formularz wniosku oraz załączniki przewidziane dla danego rodzaju sprawy w oparciu o informacje uzyskane w urzędzie.</p> <p>Załączniki zależnie od rodzaju załatwianej sprawy dostępne są poniżej (po pobraniu i wypełnieniu należy je dołączyć do formularza elektronicznego "<strong><a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>" na platformie ePUAP).</p><p> <strong>Sposób dostarczania dokumentów</strong><br />Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:</p> <ul><li>Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.< /li><li>Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).</ li><li>Złożyć osobiście w urzędzie w godzinach jego pracy.</li><li>Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku. Dokumenty przesłane do wglądu pocztą tradycyjną - po dokonaniu czynności urzędowych - zostaną odesłane na wskazany adres.<br />Wyjaśnienie: Poprzez Dziennik Podawczy rozumie się Kancelarię Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</li>< /ul><p><strong> Wykorzystanie skrzynki ePUAP oraz e-formularzy< /strong></p><ol><li>W celu skorzystania z elektronicznej drogi wymiany dokumentów należy posiadać założoną skrzynkę kontaktową ePUAP i być zalogowanym. Pomoc w tym zakresie dostępna jest tu <strong><a href="https:/ /epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/ pomoc">https: //epuap.gov.pl/wps/portal/ strefa-klienta/pomoc</a>< /strong></li> <li>Dostępny formularz możesz wykorzystać również w przypadku wybrania tradycyjnego sposobu załatwiania sprawy - wykonaj logowanie, wypełnij formularz, wydrukuj, podpisz i złóż osobiście w urzędzie.</li><li>Niżej przedstawiamy zalecaną kolejność działań w celu wysłania dokumentów drogą elektroniczną po zalogowaniu na platformie ePUAP:<ul><li>wypełnić formularz elektroniczny<strong> "<a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do podmiotu publicznego</ a></strong>", w którym:</li><li>wybrać urząd/instytucję wpisując "Miasto Radlin" - ePUAP wyświetli zawężoną listę gdzie wybieramy "Miasto Radlin",</li><li>przy składaniu pisma ogólnego przez ePUAP należy wybrać rodzaj pisma adekwatnie do załatwianej sprawy,</li><li>wpisać tytuł oraz treść pisma,</li><li>opcjonalnie dodać załączniki, które mogą być wymagane (wraz z opisem załącznika - tego co dodajemy do pisma ogólnego) - można dodać kilka,</li><li>dane kontaktowe poniżej powinny się wypełnić automatycznie (na podstawie tych, które podaliśmy w profilu ePUAP),</li>< li>przechodzimy "dalej" (w kolejnym kroku można wrócić do poprzedniego okna lub wybrać "Wyślij bez podpisu"/"Przejdź do podpisu",</li><li>w kolejnym kroku istnieje możliwość użycia profilu zaufanego do podpisu (lub innego np. podpis kwalifikowany) ,</li><li>po podpisaniu wysyłamy pismo do urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie</strong><br />Dokumenty można składać w kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 103, parter) ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.</p><p> <strong>Godziny urzędowania: </strong><br />Poniedziałek 7:30 - 15:30<br />Wtorek 7:30 - 17:00<br />Środa 7:30 - 15:30<br />Czwartek 7:30 - 15:30<br />Piątek 7:30 - 14:00</p><p>< strong>Opłaty</strong><br />Opłata właściwa dla danej sprawy.<br />Opłatę można uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Radlin:</p><p>Konto dochodów – 30 8436 0003 0000 0026 8038 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p><p>Konto organu – 79 8436 0003 0000 0026 8037 0001<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych.</p><p>Konto depozyty – 23 8436 0003 0000 0026 8038 0030<br />na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p>W tytule zaznaczyć czego opłata dotyczy oraz gotówkowo w kasie Banku Spółdzielczego (budynek urzędu, parter).</p>< p><strong>Terminy i sposób załatwienia sprawy</strong> </p><ol><li>Termin załatwienia w zależności od rodzaju sprawy.</li><li>O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.</li> <li>Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę: <ul><li>Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.</li><li>Poprzez pocztę tradycyjną.< /li><li>Osobiście w siedzibie urzędu.</li> </ul></li></ol> <p><strong>Informacje na temat przebiegu sprawy</strong> </p><p>Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.<br />Informacje można uzyskać również telefonicznie.< /p><p><strong>Tryb odwoławczy</strong><br />Tryb odwoławczy występuje lub nie występuje w zależności od rodzaju sprawy.</p><p> <strong>Skargi i wnioski</strong> </p><ol><li>Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienie wniosku w terminie przysługuje skarga , której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.</li>< li>Skarżący niezadowolony ze sposobu załatwienia skargi ma prawo ponownego jej złożenia z tym, że jeżeli skarga została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ załatwiający skargę może podtrzymać swoje stanowisko.</ li><li>Jeżeli skarga nie została załatwiona w terminie, skarżącemu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który nie załatwił skargi w terminie. Zażalenie można złożyć w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP. Złożenie zażalenia nie podlega opłacie.</li> </ol><p><strong>Podstawa prawna</strong><br />Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).</p><p>< strong>Przetwarzanie danych osobowych</strong><br />Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem <strong><a href="https:/ /radlin.pl/zpdo">https:// radlin.pl/zpdo< /a></strong> </p><p><strong>Formularz elektroniczny dostępny jest po zalogowaniu na platformie ePUAP</strong> </p><p><strong>Opis i ogólne informacje jak załatwić sprawę elektronicznie przez ePUAP: </strong><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/wyslij- pismo-ogolne" >https://www.gov.pl/ web/gov/wyslij- pismo-ogolne< /a></p><p><strong>Link bezpośredni do formularza: <a href="https:/ /moj.gov.pl/pismo-ogolne/ usluga-online/ pages/xf/create.do?xFormsAppName= PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&amp; xFormsFormName= Wniosek&amp; xFormsOrigin= EXTERNAL">Pismo ogólne do urzędu</a></ strong></p><p> <strong>Lista załączników, które należy dołączyć zależnie od rodzaju załatwianej sprawy:</strong> </p><ul><li>1. Budownictwo, architektura, urbanistykaUrbanistyka, architekturaPlanowanie przestrzenne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek - wypis i wyrys z planu.odt">Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)</a>< /li></ul></li><li>02. Dowody osobiste, meldunki, wybory<ul><li>Dowody osobiste<ul><li> <a href="https:/ /www.gov.pl/web/ gov/uzyskaj- dowod-osobisty">Uzyskaj dowód osobisty</a></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/#dokumenty- i-dane-osobowe">Dokumenty i dane osobowe</a></ li></ul></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/ #meldunek-i- wybory">Meldunki< /a></li><li><a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/uslugi- dla-obywatela/ #meldunek-i- wybory">Wybory</a></li></ ul></li><li>03. Działalność gospodarcza<ul> <li>Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- 1.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych< ul><li>Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie.odt" >Oświadczenie</a></li></ ul></li><li>Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek zezwolenie jednorazowe 2018 r..pdf">Wniosek zezwolenie jednorazowe 2018r.</a></li> </ul></li><li>Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych 2018.pdf">Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2018</a></li> </ul></li></ul> </li><li>Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 2.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 2.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 3.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 3.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li><li>Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG-1 4.pdf">Wniosek CEIDG</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- MW.pdf">Wniosek CEIDG-MW</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- PN.pdf">Wniosek CEIDG-PN</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- POPR.pdf">Wniosek CEIDG-POPR</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- RB.pdf">Wniosek CEIDG-RB</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- RD.pdf">Wniosek CEIDG-RD</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/CEIDG- SC.pdf">Wniosek CEIDG-SC</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Instrukcja wypelniania wniosku CEIDG 4.pdf">Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG</a></li> </ul></li></ul> </li><li>04. Geodezja, kartografia<ul> <li>Nazewnictwo ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o nadanie nazwy ulicy.doc">Wniosek o nadanie nazwy ulicy</a></li> </ul></li><li> Rozgraniczenie nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o rozgraniczenie.doc">Wniosek o rozgraniczenie< /a></li></ul> </li><li>Ustalenie numeru porządkowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_ustalenie_numeru_ porzadkowego.doc">Wniosek o ustalenie numeru porzadkowego< /a></li></ul> </li><li>Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wzor_ wniosku_o_wydanie_ zaswiadczenia_ o_zmianie_nazwy_ uli.doc">Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulic</a></li> </ul></li></ul> </li><li>05. Gospodarka komunalna<ul><li>Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Oswiadczenie- wpis.pdf">Oświadczenie</ a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wpis do rejestru.pdf">Wniosek o wpis do rejestru</a>< /li></ul></li> <li>Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE.pdf" >Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ wniosek-zbiorniki bezodplywowe..pdf">Wniosek na zbiorniki bezodpływowe< /a></li></ul> </li></ul></li><li>06. Komunikacja, drogownictwo i transport<ul> <li>Transport drogowy rzeczy i osób, taksówki<ul> <li>Transport drogowy taksówką<ul> <li>Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE.odt" >Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK o udzielenie licencji, zmiane licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka.odt">Wniosek o udzielenie licencji, zmianę licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wykaz pojazdow do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka.odt">Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a> </li></ul></li><li>Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ OSWIADCZENIE 2.odt">Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK o udzielenie licencji, zmiane licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka 2.odt">Wniosek o udzielenie licencji, zmianę licencji lub o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksowką</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wykaz pojazdow do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowka 2.odt">Wykaz pojazdów do licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką</a> </li></ul></li></ul></li> </ul></li><li>Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wniosek o zajece pasa w celu umieszczenia urzadzenia obcego.pdf">Wniosek o zajęcie pasa w celu umieszczenia urządzenia obcego</a></li> </ul></li></ul> </li><li>07. Kultura, sport, turystyka, oświata<ul><li>Oświata i Edukacja<ul><li>Inne sprawy<ul><li> Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Pomoc_ de_minimis-formularz.pdf">Pomoc de-minimis</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Pomoc_ de_minimis-instrukcja.pdf">Pomoc de-minimis (instrukcja)< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Wniosek.doc" >Wniosek</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ PracownicyMlodociani_ zgloszenie.rtf">Pracownicy młodociani (zgłoszenie) </a></li></ul> </li><li>Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Formularz - dane do nadania.pdf" data-wplink-url- error="true">Dane do nadania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wpis do ewidencji placowek niepublicznych.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wpis do ewidencji placówek niepublicznych< /a></li></ul> </li><li>Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wykreslenie z ewidencji szkol-placowek niepublicznych.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół-placówek niepublicznych< /a></li></ul> </li><li>Zgłoszenie wpisu, zmian, wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W REJESTRZE ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/WNIOSEK O WYKRESLENIE Z REJESTRU ZLOBKOW I KLUBOW DZIECIECYCH.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych< /a></li></ul> </li><li>Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o zmiane wpisu do ewidencji szkol i placowek niepubliczncyh przez Miasto Radlin.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepubliczncyh przez Miasto Radlin</a></li> </ul></li></ul></li></ul> </li></ul></li><li>08. Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe<ul> <li>Gospodarka lokalami mieszkalnymi< ul><li>Przydział lokalu mieszkalnego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/N_wniosek o najem mieszkania.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o najem mieszkania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ N_zaswiadczenie o dochodach slm.doc" data-wplink-url- error="true"> Zaświadczenie o dochodach SLM</a></li>< /ul></li><li>Przydział socjalnego lokalu<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/N_wniosek o najem mieszkania 2.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o najem mieszkania</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ N_zaswiadczenie o dochodach slm 2.doc" data-wplink-url- error="true"> Zaświadczenie o dochodach SLM</a></li>< /ul></li><li>Przyznanie dodatku mieszkaniowego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf" data-wplink-url- error="true">1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/2. Dane dodatkowe dotyczace lokalu.pdf" data-wplink-url- error="true">2. Dane dodatkowe dotyczące lokalu</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego.pdf" data-wplink-url- error="true">3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/4. Oswiadczenia i informacje.pdf" data-wplink-url- error="true">4. Oświadczenia i informacje</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/5. Zaswiadczenie o dochodzie.pdf" data-wplink-url- error="true">5. Zaświadczenie o dochodzie</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/6. Oswiadczenie.pdf" data-wplink-url- error="true">6. Oświadczenie< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/7. Wniosek o wyplate dodatku energetycznego.pdf" data-wplink-url- error="true">7. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego< /a></li></ul> </li></ul></ li><li>Gospodarowanie nieruchomościami< ul><li>Gospodarowanie nieruchomościami gminy<ul><li>Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wzor_ wniosku_dzierzawa.doc">Wzór wniosku dzierżawa</a> </li></ul></li> <li>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/wzor_ wniosku_przeksztalcenie.sxw">Wzór wniosku przekształcenie< /a></li></ul> </li></ul></ li></ul></li><li>Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wydanie decyzji w spr. podzialu.doc" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wydanie decyzji w sprawie podziału</a> </li></ul></li> </ul></li><li>09. Ochrona środowiska<ul> <li>Gospodarka wodno - ściekowa<ul> <li>Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie POS.pdf" data-wplink-url- error="true">Zgłoszenie POS</a></li>< /ul></li></ul> </li><li>Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/GKE2017_ Oswiadczenie_ o_posiadanym_ tytule_prawnym_ do_dysponowania_ nieruchomoscia.pdf" >Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Oswiadczenie_ dla_spoldzielni.pdf" >Oświadczenie dla spółdzielni< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_usuniecie_drzew.pdf">Wniosek o usunięcie drzew</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Zgloszenie_ zamiaru_usuniecia_drzew.pdf" >Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew</a></li> </ul></li></ul> </li><li>10. Podatki i opłaty<ul><li><a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/">Jak załatwić sprawy podatkowe</a></li><li><a href="https:/ /www.podatki.gov.pl/podatki- i-oplaty-lokalne/formularze/ ">Formularze dotyczące spraw podatkowych</ a></li><li>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ Deklaracja2020+ Kompostownik.pdf">Deklaracja 2020 - Kompostownik< /a></li></ul> </li></ul></li><li>11. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo< ul><li>Rolnictwo i leśnictwo<ul> <li>Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o zwrot podatku akcyzowego</a> </li></ul></li></ul></li> </ul></li><li>12. Sprawy obywatelskie< ul><li>Wydanie Karty Dużej Rodziny<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ dot._wladzy_rodzicielskiej.pdf" >Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej< /a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ o_planowanym_ terminie_ukonczenia_ nauki_w_szkole_ lub_na_uczelni_ wyzszej.pdf"> Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na uczelni wyższej</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ oswiadczenie_ o_pozostawaniu_ w_dotychczasowej_ rodzinie_zastepczej_ lub_dotychczasowym_ rodzinnym_domu_ d.pdf">Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu</a></li><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/ wniosek.pdf" >Wniosek</a>< /li></ul></li> </ul></li><li>13. Urodzenia, małżeństwa, zgony<ul><li>Inne sprawy<ul><li>Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywlinym.pdf" data-wplink-url- error="true">Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywlinym</a>< /li></ul></li></ul></li>< /ul></li><li>16. Inne<ul><li>Informacja publiczna<ul><li>Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego<ul><li><a href="https:/ /radlin.pl/formularze/Wniosek_ o_ponowne_wykorzystywanie_ informacji_sektora_ publicznego.pdf">Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego</ a></li></ul>< /li></ul></li> </ul></li></ul>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.