Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 7 lipca 2020 o 14:00:45. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Radlina

FZ.041.1.2019

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.

Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem miasto.radlin.pl/elektromobilnosc

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin miasto.radlin.pl/elektromobilnosc oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin

Barbara Magiera
Burmistrz Radlina


Do pobrania:

Revision 28120 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Wersja utworzona

7 lipca 2020 o 14:00:45Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <h3>OBWIESZCZENIE</h3>Dodano: <h3>OBWIESZCZENIE</h3>
Skasowano: <b>Burmistrza Radlina</b> 
Skasowano: <strong>FZ.041.1.2019</strong> 
Skasowano: Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i&nbsp;jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”. 
Skasowano: Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. 
Skasowano: Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc</a> 
 Dodano: <p><b>Burmistrza Radlina</b></ p><p><strong> FZ.041.1.2019< /strong></p><p>Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019-2035”.< /p><p>Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.< /p><p>Termin i miejsce zapoznawania się z projektem dokumentu oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane do publicznej wiadomości, poprzez obwieszczenie Burmistrza Radlina na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin pod adresem <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc< /a></p><p>Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc </a>oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin</p><p>Barbara Magiera<br /><a name="_GoBack" ></a>Burmistrz Radlina</p><p> <strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/obwieszczenie.pdf" >obwieszczenie< /a></li></ul>
Skasowano: Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radlin <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc" >miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc </a>oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 RadlinDodano: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 10/Strategia- Elektromobilno%C5%9Bci-dla- Miasta-Radlin- na-lata-2019%E2%88%922035_ konsultacje.pdf" role="button">
Skasowano: Barbara Magiera 
Skasowano: <a name="_GoBack" ></a>Burmistrz Radlina 
Skasowano: <strong><em>Do pobrania:</em></strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads//03/obwieszczenie.pdf" >obwieszczenie</a></li>Dodano: Pobierz dokument "Strategia Elektromobilności dla Miasta Radlin"
Skasowano: </ul>Dodano: </a>
Skasowano:  
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:41
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.