F5 Konsulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminami: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana realizuje projekt pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarzadzania nieruchomościami w 5 gminach: Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin i Mszana przez podniesienie kompetencji 84 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. Dzięki realizacji projektu 5 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców i zarządzania nieruchomościami.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Okres realizacji projektu: 01 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Wartość projektu: 999 800,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 842 631,44 zł

W okresie realizacji projektu w F5 Konsulting Sp. z o.o. działa Biuro Projektu (ul. Składowa 5, 61-897 Poznań). Osoba do kontaktu: Emilia Matuszak: T: +48 61 85 66 944, e-mail: emilia.matuszak@f5.pl.

Informacji na temat projektu ze strony Urzędu Miasta Radlin udziela Izabela Woryna (T: +48 32 4590202, e-mail: sekretariat@radlin.pl).

Plakat promujący projekt w formie PDF

Beneficjent (Lider Projektu): Miasto Rydułtowy

Partner Projektu: Miasto Radlin

Cel projektu: Zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

 • zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,
 • zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,
 • zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Rydułtów i Radlina – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Planowane efekty:

 • informatyzacja i dostosowania baz danych pochodzących z różnorodnych komórek organizacyjnych urzędów;
 • wdrożenie portalu e-Urząd w Urzędzie Miasta Rydułtowy;
 • wdrożenie publicznego geoportalu w Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie nowych modułów e-Urzędu w Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie portalu komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie narzędzi i procedur integracji systemów finansowo-podatkowych z systemami GIS w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;
 • opracowanie nowych i dostosowanie obecnych serwisów front-office w obu Miastach do wytycznych zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
 • zakup nowego sprzętu serwerowego i komputerowego.

Koszty projektu:

 • Wartość całkowita projektu: 1 134 138,44 zł (koszty kwalifikowane: 1 106 292,44 zł)
  część dotycząca Miasta Radlin: 537 039,53 zł (koszty kwalifikowane: 523 116,52 zł)
  część dotycząca Miasta Rydułtowy:  597 098,91 zł (koszty kwalifikowane: 583 175,92 zł)
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 940 348,58 zł
  część dotycząca Miasta Radlin: 444 649,06 zł
  część dotycząca Miasta Rydułtowy 495 699,52 zł
 • Wkład własny w kosztach kwalifikowanych: 65 943,86 zł
  część dotycząca Miasta Radlin: 78 467,47 zł
  część dotycząca Miasta Rydułtowy: 87 476,39 zł

Termin realizacji: 2016

Informacje dot. Projektu na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy:
http://rydultowy.pl/strona-762-radlin_i_rydultowy_w_przestrzeni.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (działanie 2.1).

„ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH”

Od  12 lipca 2010 roku do 30 września 2011 roku Miasto Radlin realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Projekt pn. „Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”, umożliwił lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem SEKAP oraz  szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta.

Celem projektu była w szczególności modernizacja, rozbudowa oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta Radlin i jednostek organizacyjnych poprzez rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta (MZOPO, ZGK, MOSiR, OPS, PP1, PP2, PP3, SP3, SP4, ZSS, GIM1, OPP i świetlica środowiskowa) modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu Miasta i jednostek podległych, dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracja systemów informatycznych (back-office) oraz budowa Systemu Wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.

Numer umowy: UDA-RPSL.02.02.00-070/09-00
Numer projektu: 791
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 525,82 zł,
Środki z funduszu: 1 583 996,94 zł tj. 85% wartości dofinansowania

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA.

Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza?
W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju.
Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.
Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań.

Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL. 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA 

Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A.