Beneficjent (Lider Projektu): Miasto Rydułtowy

Partner Projektu: Miasto Radlin

Cel projektu: Zapewnienie organom administracji publicznej, obywatelom i przedsiębiorcom dostępu przy pomocy środków komunikacji elektronicznej do:

 • zintegrowanych, aktualnych i kompletnych informacji gromadzonych w rejestrach publicznych na poziomie gminy oraz świadczonych z ich wykorzystaniem usług elektronicznych online, szczególnie na najwyższych możliwych poziomach dojrzałości,
 • zasobów dotyczących informacji przestrzennej oraz zasobów zdjęciowych, zgromadzonych obecnie w postaci papierowej a posiadających istotną wartość dla obywateli – w tym i przedsiębiorców,
 • zwiększonej funkcjonalności aplikacji front-office udostępnianych mieszkańcom Rydułtów i Radlina – poprzez zastosowanie najnowszego oprogramowania oraz dostosowanie serwisów do europejskiego standardu dostępności WCAG 2.0 w zakresie aplikacji front-office.

Planowane efekty:

 • informatyzacja i dostosowania baz danych pochodzących z różnorodnych komórek organizacyjnych urzędów;
 • wdrożenie portalu e-Urząd w Urzędzie Miasta Rydułtowy;
 • wdrożenie publicznego geoportalu w Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie nowych modułów e-Urzędu w Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie portalu komunikacji społecznej w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;
 • wdrożenie narzędzi i procedur integracji systemów finansowo-podatkowych z systemami GIS w Urzędzie Miasta Rydułtowy i Urzędzie Miasta Radlin;
 • opracowanie nowych i dostosowanie obecnych serwisów front-office w obu Miastach do wytycznych zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
 • zakup nowego sprzętu serwerowego i komputerowego.

Koszty projektu:

 • Wartość całkowita projektu: 1 134 138,44 zł (koszty kwalifikowane: 1 106 292,44 zł)
  część dotycząca Miasta Radlin: 537 039,53 zł (koszty kwalifikowane: 523 116,52 zł)
  część dotycząca Miasta Rydułtowy:  597 098,91 zł (koszty kwalifikowane: 583 175,92 zł)
 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 940 348,58 zł
  część dotycząca Miasta Radlin: 444 649,06 zł
  część dotycząca Miasta Rydułtowy 495 699,52 zł
 • Wkład własny w kosztach kwalifikowanych: 65 943,86 zł
  część dotycząca Miasta Radlin: 78 467,47 zł
  część dotycząca Miasta Rydułtowy: 87 476,39 zł

Termin realizacji: 2016

Informacje dot. Projektu na stronie Urzędu Miasta Rydułtowy:
http://rydultowy.pl/strona-762-radlin_i_rydultowy_w_przestrzeni.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (działanie 2.1).