Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 21 listopada 2023 o 09:29:37. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

21 listopada 2023 o 09:29:37Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Elementor #38712Dodano: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie
Treść
 Dodano: <img width="1024" height="100" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-300x29.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-768x75.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123.png 1298w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
 Dodano: <h2>Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie
 Dodano: </h2>
 Dodano: Projekt obejmuje termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 32,24 w Radlinie wraz z wymianą źródeł ciepła. <br />Wykonane zostaną roboty budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród budynku, instalacji c.o., a także instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 mieszkań na potrzeby ogrzewania i c.w.u. <br /><br />W ramach inwestycji nastąpi również przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na nowe mieszkania
Skasowano: Dodano:  
 Dodano: Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest:
 Dodano:   <br />• zanieczyszczenie środowiska naturalnego (niedostateczna jakość powietrza) w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery, <br />• duża energochłonność budynków oraz zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną, <br />• niedostateczny komfort użytkowników obiektu oraz zagrożenie dla zdrowia lokalnej społeczności z względu na znaczną emisję CO2 i pyłu PM10. <br />Oddziaływanie projektu: <br />• wzrost efektywności energetycznej obiektu, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, w tym: cieplną, pierwotną i końcową, <br />• poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii (oszczędność zasobów kopalin), <br />• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia, <br />• wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, <br />• poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska, <br />• polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników obiektu, <br />• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie kosztów ogrzewania), <br />• wzrost oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania.
 Dodano:  
 Dodano: Projekt nie zakłada celowych działań przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.
 Dodano: Działania podjęte w toku realizacji projektu nie będą ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji. <br /><br />
 Dodano: Przedsięwzięcie nie przyczyni się do wystąpienia żadnych form dyskryminacji, w tym: ze względu na płeć, rasę lub <br />pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedsięwzięcie jest <br />zgodne z zapisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym zakresie.
 Dodano:  
 Dodano: Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.
 Dodano:  
 Dodano: Dofinansowanie UE: 801 195,00 zł
 Dodano: Wartość całkowita: 1 772 581,58 zł
 Dodano:  
 Dodano: <img width="1024" height="100" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png" alt="" loading="lazy" srcset="https: //miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2024/ 01/unijne123- 1024x100.png 1024w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-300x29.png 300w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123-768x75.png 768w, https://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2024/01/ unijne123.png 1298w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.