Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 32 i 34 w Radlinie

Projekt obejmuje termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 32,24 w Radlinie wraz z wymianą źródeł ciepła.
Wykonane zostaną roboty budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród budynku, instalacji c.o., a także instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów kondensacyjnych dla 15 mieszkań na potrzeby ogrzewania i c.w.u.

W ramach inwestycji nastąpi również przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza na nowe mieszkania
 
Realizacja projektu ma za zadanie odpowiedzieć na zidentyfikowane problemy, których skutkiem jest:
 
• zanieczyszczenie środowiska naturalnego (niedostateczna jakość powietrza) w wyniku emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
• duża energochłonność budynków oraz zapotrzebowanie na energię końcową i pierwotną,
• niedostateczny komfort użytkowników obiektu oraz zagrożenie dla zdrowia lokalnej społeczności z względu na znaczną emisję CO2 i pyłu PM10.
Oddziaływanie projektu:
• wzrost efektywności energetycznej obiektu, w tym: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, w tym: cieplną, pierwotną i końcową,
• poprawa efektywności wykorzystania paliw i energii (oszczędność zasobów kopalin),
• ograniczenie zmian klimatycznych, w tym globalnego ocieplenia,
• wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez zmniejszenie ryzyka chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska,
• polepszenie warunków pracy i komfortu użytkowników obiektu,
• relatywne zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją budynku (zmniejszenie kosztów ogrzewania),
• wzrost oceny atrakcyjności gminy i jej wizerunku jako miejsca wartego odwiedzania, inwestowania, zamieszkania.
 
Projekt nie zakłada celowych działań przyczyniających się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.
Działania podjęte w toku realizacji projektu nie będą ograniczały dostępu do projektu w czasie jego realizacji i/lub eksploatacji.

Przedsięwzięcie nie przyczyni się do wystąpienia żadnych form dyskryminacji, w tym: ze względu na płeć, rasę lub
pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Przedsięwzięcie jest
zgodne z zapisami prawa krajowego i międzynarodowego, w tym zakresie.
 
Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.
 
Dofinansowanie UE: 801 195,00 zł
Wartość całkowita: 1 772 581,58 zł