Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:16:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Każdy z nas jest wyjątkowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Cel główny projektu :

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 334 dzieci z klas II-III w  szkołach  podstawowych funkcjonujących w Radlinie.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi
 • Poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami
 • Korygowanie wad postawy.

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone od stycznia 2012 roku do końca marca 2013 roku. Projektem objęte zostały dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334  dzieci. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.  W  zajęciach specjalistycznych wzięły udział  dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy i  które po przeprowadzonej,  diagnozie wymagają indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych oraz  w ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych, zajęć doskonalących umiejętności w opanowaniu  czytania, pisania, liczenia. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – tyflopedagogika i oligofrenopedagogik
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 236 588,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 201 100,52 zł, a z budżetu państwa 35 488,33 zł.

 • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:16:20 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:16:20Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Każdy z nas jest wyjątkowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.</strong> 
Skasowano: Cel główny projektu : 
Skasowano: Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 334 dzieci z klas II-III w&nbsp; szkołach&nbsp; podstawowych funkcjonujących w Radlinie. 
Skasowano: <strong>Cele szczegółowe:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych.</li> 
Skasowano: <li>Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi</li> 
Skasowano: <li>Poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej</li> 
Skasowano: <li>Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami</li> 
Skasowano: <li>Korygowanie wad postawy.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Zajęcia w ramach projektu były prowadzone od stycznia 2012 roku do końca marca 2013 roku. Projektem objęte zostały dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334&nbsp; dzieci. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.&nbsp; W&nbsp; zajęciach specjalistycznych wzięły udział&nbsp; dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy i&nbsp; które po przeprowadzonej,&nbsp; diagnozie wymagają indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych oraz&nbsp; w ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych, zajęć doskonalących umiejętności w opanowaniu&nbsp; czytania, pisania, liczenia. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.Dodano: <p><strong>Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa</strong> </p><ul><li>Wartość dofinansowania: 393 765,50 zł</li><li>Wartość całkowita: 414 490,00 zł (wkład własny 5%)</li></ul><p>Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w rozdziale X.<em> Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji</em>) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży – co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym.</p> <p><strong>Osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel).</strong> </p><p>Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem.</p>
Skasowano: <strong>W ramach projektu zrealizowane zostały:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji</li> 
Skasowano: <li>Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych</li> 
Skasowano: <li>Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy</li> 
Skasowano: <li>Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej</li> 
Skasowano: <li>Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy</li> 
Skasowano: <li>Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – tyflopedagogika i oligofrenopedagogik</li> 
Skasowano: <li>Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>Udział w projekcie był bezpłatny. </strong>Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne. 
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi&nbsp;236 588,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi&nbsp;201 100,52 zł, a z budżetu państwa&nbsp;35 488,33 zł.</strong> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.