Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa

  • Wartość dofinansowania: 393 765,50 zł
  • Wartość całkowita: 414 490,00 zł (wkład własny 5%)

Projekt zakłada aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców z obszarów rewitalizacji miasta Radlin (zdefiniowanych i opisanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji w rozdziale X. Delimitacja obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji) poprzez realizację Programów Aktywności Lokalnej, których celem będzie rozwój lokalny rozumiany jako proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych i zbiorowych potrzeb m.in. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych, niezaradnych życiowo, seniorów, osób niepełnosprawnych, młodzieży – co pozwoli w dalszej perspektywie osiągnąć postęp kulturalny, społeczny i gospodarczy w zdegradowanym środowisku lokalnym.

Osoby objęte wsparciem zostaną wybrane spośród mieszkańców obszarów zdegradowanych (dzielnice: Głożyny, Reden, Biertułtowy, Obszary) i obszaru rewitalizacji (dzielnica Marcel).

Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych wsparciem.