Tytuł projektu: Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i
wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży- nr umowy UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18-00
Wnioskodawca – Lider projektu: Miasto Radlin
Realizator: Świetlica Środowiskowa w Radlinie
Źródło finansowania:Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i
zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni RPO WSL 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 140 948,91 zł
Całkowita wartość projektu : 165 822,25 zł
Okres realizacji:01.11.2018 – 31.10.2020
Cel projektu : Celem głównym projektu będzie rozszerzenie zakresu i dostępności usług
społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów
zdegradowanych Miasta Radlin. Cel główny będzie realizowany przez placówkę wsparcia
dziennego – Świetlicę Środowiskową „Koliba”, poprzez działania zapewniające wzmocnienie
kompetencji dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym,
zamieszkującej obszary zdegradowane w mieście Radlin. Do tych kompetencji zalicza się:
porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje społeczne, naukowo-techniczne i
informatyczne oraz podnoszenie świadomości kulturalnej. Rozwój ww. kompetencji kluczowych
będzie skierowany do 48 dzieci objętych wsparciem projektu w okresie 24 miesięcy. Potrzeba
realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radlin
problemów społecznych: ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych, przemoc w rodzinie.
ZAKRES WSPARCIA
1.Podnoszenie świadomości kulturalnej poprzez utworzenie pracowni ceramicznej –
„Mały artysta”

 • opis grupy docelowej – 48 osób – wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie
  w wieku 6-16 lat
  2.Podnoszenie kompetencji informatycznych oraz fotograficznych – „Info-foto”
 • Opis grupy docelowej – 24 osoby – wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie
  w wieku 10-16 lat
  3.Rozwijanie sprawnej komunikacji – „Logopedyczne grafitti”
  Opis grupy docelowej – w zajęciach logopedycznych będzie brało udział 5 wychowanków
  świetlicy
  (3 chłopców i 2 dziewczynki), u których występują zaburzenia mowy
  4.Podnoszenie kompetencji naukowo technicznych – „Robotyka”
 • Opis grupy docelowej – 48 osób – wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie
  w wieku 6-16 lat
  5.Dostarczanie bodźców rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym
 • opis grupy docelowej – 5 dzieci (4 chłopców, 1 dziewczynka) wychowanków Świetlicy
  Środowiskowej posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, planowane w ramach
  zadania zajęcia: – zajęcia z psem, – hipoterapia, – muzykoterapia.
  6.Podnoszenie kompetencji językowych – zajęcia wyrównawcze z języka
  angielskiego
 • opis grupy docelowej – 48 osób – wychowankowie Świetlicy Środowiskowej w Radlinie w
  wieku 6-16 lat
  DLA KOGO REALIZOWANY JEST PROJEKT
 1. Uczestnikami Projektu może zostać dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona
  wykluczeniem z obszaru rewitalizacji i obszarów zdegradowanych miasta Radlin (wyznaczonych w
  LPR Miasta Radlina 2017-2022) w wieku od 6 do 16 lat. osoby zagrożone ubóstwem lub
  wykluczeniem społecznym.
  REKRUTACJA
  1.Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2018r. Świetlica
  przeprowadzi rekrutację uczestników do projektu na dwóch poziomach. Za rekrutację
  odpowiedzialny będzie dyrektor placówki. Rekrutacja do poszczególnych zadań
  projektowych będzie miała charakter wewnętrzny polegający na analizie danych placówki (
  IPP) oraz na rozmowie motywującej z uczestnikami projektu prowadzonej przez
  wychowawców, a także charakter zewnętrzny polegający na umieszczeniu informacji o
  rekrutacji do projektu na stronie internetowej. Następnym etapem będzie spotkanie
  organizacyjne – przeprowadzenie rozmowy kierowanej, zawarcie kontraktu (z
  rodzicem/opiekunem prawnym nieletniego), w którym uczestnicy projektu wyrażą chęci
  udziału w projekcie. Kolejnym krokiem będzie kwalifikowanie uczestników do działań
  projektowych zgodnie z ich zainteresowaniami. Wynikiem będą listy uczestników projektu.
  Kryteriami selekcji/wyboru do projektu będą: • spełnianie kryteriów naboru tj. wiek (6-16
  lat), miejsce zamieszkania (Radlin obszar rewitalizacji i zdegradowany), rodzina korzysta z
  pomocy OPS w Radlinie (oświadczenie), orzeczenie o niepełnosprawności (zadanie nr 5),
  diagnoza logopedy szkolnego (zadanie nr 3); • pozytywna opinia wychowawcy; •
  akceptacja Dyrektora Świetlicy. Biorąc pod uwagę, że wśród wychowanków Świetlicy
  przeważają chłopcy to wnioskodawca będzie się starał o zachowanie większego ich udziału
  w projekcie na etapie rekrutacji. W sytuacji zrekrutowania zbyt małej liczby uczestników
  wnioskodawca przeprowadzi dodatkową rekrutację. W przypadku zrekrutowania zbyt dużej
  liczby uczestników zostaną ustanowione listy rezerwowe.
  2.Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady
  równości płci. Realizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących
  się w grupie potencjalnych Uczestników Projektu.
 2. Wnioskodawcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać
  się z całością tekstu regulaminu
  ZAŁĄCZNIKI
  1.Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).