Zarządzenie Nr ŚŚ.021.7.18

z dnia 3 września 2018 r.

Dyrektora Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie p. n

Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”.

Na podstawie:

art 98 i art.99 § 2 Kodeksu Cywilnego oraz art.86 i art.87 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do realizacji „Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§2

Za rekrutację uczestników odpowiedzialny będzie Dyrektor Świetlicy Środowiskowej w Radlinie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

mgr Małgorzata Kania

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”

 1. Numer i nazwa Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 IX włączenie społeczne
 2. Numer i nazwa Działania : 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
 3. Numer i nazwa Poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
 4. Instytucja rozpatrująca wniosek: Instytucja Zarządzająca RPO WSL – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Numer projektu: RPSL.09.02.02-IŻ.01-24-212/17

§1

Informacje ogólne

1.Regulamin niniejszy określa proces rekrutacji i udziału w projekcie p. nRewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00.

2.Beneficjentem (projektodawcą ) jest Miasto Radlin.

3.Realizatorem projektu – Świetlica Środowiskowa w Radlinie

4.Projekt będzie realizowany w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku. Zajęcia będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 13.30 do 17.30, a w czasie wakacji, ferii i innych okresów wolnych od zajęć szkolnych w godz. od 9.00 do 13.00

w Świetlicy Środowiskowej w Radlinie przy ul. Pocztowej 4.

5.Grupą docelową projektu (uczestnikiem/uczestniczką projektu ) są dzieci i młodzież wykluczona społecznie lub zagrożona wykluczeniem z obszaru rewitalizacji i obszarów zdegradowanych miasta Radlin ( wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Radlina 2017-2022, określonym Uchwałą Nr S.0007.020.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 lutego 2017r.).

Przewiduje się objęcie wsparciem 48 osób-wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Radlinie, w wieku od 6 do 16 lat, w tym osoby niepełnosprawne ( 5 osób ).

6.Głównym celem projektu jest rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin.

7.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8.Udział w zajęciach jest bezpłatny.

§ 2

Proces rekrutacji

 1. Za rekrutację do projektu odpowiada Realizator Projektu.
 2. Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się w miesiącu wrześniu 2018 roku.

Świetlica przeprowadzi rekrutację uczestników do projektu na dwóch poziomach.

 1. Za rekrutację odpowiedzialny będzie dyrektor.
 2. Rekrutacja do poszczególnych zadań projektowych będzie miała charakter wewnętrzny polegający na analizie danych placówki ( IPP-Indywidualne Plany Pracy ) oraz na rozmowie motywującej z uczestnikami projektu prowadzonej przez wychowawców, a także charakter zewnętrzny polegający na umieszczeniu informacji o rekrutacji do projektu na stronie internetowej.
 3. Następnym etapem będzie spotkanie organizacyjne – przeprowadzenie rozmowy kierowanej, ( z rodzicem/opiekunem prawnym nieletniego ),

w którym uczestnicy projektu wyrażą chęci udziału w projekcie.

 1. Kolejnym krokiem będzie kwalifikowanie uczestników do działań projektowych zgodnie z zainteresowaniami. Wynikiem będą listy uczestników projektu.
 2. Kryteriami selekcji/naboru do projektu będą:
 • spełnianie kryteriów naboru tj. wiek (6-16 lat), miejsce zamieszkania

( Radlin obszar rewitalizacji i zdegradowany ), korzysta ze wsparcia Świetlicy Środowiskowej w Radlinie, rodzina korzysta ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie (oświadczenie), orzeczenie o niepełnosprawności ( zadanie nr 5 wniosku), diagnoza logopedy szkolnego (zadanie nr 3 wniosku);

 • pozytywna opinia wychowawcy świetlicy;
 • akceptacja Dyrektora Świetlicy
 1. W sytuacji zbyt małej liczby uczestników wnioskodawca przeprowadzi dodatkową rekrutację.
 2. W przypadku zbyt dużej liczby uczestników zostaną ustanowione listy rezerwowe.
 3. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans,

w tym równości płci.

 1. Przebieg procesu rekrutacji:

Wybrany uczestnik projektu składa pełną dokumentacje rekrutacyjną.

1)dokumentację zgłoszeniową stanowi:

– Karta zgłoszenia dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu)

– Ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 2 do regulaminu)

– Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 regulaminu)

– Oświadczenie (załącznik nr 4 regulaminu)

§ 3

Oferowane formy wsparcia

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących 6 zadań:

1.Podnoszenie świadomości kulturalnej poprzez utworzenie pracowni ceramicznej –

Mały artysta”.

Zajęcia będą realizowane dla 48 osób-wychowanków świetlicy, w wieku 6-16 lat

2 razy w tygodniu po 2h ( planuje się 96 spotkań po 2 godziny, łącznie 192 h), w podziale na

4 grupy po 12 osób. Rekrutacja do grupy objętej wsparciem w tym zadaniu obejmuje wszystkich przyjętych do projektu. Zadanie będzie realizowane w podziale na następujące grupy wiekowe (grupa 12 osobowa):

I grupa 6-7 lat

II grupa 8-9 lat

III grupa 10-12 lat

IV grupa 13-16 lat

2.Podnoszenie kompetencji informatycznych oraz fotograficznych- „Info-Foto”.

Zadanie zostało zaplanowane w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby

wychowanków zgodnie z Indywidualnymi Planami Pracy z wychowankami (IPP)-

zdiagnozowano problemy z nauką przedmiotów ścisłych w tym informatycznych.

Zajęcia będą realizowane dla 24 osób – wychowanków Świetlicy Środowiskowej

w Radlinie w wieku 6-16 lat. Zajęcia będą organizowane 4 razy w miesiącu

po 2 h, w podziale na 2 grupy po 12 osób (zajęcia z fotografem odbywać się będą

2 razy w miesiącu po 2h,łącznie 96h), zajęcia z informatykiem będą się odbywać 2 razy

w miesiącu po 2h, łącznie 96h.

Zadanie będzie realizowane w podziale na następujące grupy wiekowe

(grupa 12 osobowa):

I grupa 10-12 lat

II grupa 13-16 lat

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych w obszarze

Świadomość i ekspresja kulturalna.

3.Rozwijanie sprawnej komunikacji -„Logopedyczne grafitti”.

W zajęciach logopedycznych będzie brało udział 5 wychowanków świetlicy

(3 chłopców i 2 dziewczynki), u których występują zaburzenia mowy. Rekrutacja

do tego zadania nastąpi na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez

logopedę szkolnego.

Zajęcia będą prowadzone 1 raz w tygodniu dla każdego

dziecka po 1 godzinie, łącznie 480 h. Realizacja zadania przyczyni się

do podniesienia kompetencji kluczowych w obszarze porozumiewania się w

języku ojczystym, umiejętność uczenia się.

4.Podnoszenie kompetencji naukowo- technicznych- „Robotyka”.

W ramach zadania planuje się prowadzenie zajęć z robotyki. Realizacja zadania

przyczyni się do podniesienia kompetencji kluczowych w obszarze kompetencje

naukowo-techniczne, matematyczne, informatyczne. Zajęcia będą prowadzone

1 raz w tygodniu po 1h łącznie 96h Rekrutacja do grupy objętej wsparciem

w tym zadaniu obejmuje wszystkich uczestników przyjętych do projektu

(48osób). Zadanie będzie realizowane w podziale na następujące

grupy wiekowe:

I grupa 6-7 lat

II grupa 8-9 Lat

III grupa 10-1.2 lat

IV grupa 13-16 lat

5.Dostarczanie bodźców rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym.

W ramach zadania planuje się zajęcia:

 • zajęcia z psem (zajęcia obejmą 5 dzieci i będą prowadzone 2 razy w miesiącu po 2h, łącznie 96h, w ramach tego wydatku planuje się zatrudnienie specjalisty z dziedziny dogoterapii do prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • hipoterapia (zajęcia obejmą 5 dzieci i będą prowadzone 2 razy w miesiącu po 2,5h (0,5h dla każdego dziecka),łącznie 120h, w ramach tego wydatku planuje się zatrudnienie specjalisty do prowadzenia zajęć terapeutycznych;
 • muzykoterapia (zajęcia obejmą 5 dzieci i będą prowadzone2 razy w miesiącu po 2h, łącznie 96h,w ramach tego wydatku planuje się zatrudnienie pedagoga do prowadzenia zajęć terapeutycznych i zakup niezbędnego sprzętu.

Zajęcia będą organizowane dla 5 dzieci wychowanków Świetlicy Środowiskowej posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Rekrutacja do grupy objętej wsparciem w tym zadaniu obejmuje uczestników przyjętych do projektu posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.

6.Podnoszenie kompetencji językowych- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Rekrutacja do grupy objętej wsparciem w tym zadaniu obejmuje wszystkich

uczestników przyjętych do projektu (48 osób), w wieku 6-16 lat, z podziałem na

4 grupy po 12 osób. Zajęcia będą prowadzone 4 razy w tygodniu po 1h

(każda grupa 1h/tydzień), łącznie 384h. Zadanie będzie realizowane w podziale na

następujące grupy wiekowe (grupa 12 osobowa):

I grupa 6-7 lat

II grupa 8-9 lat

III grupa 10-12 lat

IV grupa 13-16 lat

Realizacja tego zadania przyczyni się do podniesienia kompetencji w obszarze

porozumiewania się w językach obcych.

§ 4

Obowiązki uczestniczek i uczestników projektu

 1. Rodzic/opiekun prawny, który zadeklarował uczestnictwo dziecka w projekcie jest zobowiązany w szczególności : zapoznania się:
 1. z prawami i obowiązkami uczestników;
 2. wypełniania dokumentów związanych z realizacją projektu;
 3. przestrzegania niniejszego regulaminu;
 4. udzielania wszelkich informacji, związanych z udziałem w projekcie, instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,
 5. zapewnienia regularnego uczestnictwa dzieci w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
 6. bieżącego informowania dyrektora świetlicy o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział dziecka w projekcie,
 1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do :
 1. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć i podpisaną umową;
 2. przestrzegania dyscypliny i porządku na zajęciach;
 3. poszanowania pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w realizacji projektu;
 4. Udzielania wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
 1. przerwania przez uczestnika/uczestniczkę udziału w zajęciach,
 2. poważnego naruszenia, podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu, zasad dyscypliny i porządku lub ogólnie przyjętych norm zachowania,
 3. celowego zniszczenia pomocy lub sprzętu dydaktycznego udostępnionego do zajęć projektowych,
 4. rezygnacji ze wsparcia w projekcie
 1. W przypadku rezygnacji dziecka z udziału w projekcie realizator ma prawo zaproszenia do projektu innego uczestnika, z listy rezerwowej.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez realizatora projektu.
 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane, przez realizatora projektu, w formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nimi uczestników projektu.

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do realizatora projektu

Zatwierdzono dnia:

Dyrektor

Świetlicy Środowiskowej w Radlinie

Załącznik nr 1 regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

do projektu:” Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”

Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania – adres kontaktowy

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy / Adres e-mail

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszam udział mojego dziecka :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NR PESEL dziecka :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

do udziału w Projekcie oraz w następujących działaniach projektowych :

 • Podnoszenie świadomości kulturalnej poprzez utworzenie pracowni ceramicznej – „Mały artysta”.
 • Podnoszenie kompetencji informatycznych oraz fotograficznych- „Info-Foto”.
 • Rozwijanie sprawnej komunikacji-„Logopedyczne grafitti”.
 • Podnoszenie kompetencji naukowo- technicznych- „Robotyka”.
 • Dostarczanie bodźców rozwojowych dzieciom niepełnosprawnym.

– zajęcia z psem

– hipoterapia

– muzykoterapia

 • Podnoszenie kompetencji językowych- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego.

Ja niżej podpisany (-a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu pn. „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”

…………………………………………………. ………………………………………………….

(miejscowość, dnia) (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 regulaminu

ANKIETA REKRUTACYJNA W PROJEKCIE

P n„ Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00

………………………………………………………….
………………………………………………………….
ImięNazwisko
 1. Dane osobowe
PłećKobieta
Mężczyzna

Data urodzenia
Wiek w chwili wypełniania ankiety

PESEL

Adres zamieszkania

Ulica

Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość
Województwo, Kraj

Telefon domowy
Telefon komórkowy

Adres poczty elektronicznej

wykształcenie uczestnika projektu

Orzeczony stopień niepełnosprawnościLekki
Umiarkowany
Znaczny

Rodzaj/ Symbol niepełnosprawności

Czy obecnie uczestniczy Pan/Pani w innym projekcie realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?Tak
Nie

Jaki to projekt?

Czy korzysta Pan/Pani z usług instytucji pomocowych (OPS, PUP, PCPR, darmowe porady specjalistów)?Tak
Nie


Jaka to instytucja?

Deklaruję swój udział w szkoleniach, kursach, konsultacjach i innych zajęciach organizowanych w ramach projektu, w tym w formach wyjazdowychTak
Nie

Przeciwskazania/trudności

Inne uwagi kandydata
Ja, niżej podpisana/(y) oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w projekcie

„„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00
………………………….

………………………….

DataCzytelny podpis*
 1. Potwierdzenie prawdziwości danych:

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej zart. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w deklaracji uczestnictwa są zgodne z prawdą.
………………………….

………………………….

DataCzytelny podpis*

Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu „„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00

Ja niżej podpisany (-a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do projektu pn. „„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00

 1. Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1) Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: daneosobowe@slaskie.pl.

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji do ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

4) Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO), wynikający z:

a) art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;

b) art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Miasto Radlin/Świetlica Środowiskowa w Radlinie, ul. Pocztowa 4, 44-310 Radlin.

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 na zlecenie Instytucji Koordynującej, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.

7) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.

10) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.

11) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.………………………….

………………………….

DataCzytelny podpis*

*W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Załącznik nr 3 regulaminu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka )

w Projekcie Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00, realizowanym w okresie od 01.11.2017 r. do 31.10.2020 r. przez Miasto Radlin , ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności prawnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnychsą zgodne z prawdą.

Jednocześnie pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie.

……………………………………………………………

( czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego )

……………………………………………………….

( miejscowość, data )

Załącznik nr 4 regulaminu

………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego dziecka)

OŚWIADCZENIE

1.W związku z udziałem w projekcie „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18-00

realizowanego w okresie 01.11.2018r. – 31.10.2020r. przez Miasto Radlin wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań w materiałach informacyjno-promocyjnych, służących promocji projektu, przygotowanych przez podmioty nadzorujące i realizujące projekt w celach niekomercyjnych.

2.Zgoda, o której mowa w pkt. 1 nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności : w plakatach, ulotkach, broszurach folderach, spotach radiowo – telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie, itp.

3.Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) względem Miasta Radlin z tytułu wizerunku, wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

4.Przyjmuję do wiadomości, że administratorem tak zebranych danych i wizerunku jest Miasto Radlin.

…………………………………………………… ……………………………………………………………………..

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)

Załącznik nr 5 regulaminu

KONTRAKT

Porozumienie pomiędzy Świetlicą Środowiskową w Radlinie a uczestnikiem zgłaszającym się do udziału w projekcie pn. „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa IX – włączenie społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, nabór nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17, nr umowy: UDA-RPSL.09.02.02-24-0014/18/18………………………………………………………….


………………………………………………………….
ImięNazwisko
 1. Dane osobowe
PłećKobieta
Mężczyzna

Data urodzenia
Wiek w chwili wypełniania ankiety

PESEL

Adres zamieszkania

Ulica

Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

Miejscowość
Województwo

Deklaruję gotowość i udział do uczestnictwa w działaniach wynikających z założeń projektu

„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”,

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).