Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 13:19:05. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,
 • dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),
 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,
 • zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli

Zakres Projektu

W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:
  a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary
  b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.
  c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia
  a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1
  b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.

Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.

Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.

Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.

Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.

 • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 13:21:07 przez daniel_rad
 • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 13:19:05 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 13:19:05Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,</li>  
Skasowano: <li>dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,</li>  
Skasowano: <li>poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: <strong>Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),</li>  
Skasowano: <li>zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,</li>  
Skasowano: <li>zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.</li> Dodano: <p><strong>Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Radlin, miasto z sercem, dla przedszkolaka”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Priorytet XI – Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 – Ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 – Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.</strong> </p><p>Beneficjentem jest Miasto Radlin, a projekt będzie realizował Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (MZOPO) w Radlinie.<br />Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości do edukacji przedszkolnej w Radlinie, poprzez : utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych, wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, wydłużenie czasu pracy przedszkoli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli, wzrost kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku.</p><p>< strong>Zajęcia będą realizowane w niżej wymienionych przedszkolach i specjalnościach. Usługi będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w dni zajęć przedszkolnych. Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:</strong> </p><ul><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego – grupa 20 dzieci w tym 4 osoby niepełnosprawne; </li><li>Utworzenie oddziału przedszkolnego integracyjnego– grupa 8 dzieci, w tym 4 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera;</li> <li>Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dla 5 dzieci w wymiarze 2 godzin tygodniowo na dziecko;</li> <li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć gimnastyki korekcyjnej – dla 4 grup (grupa ok.10 dzieci) w wymiarze 1 godz./ tydz./grupę; </li><li>Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w formie zajęć tanecznych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne w formie zajęć teatralnych – dla 3 grup (grupa do 25 dzieci) w wymiarze 2 godz./tydz./grupę< /li><li>Doskonalenie pracy nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi z dysfunkcjami – zdobycie kwalifikacji z zakresie terapii integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej</ li><li>Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi poza oddziałami integracyjnymi – 5 dzieci, w wymiarze 2 godz./tydz./dziecko.< /li></ul><p>< strong>Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie i nauczyciele następujących przedszkoli w Radlinie:</strong> </p><ul><li>Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka w Radlinie ul. Rymera 170a;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 2 w Radlinie ul. Mielęckiego 13;</li><li>Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli w Radlinie ul. Mariacka 1.</li></ul><p>Udział w projekcie jest bezpłatny. Zasady naboru uczestników do udziału w projekcie określa regulamin rekrutacji i udziału w projekcie, dostępny na stronie internetowej Miasta Radlin w zakładce Projekt <a href="/radlin- miasto-z-sercem- dla-przedszkolaka/ "><em><strong>“Radlin miasto z serem dla przedszkolaka”< /strong></em></a> a także na stronach internetowych przedszkoli, o których mowa powyżej.</p> <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/Regulamin- rekrutacji.odt">Regulamin rekrutacji < /a></li></ul><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/loga-EU-1024x153.png" alt="" width="1024" height="153" /></p>
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli  
Skasowano: <strong>Zakres Projektu</strong>  
Skasowano: W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej:  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:  
Skasowano: a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary  
Skasowano: b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.  
Skasowano: c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego</li>  
Skasowano: <li>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia  
Skasowano: a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1  
Skasowano: b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.  
Skasowano: <strong>Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.</strong>  
Skasowano: Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.  
Skasowano: Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.  
Skasowano: <strong>Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Biertułtowy, Obszary)</a></li>  
Skasowano: <li><a href="#">Harmonogram prac budowy kanalizacji w Radlinie (Reden i Wypandów)</a></li>  
Skasowano: </ul>  
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.