Skip to content
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

Podstawowe informacje na temat przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi: jednorodzinnymi i wielorodzinnym.

2. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy prawa.

3. Dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste w niezmienionej wysokości stanie się opłatą przekształceniową.

4. Opłata przekształceniowa płatna będzie przez 20 lat.

5. Opłata przekształceniowa będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi sumę dwudziestu opłat przekształceniowych.

6. Ustawa wymaga aby właściwy organ gminy wydał zaświadczenie potwierdzające fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina na ich wydanie ma 12 miesięcy tj. do końca 2019 r.

7. Osoby, które nie chcą czekać na zaświadczenie mogą złożyć w urzędzie wniosek o jego wydanie.

8. Gmina ma obowiązek zrealizować taki wniosek w ustawowym terminie 4 miesięcy od daty jego złożenia. Te zaświadczenia obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50 zł.

9. Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic.

10. Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej.

11. W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

12. Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, w terminie najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje na ten temat : Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

 

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu