Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:01:18. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.

Do celów szczegółowych należały min.:

  • zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez  uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,
  • wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,
  • zapewnienie wysokiej  jakości  edukacji  wspierającej  indywidualny rozwój dzieci,
  • rozpowszechnianie  innowacyjnych  programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.

W projekcie wzięło udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina.
Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących.

W ramach projektu zrealizowane zostały m.in.:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z rytmiki,
  • zajęcia z logopedą,
  • zajęcia z psychologiem.

Projekt objął szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich  w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe prowadzone były poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego, co wydłużyło czas pracy przedszkoli i umożliwiło rodzicom aktywny udział w zajęciach.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce edukacyjne. Ponadto w ramach projektu zrealizowano serię szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze. Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:  sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw.

Całkowita wartość projektu  wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91 zł.

Człowiek – najlepsza inwestycja

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:01:18 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:01:18Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,&nbsp; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.Dodano: <p><strong>Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Każdy z nas jest wyjątkowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.< /strong></p><p>Cel główny projektu :</p><p>Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 334 dzieci z klas II-III w  szkołach  podstawowych funkcjonujących w Radlinie.</p> <p><strong>Cele szczegółowe: </strong></p> <ul><li>Poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych.</li> <li>Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi</ li><li>Poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej</ li><li>Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami< /li><li>Korygowanie wad postawy.</li> </ul><p>Zajęcia w ramach projektu były prowadzone od stycznia 2012 roku do końca marca 2013 roku. Projektem objęte zostały dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334  dzieci. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.  W  zajęciach specjalistycznych wzięły udział  dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy i  które po przeprowadzonej,  diagnozie wymagają indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych oraz  w ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych, zajęć doskonalących umiejętności w opanowaniu  czytania, pisania, liczenia. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.</ p><p><strong>W ramach projektu zrealizowane zostały:</strong> </p><ul><li>Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji</li> <li>Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych< /li><li>Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy</li><li>Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej</ li><li>Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy</li>< li>Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – tyflopedagogika i oligofrenopedagogik< /li><li>Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.< /li></ul><p>< strong>Udział w projekcie był bezpłatny. </strong>Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne.</ p><p><strong>Całkowita wartość projektu wynosi 236 588,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 201 100,52 zł, a z budżetu państwa 35 488,33 zł.</strong></p>
Skasowano: <strong>Do celów szczegółowych należały min.:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez&nbsp; uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,</li> 
Skasowano: <li>wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,</li> 
Skasowano: <li>zapewnienie wysokiej&nbsp; jakości&nbsp; edukacji&nbsp; wspierającej&nbsp; indywidualny rozwój dzieci,</li> 
Skasowano: <li>rozpowszechnianie&nbsp; innowacyjnych&nbsp; programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: W projekcie wzięło udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina. 
Skasowano: Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących. 
Skasowano: <strong>W ramach projektu zrealizowane zostały m.in.:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>zajęcia z języka angielskiego,</li> 
Skasowano: <li>zajęcia z rytmiki,</li> 
Skasowano: <li>zajęcia z logopedą,</li> 
Skasowano: <li>zajęcia z psychologiem.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Projekt objął szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich&nbsp; w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe prowadzone były poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego, co wydłużyło czas pracy przedszkoli i umożliwiło rodzicom aktywny udział w zajęciach. 
Skasowano: <strong>Udział w projekcie był bezpłatny. </strong>Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce edukacyjne. Ponadto w ramach projektu zrealizowano serię szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze. Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:&nbsp; sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw. 
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu&nbsp; wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91 zł.</strong> 
Skasowano: Człowiek – najlepsza inwestycja 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.