Od stycznia 2012 r. ruszyły zajęcia w ramach projektu systemowego „Każdy z nas jest wyjątkowy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Cel główny projektu :

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia 334 dzieci z klas II-III w  szkołach  podstawowych funkcjonujących w Radlinie.

Cele szczegółowe:

 • Poszerzenie zainteresowań, umiejętności i wiadomości dzieci zdolnych.
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi
 • Poprawa umiejętności dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z różnego typu niepełnosprawnościami
 • Korygowanie wad postawy.

Zajęcia w ramach projektu były prowadzone od stycznia 2012 roku do końca marca 2013 roku. Projektem objęte zostały dzieci z klas II-III szkół podstawowych w Radlinie, łącznie 334  dzieci. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy oraz podpisanej deklaracji uczestnictwa.  W  zajęciach specjalistycznych wzięły udział  dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy i  które po przeprowadzonej,  diagnozie wymagają indywidualizacji na zajęciach obowiązkowych oraz  w ramach dodatkowych zajęć terapeutycznych, zajęć doskonalących umiejętności w opanowaniu  czytania, pisania, liczenia. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wzięli udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

W ramach projektu zrealizowane zostały:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji społecznej
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych – tyflopedagogika i oligofrenopedagogik
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu wyposażeni zostali w niezbędne pomoce edukacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosi 236 588,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 201 100,52 zł, a z budżetu państwa 35 488,33 zł.