Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:27:16. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Projekt „PI-PWP Study Circle – szwedzkie koło zamachowe” realizowany jest przez Centrum Inicatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Radlinie Centrum Inicatyw Społecznych CRIS podpisało umowę partnerską z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie oraz Świetlicą Środowiskową Koliba, które stały się partnerami odpowiedzialnymi za rekrutację na terenie Radlina.


Czym jest Study Circle ?

Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności?

Zgłoś się na bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji – Study Circle!
Poznaj innowacyjną metodą edukacji dorosłych, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce. Tu Ty, wspólnie z grupą, zdecydujesz o wyborze tematyki szkoleń (np. alternatywne formy opieki nad dziećmi, nauka angielskiego, zarządzanie domowym budżetem itp.), najlepiej odpowiadającym Twoim zainteresowaniom.

Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć lub problem, który chcą rozwiązać. Grupa bazuje na wiedzy i umiejętnościach swoich członków a także posiłkuje się kompetencjami ekspertów zewnętrznych.

Skandynawskie doświadczenia pokazują, że metoda Study Circle nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy, nabyciu nowych kompetencji, ale jest także istotnym narzędziem do budowania relacji międzyludzkich.

Nie masz z kim zostawić dziecka? Brakuje Ci na bilet? Podczas zajęć organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi, poczęstunek oraz niezbędne materiały edukacyjne. Zwracane są również koszty dojazdu.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:29:01 przez daniel_rad
  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:27:16 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:27:16Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Projekt „PI-PWP Study Circle – szwedzkie koło zamachowe” realizowany jest przez Centrum Inicatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W Radlinie&nbsp;Centrum Inicatyw Społecznych CRIS&nbsp;podpisało umowę partnerską z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie oraz Świetlicą Środowiskową Koliba, które stały się partnerami odpowiedzialnymi za rekrutację na terenie Radlina.Dodano: <p><strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.< /strong></p><p>Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, < strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.</p><p><strong>CEL PROJEKTU</strong> </p><p>Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.</p><p>W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).</p><p>Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.< /p><p><b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b></p>< ul><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.< /li><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</ li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.< /li><li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.< /li><li>Rodziny zastępcze.</ li><li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li><li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”< /li></ul><p>< strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong></p><p>Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.</p><p><strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> </p><p>Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196" /></p>
Skasowano: <em><strong> 
Skasowano: Czym jest Study Circle ?</strong></em> 
Skasowano: <strong>Wychowujesz samotnie dziecko? Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności? 
Skasowano: </strong> 
Skasowano: Zgłoś się na bezpłatne szkolenia innowacyjną metodą prosto ze Szwecji – Study Circle! 
Skasowano: Poznaj innowacyjną metodą edukacji dorosłych, po raz pierwszy wdrażaną w Polsce. Tu Ty, wspólnie z grupą, zdecydujesz o wyborze tematyki szkoleń (np. alternatywne formy opieki nad dziećmi, nauka angielskiego, zarządzanie domowym budżetem itp.), najlepiej odpowiadającym Twoim zainteresowaniom. 
Skasowano: Uczestnicy samodzielnie wskazują przedmiot zajęć lub problem, który chcą rozwiązać. Grupa bazuje na wiedzy i umiejętnościach swoich członków a także posiłkuje się kompetencjami ekspertów zewnętrznych. 
Skasowano: Skandynawskie doświadczenia pokazują, że metoda Study Circle nie tylko pomaga w znalezieniu lepszej pracy, nabyciu nowych kompetencji, ale jest także istotnym narzędziem do budowania relacji międzyludzkich. 
Skasowano: <strong>Nie masz z kim zostawić dziecka? Brakuje Ci na bilet? </strong>Podczas zajęć organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi, poczęstunek oraz niezbędne materiały edukacyjne. Zwracane są również koszty dojazdu. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/circle.png" alt="" width="639" height="136"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.