Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:29:01. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”. Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory. CEL PROJEKTU Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ). Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  • Rodziny zastępcze.
  • Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
  • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”
OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. WARTOŚĆ PROJEKTU Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:29:01 przez daniel_rad
  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:27:16 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:29:01Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.</strong> 
Skasowano: Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, < strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.Dodano: <p><strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.< /strong></p><p>Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, < strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.</p><p><strong>CEL PROJEKTU</strong> </p><p>Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.</p><p>W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).</p><p>Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.< /p><p><b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b></p>< ul><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.< /li><li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</ li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.< /li><li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.< /li><li>Rodziny zastępcze.</ li><li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li><li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li><li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”< /li></ul><p>< strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong></p><p>Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.</p><p><strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> </p><p>Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196" /></p>
Skasowano: <strong>CEL PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 
Skasowano: W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ). 
Skasowano: Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących. 
Skasowano: <b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.</li> 
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</li> 
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.</li> 
Skasowano: <li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.</li> 
Skasowano: <li>Rodziny zastępcze.</li> 
Skasowano: <li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li> 
Skasowano: <li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li> 
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
Skasowano: <strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196" /> 
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.