Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 14:35:32. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

CEL PROJEKTU

Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ).

Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących.

GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:

  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.
  • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.
  • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
  • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
  • Rodziny zastępcze.
  • Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
  • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.
  • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 14:35:32 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 14:35:32Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>„INTERNET W KAŻDYM DOMU. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.</strong> 
Skasowano: Projekt „Internet w każdym domu…” realizowany jest w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Lider Projektu: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice,&nbsp; <strong>Miasto Radlin</strong>, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.Dodano: <p><strong>Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Miasto Radlin od 01.09.2011r. do 28.02.2012 realizowały projekt partnerski pn.: „Inkubator aktywności lokalnej w powiecie wodzisławskim”. Kwota dofinansowania: 43 650,00 zł (100% dotacji)</strong> </p><p>Projekt był skierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania mieszkańców i rozwiązywania lokalnych problemów oraz innych instytucji, takich jak: urzędy miast, gminne centra informacji, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, biblioteki, ośrodki kultury itp. Uczestnikami działań mogą być pracownicy wymienionych instytucji, a także wolontariusze lub członkowie. Organizacje pozarządowe i podmioty publiczne z Radlina, Pszowa i Rydułtów dzięki projektowi mogły korzystać z bezpłatnych szkoleń i doradztwa.</p><p>W ramach projektu odbyła się seria 5 szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania funduszy na działalność, przygotowywania ofert na realizację zadań publicznych oraz ich rozliczania, nowoczesnych form aktywizacji. Szkolenia będą dostępne także w formie e-learningowej.<br />Prowadzony był newsletter zawierający informacje o ciekawych inicjatywach społecznych z Radlina, Pszowa i Rydułtów.<br />Prowadzone było doradztwo z zakresu księgowości, pisania projektów, zarządzania i rozliczania, promocji, pozyskiwania funduszy, zakładania nowych organizacji i podmiotów działających na rzecz integracji społeczności lokalnej.</p> <p><strong>Wszystkie działania były całkowicie bezpłatne dla uczestników.</strong><br />Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/circle.png" alt="" width="639" height="136" /></p>
Skasowano: <strong>CEL PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Celem głównym jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych planuje się utworzenie w 53 lokalizacjach, publicznych punktów dostępu do Internetu, wyposażonych w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 
Skasowano: W Mieście Radlin planowana liczba gospodarstw domowych, będących beneficjentem projektu to 35. Punkty bezpłatnego dostępu do internetu znajdować będą się w Punkcie Wydawania Posiłków (2 stanowiska) , w Świetlicy Środowiskowej (6 stanowisk przy ul. Solskiego, oraz 2 stanowiska na filii przy Obiekcie Gimnastycznym im L. Blanika) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radlinie (3 stanowiska w filii biertułtowskiej oraz 2 stanowiska w filii głożyńskiej ). 
Skasowano: Dodatkowo w Bibliotece znajdzie się również sprzęt komputerowy dostosowany dla potrzeb osób słabowidzących. 
Skasowano: <b>GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ:</b> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.</li> 
Skasowano: <li>Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych.</li> 
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.</li> 
Skasowano: <li>Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.</li> 
Skasowano: <li>Rodziny zastępcze.</li> 
Skasowano: <li>Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.</li> 
Skasowano: <li>Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.</li> 
Skasowano: <li>Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <strong>OKRES REALIZACJI PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
Skasowano: <strong>WARTOŚĆ PROJEKTU</strong> 
Skasowano: Wartość całkowita projektu kształtuje się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/dotacje-na- innowacje.png" alt="" width="616" height="196"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.