OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
school szkoła

Informacja o zasadach składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne

Przypominamy, że od 1 września 2017 roku w Miejskim Zespole Obsługi Placówek w Radlinie ( budynek Urzędu Miasta Radlin ul. Rymera 15, III piętro pokój 401) można pobierać wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2017/2018, przeznaczoną na cele edukacyjne, która jest udzielana jako stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.
Pomoc ta jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Nie jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych ucznia, takich jak jedzenie, ubranie, leczenie, itp.

Pomoc może być przyznana :

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu realizacji obowiązku nauki (18 lat),
  • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat)
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest trudna sytuacja materialna w rodzinie ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,oo zł. Do dochodu nie wlicza się dochodu uzyskanego z tytułu świadczeń wychowawczych (popularne „500+”). Wszystkie, wymagane, dokumenty, potwierdzające dochody w rodzinie ucznia dostarcza wnioskodawca. Stypendium może być przyznane na okres roku szkolnego, a wypłacane za okresy miesięczne (np. przez miesiąc, dwa, trzy… sześć, siedem, maksymalnie 9 (słuchacze kolegiów) lub 10 miesięcy (uczniowie) miesięcy.
Forma stypendium i terminy jego realizacji określona zostanie w wydanej decyzji. Podstawą prawną udzielania pomocy są : 1. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016r poz. 1943 wraz z późn. zm.) 2. Uchwała Nr BRM-0150/XXXV/230/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 61 poz. 1565) 3. Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/236/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Radlina pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 75 poz. 2006). Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Wniosek o pomoc mogą złożyć:

  • Rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.
  • Pełnoletni uczeń/ słuchacz kolegium
  • Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/ słuchacz

    W związku z tym, że pomoc jest przeznaczona na konkretne cele edukacyjne, po jej przyznaniu, należy udokumentować, że została przeznaczona na wydatki związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia (faktury, rachunki, umowy. imienne bilety okresowe, dowody wpłat, itp.).

Wnioski o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018, należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowym w Radlinie (budynek Urzędu Miasta Radlin, III piętro pokój 401) w nieprzekraczalnym terminie : 1/ uczniowie szkół i wychowankowie ośrodków – do 15 września 2017r. 2/ słuchacze kolegiów – do 15 października 2017r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 863

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.