Skip to content
Dofinansowania do wymiany pieców – 2021

Dofinansowania do wymiany pieców - 2021

AKTUALIZACJA:
Oto lista otrzymanych SMSów w ramach naboru odebranych od 15.02.2021 (od 08:00:00 do 23:59:59) w kolejności chronologicznej , wraz z godziną otrzymania wiadomości. Przypominamy, że nabór trwa do 21.02.2021 do północy. Dopiero ostateczna lista będzie weryfikowana (pod kątem powtórzonych numerów, lub nieruchomości podawanych SMSem z kilku numerów).

15 lutego ruszy nowy nabór wniosków o dofinansowanie do zabudowy ekologicznych źródeł ciepła. W tym roku, z powodu zagrożenia pandemii, aby uniknąć gromadzenia się dużych skupisk ludzi, postanowiono przeprowadzić nabór drogą smsową. Od 15 lutego od godz. 8.00 do 21 lutego do godz. 24.00 zainteresowani będą mogli zgłosić smsem chęć wymiany pieca na ekologiczne źródło. Wystarczy w tym okresie wysłać smsa na numer 664 072 656 i podać imię, nazwisko, adres oraz ewentualnie mail. Co ważne – w tym okresie – czyli od 15 lutego do 21 lutego. Smsy wysłane wcześniej nie będą uwzględnianie.

Rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie do zabudowy ekologicznych źródeł ciepła. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zabudowy: kotła na gaz, kotła olejowego, pieca elektrycznego, kotła na paliwo stałe w tym także biomasę, wymiennika ciepła, układu solarnego, pompy ciepła

Z dotacji na dany rodzaj urządzenia nie mogą skorzystać osoby fizyczne, które skorzystały już z dotacji na to samo urządzenie, w tym samym budynku, z dofinansowania udzielanego z budżetu miasta od roku 2015.

Zasady ogólne dotacji w 2021 roku:

• dofinansowanie obejmuje 50% kosztów inwestycji i wynosi nie więcej niż 5000 zł,

• dofinansowanie będzie dotyczyć kotłów z automatycznym załadunkiem paliwa, opalanych paliwem stałym w tym biomasą które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation) a także kotła na gaz, kotła olejowego, pieca elektrycznego, wymiennika ciepła, układu solarnego, pompy ciepła.

• dotację uzyskać można tylko na jedno urządzenie,

• nie będzie można uzyskać dotacji na urządzenie w danym budynku, na które już raz była przyznana dotacja z budżetu miasta od roku 2015,

• dofinansowanie instalacji solarnych i pomp ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, będzie dotyczyć budynków, w których istniejący kocioł węglowy jest co najmniej 5 klasy, nie starszy niż 10 lat.

• dotacji nie podlegają urządzenia już zamontowane.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nabór wniosków odbędzie się na innych zasadach niż wyglądało to do tej pory. Chcąc uniknąć tworzenia się zgromadzeń w chwili rozpoczęcia naboru, zewzględu na bezpieczeństwo mieszkańców, podjęto decyzję o wszczęciu procedury naboru wniosków poprzez wysłanie przez wnioskodawcę wiadomości sms na wskazany poniżej nr telefonu. Realizacja zgłoszeń odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu wiadomości sms, w miarę możliwości budżetowych. Osoby których zgłoszenia zostaną wstępnie zaklasyfikowane do realizacji na rok 2021 r. po zakończonym terminie naboru otrzymają zwrotną informację sms ze wskazaniem adresu strony internetowej, na której będzie można pobrać właściwy wzór wniosku. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć lub wysłać do Urzędu Miasta. Po weryfikacji złożonych wniosków zostanie przygotowana umowa dotacji, po podpisaniu której będą Państwo mogli przystąpić do realizacji inwestycji. Mieszkańcy, których zgłoszenia nie zostaną wstępnie zaklasyfikowane do realizacji w roku 2021 ze względu na limit środków finansowych w budżecie Miasta, także otrzymają po zakończonym terminie naboru zwrotną informację o tym, iż realizacja tych zgłoszeń odbywać się będzie w późniejszym czasie w miarę możliwości finansowych Miasta. Ze względu na sprawne przeprowadzenie procedury naboru wniosków uprzejmie prosimy o wysyłanie TYLKO JEDNEJ wiadomości sms na dany budynek. Wysyłanie kilku wiadomości dotyczących tej samej inwestycji nie przyśpieszy udzielania dotacji, spowoduje jednie niepotrzebne utrudnienia w procesie weryfikacji zgłoszeń i wydłuży czas oczekiwania mieszkańców na podpisanie umowy dotacji.

Procedura wnioskowania o dotację:

• wysłanie zgłoszenia w postaci wiadomości sms na nr +48 664 072 656 w terminie od 15 lutego 2021 r. od godz 8.00 do 21 lutego 2021 r. do godz. 24.00. W treści sms wpisujemy: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres korespondencyjny, adres email (o ile jest).

Uwaga ! Wiadomości wysłane poza wskazanym terminem (i godziną) zostaną odrzucone!

• otrzymanie informacji zwrotnej z Urzędu Miasta o zaklasyfikowaniu danego zgłoszenia do realizacji na rok 2021 wraz z podaniem linku do pobrania wzoru wniosku dotacji, lub informacji o planowanej realizacji zgłoszenia w późniejszym czasie w miarę możliwości budżetowych Miasta,

• złożenie wypełnionego wniosku wraz wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miasta Radlin. Uwaga! Jednym z wymaganych załączników jest opinia kominiarska wykonana przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

• weryfikacja wniosku pod kątem formalnym oraz ewentualne oględziny kotłowni,

• podpisanie umowy dotacji ,

• realizacja inwestycji,

• złożenie dokumentów rozliczeniowych w Urzędzie Miasta

• weryfikacja złożonych dokumentów oraz ewentualne ponowne oględziny kotłowni,

• po pozytywnej akceptacji złożonych dokumentów nastąpi wypłata dotacji na wskazane przez wnioskodawcę konto.

W związku z uchwaleniem przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017 uchwały „antysmogowej”, której zapisy weszły w życie od dnia 1 września 2017 r. przypominamy, że:

• w piecach można spalać: paliwa stałe, biomasę,

• w piecach nie można spalać : mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna, a przede wszystkim wszelkiego rodzaju odpadów,

• należy wymieniać stare kotły na kotły minimum klasy 5 lub Ecodesign

– do końca roku 2021 r. – kotły pozaklasowe starsze niż 10 lat (licząc od daty produkcji),

– do końca roku 2023 r. – kotły pozaklasowe między 5-10 lat (licząc od daty produkcji),

– do końca roku 2025 r. – kotły pozaklasowe poniżej 5 lat (licząc od daty produkcji),

– do końca roku 2027 r. – kotły klasy 3 lub 4.

Zobacz też: Najczęściej zadawane pytania w związku z wymianą pieców w Radlinie [LINK]

Przypominamy również, że w Radlinie działa punkt konsultacyjny projektu „Czyste Powietrze”. To wynik porozumienia jakie miasto Radlin nawiązało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dotację przyznaną z projektu „Czyste Powietrze” jak i tą przyznaną przez miasto Radlin można łączyć. Od chwili otwarcia punkt cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, z wizyty w punkcie skorzystało już 144 mieszkańców Radlina z czego 61 złożyło wnioski o dofinansowanie. Punkt znajduje się w budynku C Urzędu Miasta (budynek boczny), na parterze. Z uwagi na duże zainteresowanie projektem, ale również przez wzgląd na zagrożenie sanitarne, punkt będzie otwarty dla mieszkańców WYŁĄCZNIE po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na konkretny dzień i konkretną godzinę. Nie będzie zatem możliwości wcześniejszego skorzystania, bez umówienia się telefonicznego. Numer telefonu do punktu to (32) 4590258, zaś adres e-mail: czystepowietrze@radlin.pl Biuro punktu działa trzy dni w tygodniu: w poniedziałki w godzinach, 8.00-14.30, we wtorki w godzinach 8.00-16.00, w czwartki w godzinach 8.00-14.30

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu