Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 lipca 2021 o 13:26:12. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Dodatki mieszkaniowe

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133).
W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie znaczące zmiany w przepisach prawa dot. dodatków
mieszkaniowych. Do najważniejszej należy przede wszystkim zmiana kryterium dochodowego. Dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o
jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego
wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w
  dniu złożenia wniosku.
 2. wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w
  dniu złożenia wniosku.
  Kolejna znacząca zmiana dotyczy definicji dochodu. W przypadku przychodów opodatkowanych (na
  zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy,
  np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura) od przychodu należy odliczyć:
  – kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bieżące),
  – koszty uzyskania przychodu,
  – należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  – składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) niezaliczone do kosztów
  uzyskania przychodu,
  – składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  Na nowo zdefiniowano także dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej.
  Zmianie uległy także przepisy mówiące komu przysługuje dodatek mieszkaniowy. Dodano również
  katalog komu w szczególności nie przysługuje dodatek mieszkaniowy.

  Przysługuje:
  – najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
  – osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do
  lokalu mieszkalnego,
  – osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich
  własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  – innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki
  związane z jego zajmowaniem,
  – osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal
  zamienny albo najem socjalny lokalu.

  NIE przysługuje osobom przebywającym w:
  – domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
  – schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,
  – zakładzie karnym,
  – szkole, w tym w szkole wojskowej,
  jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatki energetyczne

Zasady przyznawania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne.
Zgodnie z art. 5d ust. 1 powyższej ustawy: „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku
dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej”.
Dodatek energetyczny może być przyznany odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez
ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4. ustawy Prawo energetyczne.

W załączeniu zamieszczamy dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego i
energetycznego.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu:
Referat Działalności gospodarczej i spraw mieszkaniowych, pok. 301 (II piętro głównego budynku),
tel.: 32 45 90 267, 32 45 90 269
e-mail: slm@radlin.pl

Do pobrania:

Wersja utworzona

1 lipca 2021 o 13:26:12Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <!-- wp:heading -->Dodano: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <h2><strong>Dodatki mieszkaniowe< /strong></h2> 
 Dodano: <p><strong>UWAGA! Od 01.01.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie realizuje zadania związane z obsługą wniosków i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.< /strong></p>
 Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:paragraph -->
 Dodano: <p><strong>Informacje dot. dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15 oraz pod numerem telefonu 32 456 70 72.</strong></p>
Skasowano: <!-- /wp:heading -->Dodano: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach<br> mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133).<br>W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie znaczące zmiany w przepisach prawa dot. dodatków<br> mieszkaniowych. Do najważniejszej należy przede wszystkim zmiana kryterium dochodowego. Dodatek<br>mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o<br>jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego<br>wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:</p>Bez zmian: <p>Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach<br> mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133).<br>W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie znaczące zmiany w przepisach prawa dot. dodatków<br> mieszkaniowych. Do najważniejszej należy przede wszystkim zmiana kryterium dochodowego. Dodatek<br>mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o<br>jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego<br>wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
Bez zmian: <ol><li>jednoosobowym - 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.</li> <li>wieloosobowym - 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.<br>Kolejna znacząca zmiana dotyczy definicji dochodu. W przypadku przychodów opodatkowanych (na<br>zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy,<br>np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura) od przychodu należy odliczyć:<br>– kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bieżące),<br>– koszty uzyskania przychodu,<br>– należny podatek dochodowy od osób fizycznych,<br>– składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) niezaliczone do kosztów<br>uzyskania przychodu,<br>– składki na ubezpieczenie zdrowotne.<br>Na nowo zdefiniowano także dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej.<br>Zmianie uległy także przepisy mówiące komu przysługuje dodatek mieszkaniowy. Dodano również<br>katalog komu w szczególności nie przysługuje dodatek mieszkaniowy.< br><br><strong> Przysługuje< /strong>:<br>– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do<br>lokalu mieszkalnego,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich<br>własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,<br>– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki<br>związane z jego zajmowaniem,<br>– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal<br>zamienny albo najem socjalny lokalu.<br><br><strong>NIE przysługuje</strong> osobom przebywającym w:<br>– domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,<br>– schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,<br>– zakładzie karnym,<br>– szkole, w tym w szkole wojskowej,<br>jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.</li></ol>Bez zmian: <ol><li>jednoosobowym - 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.</li> <li>wieloosobowym - 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.<br>Kolejna znacząca zmiana dotyczy definicji dochodu. W przypadku przychodów opodatkowanych (na<br>zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy,<br>np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura) od przychodu należy odliczyć:<br>– kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bieżące),<br>– koszty uzyskania przychodu,<br>– należny podatek dochodowy od osób fizycznych,<br>– składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) niezaliczone do kosztów<br>uzyskania przychodu,<br>– składki na ubezpieczenie zdrowotne.<br>Na nowo zdefiniowano także dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej.<br>Zmianie uległy także przepisy mówiące komu przysługuje dodatek mieszkaniowy. Dodano również<br>katalog komu w szczególności nie przysługuje dodatek mieszkaniowy.< br><br><strong> Przysługuje< /strong>:<br>– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do<br>lokalu mieszkalnego,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich<br>własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,<br>– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki<br>związane z jego zajmowaniem,<br>– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal<br>zamienny albo najem socjalny lokalu.<br><br><strong>NIE przysługuje</strong> osobom przebywającym w:<br>– domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,<br>– schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,<br>– zakładzie karnym,<br>– szkole, w tym w szkole wojskowej,<br>jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.</li></ol>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:heading -->Bez zmian: <!-- wp:heading -->
Bez zmian: <h2><strong>Dodatki energetyczne< /strong></h2>Bez zmian: <h2><strong>Dodatki energetyczne< /strong></h2>
Bez zmian: <!-- /wp:heading -->Bez zmian: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Zasady przyznawania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo<br>energetyczne.<br>Zgodnie z art. 5d ust. 1 powyższej ustawy: „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub<br>prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku<br>dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej”.<br>Dodatek energetyczny może być przyznany odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek<br>mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest<br>stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem< br>energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.<br>Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez<br>ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4. ustawy Prawo energetyczne.</p>Bez zmian: <p>Zasady przyznawania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo<br>energetyczne.<br>Zgodnie z art. 5d ust. 1 powyższej ustawy: „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub<br>prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku<br>dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej”.<br>Dodatek energetyczny może być przyznany odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek<br>mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest<br>stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem< br>energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.<br>Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez<br>ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4. ustawy Prawo energetyczne.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>W załączeniu zamieszczamy dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego i<br>energetycznego.<br>W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu:<br>Referat Działalności gospodarczej i spraw mieszkaniowych, pok. 301 (II piętro głównego budynku),<br>tel.: 32 45 90 267, 32 45 90 269<br>e-mail: slm@radlin.pl</p>Bez zmian: <p>W załączeniu zamieszczamy dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego i<br>energetycznego.<br>W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu:<br>Referat Działalności gospodarczej i spraw mieszkaniowych, pok. 301 (II piętro głównego budynku),<br>tel.: 32 45 90 267, 32 45 90 269<br>e-mail: slm@radlin.pl</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p>Bez zmian: <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31848," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 1.-Wniosek-o- przyznanie-dodatku- mieszkaniowego.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31848," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 1.-Wniosek-o- przyznanie-dodatku- mieszkaniowego.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf">1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf">1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31849," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 2.-Dane-dodatkowe-dotyczące- lokalu.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31849," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 2.-Dane-dodatkowe-dotyczące- lokalu.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf">2. Dane dodatkowe dotyczące lokalu</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf">2. Dane dodatkowe dotyczące lokalu</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31850," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 3.-Deklaracja- o-dochodach- gospodarstwa- domowego.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31850," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 3.-Deklaracja- o-dochodach- gospodarstwa- domowego.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf">3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf">3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31851," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31851," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf">4. Oświadczenia i informacje</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf">4. Oświadczenia i informacje</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31852," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31852," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf">5. Zaświadczenie o dochodzie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf">5. Zaświadczenie o dochodzie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31853," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 6.-Oświadczenie.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31853," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 6.-Oświadczenie.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf">6. Oświadczenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf">6. Oświadczenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31854," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 7.-Wniosek-o- wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf"} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":31854," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 7.-Wniosek-o- wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf"} -->
Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf">7. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf">7. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.