Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 28 grudnia 2020 o 08:53:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub dodatku
energetycznego informujemy, iż na dole strony
https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=26470&trejId=38
znajdują się do pobrania wnioski o przyznanie dodatków (pliki pn. Dodatek mieszkaniowy- deklaracja
oraz Wniosek o dodatek energetyczny) oraz zaświadczenie o dochodach i oświadczenie (pliki pod tą
samą nazwą). Dodatkowo umieściliśmy tam pliki pn. Najczęściej zadawane pytania oraz Wzór
poprawnie wypełnionego wniosku.


Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
slm@radlin.pl lub telefonicznie.


Poprawnie wypełnione i kompletne wnioski należy składać w Urzędzie. Jeśli jest to utrudnione ze
względów takich jak np. kwarantanna prosimy o kontakt mailowy pod adresem : slm@radlin.pl lub
telefonicznie.

W tej wyjątkowej sytuacji epidemii Urząd uzgodnił z SM „Marcel”, SM „ROW” i ZGK, że to Urząd
kontaktuje się z nimi i uzyskuje wszelkie potrzebne informacje oraz dane i dokumenty, które są potrzebne
od zarządcy by móc rozpatrzeć wniosek. Gdy sytuacja już się unormuje to Wnioskodawca (tak jak to było
do czasu wybuchu epidemii) będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów
od swojego zarządcy.


Jeśli wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego jest zarejestrowany w Powiatowym
Urzędzie Pracy (PUP) prosimy o zapoznanie się z plikiem Najczęściej zadawane pytania oraz z
Opisem do wzoru poprawnie wypełnionego wniosku (pomocna zwłaszcza będzie ostatnia strona w tym
pliku).


Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego istnieje obowiązek dołączenia kopii umowy o
dostarczenie energii.

Wersja utworzona

28 grudnia 2020 o 08:53:00Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub dodatku<br>energetycznego informujemy, iż na dole strony<br><a href="https:/ /www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26470&amp;trejId=38Dodano: <p><strong>UWAGA! Od 01.01.2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie realizuje zadania związane z obsługą wniosków i przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.< /strong></p>
Skasowano: ">https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id=26470&amp; trejId=38<br> </a>znajdują się do pobrania wnioski o przyznanie dodatków (pliki pn. Dodatek mieszkaniowy- deklaracja<br>oraz Wniosek o dodatek energetyczny) oraz zaświadczenie o dochodach i oświadczenie (pliki pod tą<br>samą nazwą). Dodatkowo umieściliśmy tam pliki pn. Najczęściej zadawane pytania oraz Wzór<br>poprawnie wypełnionego wniosku.</p> 
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Jeżeli nie znajdą Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o kontakt mailowy pod adresem:<br>slm@radlin.pl lub telefonicznie.</p>Dodano: <p><strong>Informacje dot. dodatków mieszkaniowych można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Solskiego 15 oraz pod numerem telefonu 32 456 70 72.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Poprawnie wypełnione i kompletne wnioski należy składać w Urzędzie. Jeśli jest to utrudnione ze<br>względów takich jak np. kwarantanna prosimy o kontakt mailowy pod adresem : slm@radlin.pl lub<br>telefonicznie.<br></p>Dodano: <p>Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach<br> mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133).<br>W dniu 1 lipca 2021 r. weszły w życie znaczące zmiany w przepisach prawa dot. dodatków<br> mieszkaniowych. Do najważniejszej należy przede wszystkim zmiana kryterium dochodowego. Dodatek<br>mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o<br>jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego<br>wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
 Dodano: <ol><li>jednoosobowym - 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.</li> <li>wieloosobowym - 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w<br>dniu złożenia wniosku.<br>Kolejna znacząca zmiana dotyczy definicji dochodu. W przypadku przychodów opodatkowanych (na<br>zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowy,<br>np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura) od przychodu należy odliczyć:<br>– kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bieżące),<br>– koszty uzyskania przychodu,<br>– należny podatek dochodowy od osób fizycznych,<br>– składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) niezaliczone do kosztów<br>uzyskania przychodu,<br>– składki na ubezpieczenie zdrowotne.<br>Na nowo zdefiniowano także dochód uzyskiwany z działalności gospodarczej.<br>Zmianie uległy także przepisy mówiące komu przysługuje dodatek mieszkaniowy. Dodano również<br>katalog komu w szczególności nie przysługuje dodatek mieszkaniowy.< br><br><strong> Przysługuje< /strong>:<br>– najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do<br>lokalu mieszkalnego,<br>– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich<br>własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,<br>– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki<br>związane z jego zajmowaniem,<br>– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal<br>zamienny albo najem socjalny lokalu.<br><br><strong>NIE przysługuje</strong> osobom przebywającym w:<br>– domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym,<br>– schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym,<br>– zakładzie karnym,<br>– szkole, w tym w szkole wojskowej,<br>jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.</li></ol>
 Dodano: <!-- /wp:list -->
 Dodano: <!-- wp:heading -->
 Dodano: <h2><strong>Dodatki energetyczne< /strong></h2>
 Dodano: <!-- /wp:heading -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>W tej wyjątkowej sytuacji epidemii Urząd uzgodnił z SM „Marcel”, SM „ROW” i ZGK, że to Urząd<br>kontaktuje się z nimi i uzyskuje wszelkie potrzebne informacje oraz dane i dokumenty, które są potrzebne<br>od zarządcy by móc rozpatrzeć wniosek. Gdy sytuacja już się unormuje to Wnioskodawca (tak jak to było<br>do czasu wybuchu epidemii) będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów<br>od swojego zarządcy.</p>Dodano: <p>Zasady przyznawania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo<br>energetyczne.<br>Zgodnie z art. 5d ust. 1 powyższej ustawy: „Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub<br>prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku<br>dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej”.<br>Dodatek energetyczny może być przyznany odbiorcy wrażliwemu, czyli osobie, której przyznano dodatek<br>mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest<br>stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem< br>energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.<br>Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez<br>ministra właściwego do spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4. ustawy Prawo energetyczne.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Jeśli wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego jest zarejestrowany w Powiatowym<br>Urzędzie Pracy (PUP) prosimy o zapoznanie się z plikiem Najczęściej zadawane pytania oraz z<br>Opisem do wzoru poprawnie wypełnionego wniosku (pomocna zwłaszcza będzie ostatnia strona w tym<br>pliku).</p>Dodano: <p>W załączeniu zamieszczamy dokumenty związane z przyznaniem dodatku mieszkaniowego i<br>energetycznego.<br>W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu:<br>Referat Działalności gospodarczej i spraw mieszkaniowych, pok. 301 (II piętro głównego budynku),<br>tel.: 32 45 90 267, 32 45 90 269<br>e-mail: slm@radlin.pl</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><br>Do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego istnieje obowiązek dołączenia kopii umowy o<br>dostarczenie energii.</p>Dodano: <p><strong><em>Do pobrania:</em> </strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31848," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 1.-Wniosek-o- przyznanie-dodatku- mieszkaniowego.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf">1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/1.-Wniosek- o-przyznanie- dodatku-mieszkaniowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31849," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 2.-Dane-dodatkowe-dotyczące- lokalu.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf">2. Dane dodatkowe dotyczące lokalu</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/2.-Dane-dodatkowe- dotyczące-lokalu.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31850," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 3.-Deklaracja- o-dochodach- gospodarstwa- domowego.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf">3. Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/3.-Deklaracja- o-dochodach-gospodarstwa- domowego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31851," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf">4. Oświadczenia i informacje</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/4.-Oświadczenia- i-informacje.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31852," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf">5. Zaświadczenie o dochodzie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/5.-Zaświadczenie- o-dochodzie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31853," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 6.-Oświadczenie.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf">6. Oświadczenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/6.-Oświadczenie.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
 Dodano: <!-- wp:file {"id":31854," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2021/07/ 7.-Wniosek-o- wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf"} -->
 Dodano: <div class="wp-block-file"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf">7. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/7.-Wniosek- o-wypłatę-dodatku- energetycznego.pdf" class="wp-block- file__button" download>Pobierz</a></div>
 Dodano: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p></p>Bez zmian: <p></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.