Wiele emocji w ostatnim czasie budzi wyburzenie jednego z budynków przy ul. Korfantego (naprzeciw salek katechetycznych) oraz planów stworzenia w tym miejscu stacji paliw.
Chcąc uporządkować informacje, przeciwdziałać plotkom, czujemy się zobowiązani przedstawić kilka faktów oraz odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

Z informacji jakie posiada miasto Radlin wynika, że istotnie, prywatny inwestor, który zakupił działkę na styku ul. Korfantego i Mariackiej, ma zamiar wybudowania w tym miejscu stacji paliw.

Póki co, żadna zgoda nie została w tym temacie wydana. Zgody na budowę takich obiektów, wydaje Starosta Wodzisławski, po uprzednim przedstawieniu kompletu dokumentów i spełnieniu wszystkich formalności. Inwestor tej planowanej inwestycji jest dopiero na początku tej drogi formalnej.

Urząd Miasta nie wydaje żadnych zgód w tym zakresie. Samorząd gminny nie jest organem administracji architektoniczno-budowlanej ani organem nadzoru budowlanego. To nie są zadania przewidziane przepisami gminie i nie mamy kompetencji aby działać w tym obszarze.

Przy tego typu inwestycjach miasto wydaje natomiast tzw. decyzje środowiskową – to dokument określający wpływ danej inwestycji na środowisko i normy jakie inwestor musi spełnić. Ponieważ jednak miasto jest właścicielem sąsiedniej działki, względem planowanej inwestycji, zgodnie z przepisami nie może wydać takiej decyzji. Ustanawia się wówczas tzw. organ zastępczy. W tym wypadku jest to Wójt Gminy Marklowice.

Wójt Gminy Marklowice wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu, jak również zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na ogół w tego typu postępowaniach, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących inwestycji w Radlinie powinno należeć do Burmistrza Radlina. Ponieważ jednak miasto Radlin jest właścicielem działek, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie (w obszarze oddziaływania inwestycji) miasto Radlin samo jest stroną w tej sprawie. Zatem Burmistrz Radlina nie może wydać decyzji w sprawie, w której jest stroną.

Na wniosek Burmistrza Radlina, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyznaczyło tzw. organ zastępczy w postępowaniu administracyjnym, czyli instytucję która będzie mogła – nie będąc stroną w sprawie – wydać taką decyzję. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach wyznaczyło do tego Wójta Gminy Marklowice.

 

 

Niezależnie od tego czy dana inwestycja podoba się burmistrzowi, radnym miejskim, czy pracownikom samorządowym, wszyscy zobowiązani jesteśmy do tego aby trzymać się litery prawa. A w świetle litery prawa organem administracji architektoniczno-budowlanej jest dla miasta Radlin Starosta Wodzisławski. Dlatego pytanie o to co można zrobić aby do danej inwestycji „nie doszło” jest źle postawione – ani miasto, ani Starosta Wodzisławski wydając jakiekolwiek decyzje nie kieruje się osobistymi motywacjami, ale musi bezstronnie analizować dokumenty i wydawać takie decyzje, jakie z treści postępowania wynikają.

Teren na styku ul. Korfantego oraz ul. Mariackiej był i jest nieruchomością prywatną. Jako prywatna własność został sprzedany kolejnemu prywatnemu właścicielowi. Nigdy nie był to teren miejski.

 

Na tym etapie nie wydano jeszcze zgody na budowę. To dopiero początek drogi zmierzającej do uzyskania takiej zgody. Najpierw inwestor musi uzyskać decyzję środowiskową oraz uzgodnić organizację ruchu. Wszystkie te elementy są dopiero na początkowym etapie całego procesu.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego miejsca nie mówi wprost o możliwości wybudowania stacji paliw. Plan zakłada dla tego obszaru funkcje mieszkalno-usługowe. Taki opis związany jest z charakterystyką tego miejsca – istotnie zawsze było to miejsce gdzie znajdowały się budynki mieszkalne oraz budynki usługowe. To wynika zresztą z charakteru centralnych obszarów miast – dominują w takich miejscach domy prywatne, bloki mieszkalne oraz budynki usługowe.

Na tak postawione pytanie odpowiedź może jedna: nie.
Dopiero gdy dany inwestor ujawni się z zamiarem takiej a nie innej inwestycji analizuje się zgodność takich zamiarów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i na jej podstawie wydawane jest później pozwolenie na budowę.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalany jest przez Radę Miejską.

W związku art. 33 ust 1, art. 59 ust.1 pkt 1 oraz art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy zapewnić społeczeństwu  możliwość udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 33 ww. Ustawy, zanim zostanie wydana decyzja, która wymaga takiego „udziału społeczeństwa”, należy bez zbędnej zwłoki podać do publicznej wiadomości m.in.
– informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
– informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
– informację o miejscu, gdzie wyłożona do wglądu jest dokumentacja
– informację o możliwości składania uwag, ich sposobie i miejscu oraz podając 30-dniowy termin ich składania.

Jak wspomnieliśmy wyżej, w przypadku tej inwestycji owe „zapewnienie społeczeństwu możliwości udziału w postępowaniu” jest po stronie Wójta Gminy Marklowice.
Wójt Marklowic wyda odpowiednie obwieszczenie w tym temacie, ale zostanie one obwieszczone w Radlinie, m.in na tablicach informacyjnych w naszym mieście i na stronie internetowej. Prosimy śledzić nasze informacje!

Zgodnie z informacjami jakie posiadamy, postępowanie przed Wójtem Marklowic zostało na tym etapie zawieszone. Inwestor musi złożyć odpowiednie dokumenty, które będą potwierdzały, że można wydać decyzję środowiskową. Następnie inwestor będzie musiał uzgodnić organizację ruchu i dopiero wtedy będzie mógł starać się o pozwolenie o budowę.

Prywatne odczucia, czy to Burmistrza, członków rady miejskiej , czy pracowników miasta, w toku postępowania nie mają większego znaczenia. Liczy się litera prawa i zgodność z procedurami. Miasto, jako uczestnik postępowania na pewno będzie aktywnie włączać się w całość procesu oraz zapraszać społeczność lokalną do aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych przepisami etapach.
Jednak priorytetem musi być dla nas zgodność z prawem wszystkich podjętych w toku postępowania czynności.

Jako uczestnicy postępowania czekamy cierpliwie na dalszy ciąg wypadków. Będziemy aktywnie uczestniczyć w każdy przewidzianym etapie oraz informować o każdej możliwości zabrania głosu przez mieszkańców. 
Ale podkreślić należy – miasto jest tu stroną, nie zaś instytucją, która wydaje ostateczne decyzje.

Miasto nie otrzymało żadnej oferty kupna tej nieruchomości. Nieruchomość została sprzedana między prywatnym właścicielem a prywatnym podmiotem kupującym – dokładnie tak samo, jak każda inna transakcja tego typu.

Nie, prawo pierwokupu nie dotyczyło tej nieruchomości. Została ona sprzedana między dwoma prywatnymi podmiotami, tak jak każda inna transakcja kupna sprzedaży na rynku nieruchomości.

Pamiętajmy, że prowadzenie takiej działalności wiąże się z ogromnymi restrykcjami sanitarnymi i obowiązkiem spełnienia określonych wymogów bezpieczeństwa. Wpływ na otoczenie musi zostać ściśle określone i absolutnie zminimalizowane – to wynika wprost z przepisów i charakteru takich inwestycji.

Miasto może odpowiadać za swoje tereny i zaplanowane działania na nich. Bezsprzecznie nie mamy zamiaru zaprzestać naszych działań związanych z rewitalizacją centrum na swoich terenach. Plac Radlińskich Olimpijczyków zostanie poddany renowacji i rewitalizacji, w kierunku miejsca zielonego, rekreacyjnego i przyjaznego mieszkańcom. Na terenach, którymi zarządza miasto pojawią się nowe nasadzenia, roślinność parkowa oraz urządzenia parkowo-rekreacyjne. Nie zrezygnujemy z naszych planów, ponieważ w naszym odczuciu centralny plac w mieście powinien służyć mieszkańcom, dać wytchnienie w słoneczne dni i być przestrzenią kreatywnych działań twórczych. To kierunek, który odpowiada na potrzeby naszych mieszkańców i wynika wprost z licznie zgłaszanych uwag i wniosków radlinian.
Na tę koncepcję miasto Radlin otrzymało już dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład” i realizacja tego przedsięwzięcia z całą pewnością będzie kontynuowana.

Koncepcja rewitalizacji placu

Więcej na ten temat: https://miasto.radlin.pl/koncepcja-rewitalizacji-pl-radlinskich-olimpijczykow/