Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 grudnia 2020 o 10:17:00. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.

Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:

  • poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,
  • zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,
  • ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,
  • upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.

Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-00
Numer projektu: 1256

Całkowita wartość projektu wynosi:  839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

  • Wersja utworzona dnia 2 grudnia 2020 o 10:17:00 przez daniel_rad

Wersja utworzona

2 grudnia 2020 o 10:17:00Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”. 
Skasowano: Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.Dodano: <p>Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) </p><p>Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.</p><p><strong>Wartość dofinansowania 1 885 320,13 zł, w tym:</strong> </p><ul><li>Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 682 600,00 zł</li><li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 202 720,13 zł</li><li>Wartość całkowita: 2 043 461,44 zł Okres realizacji: od 25 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.</li></ul><p>Główny celem projektu jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Korfantego 87 w Radlinie na Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczych i grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji) oraz elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto dobudowany zostanie szyb windowy z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione wyposażenie CUS. Program użytkowy przewiduje stworzenie w budynku Centrum Usług Społecznych w celu integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w zajęciach integracyjnych, warsztatach, spotkaniach i prelekcjach.</p><p>Nr umowy UDA-RPSL.10.02.02- 24-0340/18-00</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/belka-ue.png" alt="" width="1000" height="170" /></p>
Skasowano: <strong>Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:</strong> 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,</li> 
Skasowano: <li>zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,</li> 
Skasowano: <li>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,</li> 
Skasowano: <li>ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,</li> 
Skasowano: <li>upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02- 00-010/11-00 
Skasowano: Numer projektu: 1256 
Skasowano: Całkowita wartość projektu wynosi:&nbsp; 839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł) 
Skasowano: Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.