Skip to content
Konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi  na 2024 rok

Konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Miasta, która jest jednocześnie BIP, tablicy ogłoszeń z możliwością pisemnego wniesienia uwag za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres: referatrozwoju@radlin.pl,

– przedłożenie do kancelarii Urzędu Miasta w Radlinie – Referat Rozwoju ul. Rymera 15, 44-310 Radlin,

Decyduje data wpływu do 12.10.2023 roku.

Planuje się organizację spotkania w dniu 3 października 2023 roku o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń UM Radlin (budynek główny UM Radlin).

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 26 września 2023 r., a termin zakończenia na dzień 12 października 2023 roku.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu