1. Nazywa projektu:

„Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę tężni solankowej”.

2. Okres realizacji projektu:

Lata: 2013-2015 Projekt został zrealizowany i rozliczony.

3. Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet 3: Turystyka

Działanie 3.2: Infrastruktura okołoturystyczna

Poddziałanie 3.3.2: Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.

4. Koszt całkowity projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 472 900,11 zł, a koszty kwalifikowane: 1 423 277,66 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR. Wkład finansowy Gminy wynosi: 263 114,10 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 209 786,01 zł (85,00 % wydatków kwalifikowanych).

5. Opis zadania:

Przedmiotem projektu była budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała
jako zagospodarowanie zdegradowanych terenów zielonych w dzielnicy Wypandów. Zagospodarowanie terenu obejmowało poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym, ponadto mają działanie bakteriobójcze.
Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x
24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni
przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni
rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. Dostosowanie
obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie
chodników i ścieżek spacerowych. Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość centrum miasta. Za korzystanie z tężni nie są pobierane opłaty.

6. Strona www:

https://teznia.radlin.pl/