Tytuł projektu: „Wzrost atrakcyjności turystycznej Radlina poprzez budowę
tężni solankowej”
Beneficjent: Miasto Radlin
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 472 900,11 zł, a koszty kwalifikowane: 1 423 277,66 zł.
Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.
Wkład finansowy Gminy wynosi: 263 114,10 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 209 786,01 zł (85,00 % wydatków kwalifikowanych).

Przedmiotem projektu jest budowa tężni solankowej w Radlinie, która powstała
jako zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów. Zagospodarowanie
terenu obejmuje poza budową obiektu tężni solankowej z tarniną: wykonanie
chodników, ciągów pieszych (spacerowych), montaż elementów małej
architektury (ławki, siedziska, tablice informacyjne, etc.) oświetlenia typu
parkowego oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
Tężnia jest konstrukcją budowaną z drewna iglastego i gałązek tarniny oraz
urządzeń do pompowania solanki. Na ułożone na drewnianej konstrukcji gałązki
podawana jest za pomocą pomp solanka, która spływa swobodnie wytwarzając
wokół aerozol solanki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce
i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc,
nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego
wyczerpania. Inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują
wzrost odporności organizmu. Cząstki aerozolu obdarzone są ładunkiem ujemnym,
ponadto mają działanie bakteriobójcze.
Obiekt tężni zaprojektowany został na planie prostokąta o wymiarach 3,95 m x
24,00 m i wysokości 8,20 m. Od strony południowo-wschodniej do tężni
przylega część zadaszona pełnić będzie funkcję wydzielonej przestrzeni
rekreacyjnej z ławkami przeznaczonymi dla sesji inhalacyjnych. Dostosowanie
obiektu do potrzeb niepełnosprawnych nastąpi m.in. poprzez wprowadzenie
chodników i ścieżek spacerowych.
Teren przewidziany pod inwestycję został optymalnie dobrany m.in. ze względu
na dostępność dla turystów oraz dobrą obsługę komunikacyjną i bliskość
centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewniają od strony ul. Wypandów,
ciągi spacerowe (chodniki i ścieżki) oraz dojazd dla obsługi serwisowej i
pojazdów ratownictwa medycznego. Od strony ul. Wypandów zlokalizowany jest
również istniejący parking. Projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych
przy ul. Wypandów w Radlinie objął: budowę tężni solankowej z tarniną,
stanowiącą jednocześnie ogólnodostępną atrakcję turystyczną, integrację
przestrzeni rekreacyjnej wokół tężni oraz dostosowanie jej do potrzeb osób
niepełnosprawnych m.in. poprzez wprowadzenie chodników i ścieżek
spacerowych. Dla optymalnego i funkcjonalnego wykorzystania terenu
inwestycji, dodatkowo wprowadzone zostały elementy małej architektury w
postaci ławek, siedzisk, koszy na śmieci, stojaka na rowery oraz tablic
informacyjnych. Projekt objął również oświetlenie terenu utwardzonego wokół
tężni oraz podświetlenie dekoracyjne obiektu.
Za korzystanie z tężni nie będą pobierane opłaty.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).