Skip to content
Wyłożenie do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Wyłożenie do wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Radlin, dnia 2020-10-20

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Na podstawie art. 8d ust. 1 oraz art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr S.0007.008.2020 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28.10.2020 r. do 17.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radlinie przy ul. Rymera 15, w budynku B pok. 23, codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Radlinie przy ul. Rymera 15, w budynku B pok. 23 o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 8c oraz art. 11 pkt 8, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektu zmiany studium pod adresem: Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin lub e-mail: info@radlin.pl

Uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie papierowej,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej,

3) ustnie do protokołu.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.12.2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radlina.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Rymera 15, 44-310 Radlin). Przetwarzanie danych osobowych realizowane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i w związku z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 z późn. zm.)

Burmistrz Radlina

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu