OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

mgr Mariusz Węglorz
NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

budynek C,
I piętro
telefon: 32 4590247
e-mail: mweglorz@radlin.pl

mgr Mateusz Brawański
INSPEKTOR

budynek C,
I piętro
telefon: 3 24590247
e-mail: fundusze@radlin.pl


Referat Rozwoju:

mgr Katarzyna Macha
KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU
budynek C, I piętro
telefon: 32 4590241
e-mail: referatrozwoju@radlin.pl

mgr Marek Gajda
INSPEKTOR
budynek C, I piętro
telefon: 32 4590241
e-mail: biuletyn@radlin.pl

 

Do zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy koordynacja działań związanych  z pozyskiwaniem dla Miasta zewnętrznych środków finansowych, współpraca z zagranicą,
planowanie strategiczne, prowadzenie działań promocyjnych, realizacja zadań związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, działania z zakresu polityki
informacyjnej Miasta, współpraca ze środkami masowego przekazu. Naczelnikowi Wydziału  podlega Referat Rozwoju. Zadania Wydziału to w szczególności:

1) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
2) koordynacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
3) informowanie jednostek organizacyjnych Miasta i organizacji pozarządowych o ogłaszanych  konkursach (dotacje, granty),
4) przygotowanie, realizacja i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin,
5) koordynacja zadań związanych z planowaniem i realizacją polityki rowerowej Miasta,
6) inicjowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Do zadań Referatu Rozwoju należą zadania związane z promocją Miasta, organizowaniem  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
a w szczególności:
1) przygotowanie, realizacja, monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta,
2) promocja Miasta w kraju i zagranicą, w tym promocja gospodarcza, przygotowywanie oferty inwestycyjnej (we współpracy z innymi komórkami),
3) działania z zakresu polityki informacyjnej Miasta: współpraca ze środkami masowego przekazu,  organizowanie konferencji, analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych
o działalności organów Miasta, przygotowanie materiałów informacyjnych, prowadzenie serwisów informacyjnych oraz profili na portalach społecznościach,
4) obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych Miasta,
5) organizowanie współpracy organów Miasta i jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi,
6) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych,
7) kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej,
8) współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego,
9) przygotowanie materiałów promocyjnych Miasta,
10) organizowanie prac i obsługa Punktu Informacji Turystycznej (obsługa turystów odwiedzających, udostępnianie publikacji i przewodników turystycznych, współpraca ze Związkiem Subregionu Zachodniego, sprawozdania, statystyki, promocja).

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 035

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.