mgr Mariusz Węglorz

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

32 459 02 47

mweglorz@radlin.pl

 • mgr Mateusz Brawański
  tel. 32 4590 246
  mail: fundusze@radlin.pl

 • Agnieszka Podleśny
  tel. 32 4590 246
  mail: fundusze@radlin.pl 
 • mgr Katarzyna Macha – kierownik
  tel. 32 4590 241
  mail: referatrozwoju@radlin.pl
 • mgr Marek Gajda – inspektor
  tel. 32 4590 241
  mail: biuletyn@radlin.pl 

Do zadań Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych należy koordynacja działań związanych  z pozyskiwaniem dla Miasta zewnętrznych środków finansowych, współpraca z zagranicą,
planowanie strategiczne, prowadzenie działań promocyjnych, realizacja zadań związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego, działania z zakresu polityki
informacyjnej Miasta, współpraca ze środkami masowego przekazu. Naczelnikowi Wydziału  podlega Referat Rozwoju. Zadania Wydziału to w szczególności:

 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • koordynacja i nadzór nad realizacją projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • informowanie jednostek organizacyjnych Miasta i organizacji pozarządowych o ogłaszanych  konkursach (dotacje, granty),
 • przygotowanie, realizacja i monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin,
 • koordynacja zadań związanych z planowaniem i realizacją polityki rowerowej Miasta,
 • inicjowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z partnerami zagranicznymi.

Do zadań Referatu Rozwoju należą zadania związane z promocją Miasta, organizowaniem  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej,
a w szczególności:

 • przygotowanie, realizacja, monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju Miasta,
 • promocja Miasta w kraju i zagranicą, w tym promocja gospodarcza, przygotowywanie oferty inwestycyjnej (we współpracy z innymi komórkami),
 • działania z zakresu polityki informacyjnej Miasta: współpraca ze środkami masowego przekazu,  organizowanie konferencji, analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych
  o działalności organów Miasta, przygotowanie materiałów informacyjnych, prowadzenie serwisów informacyjnych oraz profili na portalach społecznościach,
 • obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych Miasta,
 • organizowanie współpracy organów Miasta i jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej,
 • współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych Miasta,
 • organizowanie prac i obsługa Punktu Informacji Turystycznej (obsługa turystów odwiedzających, udostępnianie publikacji i przewodników turystycznych, współpraca ze Związkiem Subregionu Zachodniego, sprawozdania, statystyki, promocja).