mgr inż. Marcin Król

NACZELNIK

32 459 02 17

gke@radlin.pl

 • mgr inż. Władysława Rduch – kierownik
  tel. 32 4590 266
  mail: ekologia@radlin.pl


 • mgr inż. Dominika Szmuk – Zwierżdżyńska  – specjalista
  tel. 32 4590 222


 • inż. Jolanta Urbańczyk – referent
  tel. 32 4590 266


 • inż. Katarzyna Mura – inpektor
  tel. 32 4590 290
 • Maria Cieślik – ekodoradczyni
  tel. 32 4590 266
 • Ewa Brachmańska – punkt „Czyste Powietrze” 
  tel. 32 4590 258
  (budynek „C” Urzędu Miasta, parter) 
 • mgr inż. Olga Grzybek – kierownik
  Tel. 32 4590 251

 • mgr inż. Agnieszka Waszyńska – referent
  tel. 32 4590 251
 • mgr Mariola Chamioło – referent
  tel. 32 4590 251 
 • mgr inż. Wojciech Horwacik – kierownik 
  tel. 32 4590 262
  mail: inwestycje@radlin.pl

 • mgr inż. Monika Ryszka – inspektor
  tel. 32 4590 250

 • inż. Wioleta Gawin – inspektor 
  tel. 32 4590 250

 • inż. Piotr Wilczek – podinspektor
  tel. 32 4590 250

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki komunalnej, zarządzanie infrastrukturą miejską, inwestycji miejskich i prowadzenie spraw dotyczących ekologii a w szczególności:

z zakresu infrastruktury:
 • zarządzanie drogami w zakresie określonym w artykule 20 punkty 4 do 14 oraz punkt 2 (dla remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) i punkt 16 ustawy  o drogach publicznych w odniesieniu do dróg gminnych publicznych; w zakresie remontu, utrzymania, ochrony, oznakowania dróg gminnych wewnętrznych oraz wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów budowlanych nie    związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na zajęcie tych dróg dla prowadzenia robót,
 • zarządzanie siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem dróg i placów, sygnalizacją świetlną,
 • zarządzanie ciekami wodnymi,
 • utrzymanie ścieżek rowerowych,
 • prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem w związkach międzygminnych,
 • nadzór w zakresie funkcjonowania komunikacji autobusowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze szkodami górniczymi,
 • prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za wypadki i szkody powstałe na drogach zarządzanych przez Urząd Miasta,
z zakresu ekologii:
 • ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:
 • wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 • ochrona środowiska przed odpadami,
 • utrzymywanie porządku i czystości,
 • opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych,
 • obsługa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
 • przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
z zakresu gospodarki komunalnej:
 • nadzorowanie i rozliczanie zadań zleconych przez Urząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Radlinie,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie.
z zakresu inwestycji:
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dla obiektów kubaturowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dróg, ulic i parkingów Miasta ujętych w budżecie Miasta w celu ich realizacji a wynikających z przepisów prawa budowlanego,
 • przygotowywanie merytorycznej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowywanych inwestycji,
 • współpraca przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie stałej kontroli przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
 • przekazywanie zakończonych inwestycji w użytkowanie administratorom obiektów,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów planów rozwoju i innych dokumentów strategicznych dla gminy,
 • wykonywanie czynności właściwych dla gminy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • opiniowanie podziału nieruchomości gruntowych.