mgr Małgorzata Mokrosz

NACZELNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH

32 459 02 40

edukacja@radlin.pl

mgr Justyna Sobik

KIEROWNIK REFERATU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I SPRAW MIESZKANIOWYCH

32 459 0269

dg@radlin.pl

mgr Anna Pawlińska

INSPEKTOR


32 459 02 38

a.pawlinska@radlin.pl

mgr Anna Kania

Referent

32 459 02 67

dg@radlin.pl

mgr Marzena Mika

INSPEKTOR

32 459 02 06

 dg@radlin.pl

mgr Adam Dzierżęga

PODINSPEKTOR

32 459 02 06

Do zadań Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, upowszechnianiem i organizacją kultury, sportu, turystyki i rekreacji, sprawy związane z ochroną zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej a w szczególności:

 • zatwierdzenie rocznych projektów organizacyjnych placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej placówek oświatowych dla których Miasto Radlin jest organem prowadzącym,
 • nadzorowanie opracowania planów finansowych placówek oświatowych na rok budżetowy i ich realizacji,
 • wnioskowanie w sprawach inwestycji, remontów i budżetu placówek oświatowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem remontów placówek oświatowych dla których Miasto jest organem prowadzącym,
 • koordynowanie projektów planów w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej w Mieście,
 • koordynowanie działalności miejskich jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • weryfikacja projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz placówki  oświatowe dla których organem prowadzącym jest miasto Radlin,
 • realizacja imprez o zasięgu miejskim realizowanych przez Urząd,
 • inicjowanie wymiany kulturalnej i sportowej z zagranicą oraz jej organizowanie w ramach podpisanych przez miasto umów,
 • wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień pracowników, działaczy kultury i sportu oraz twórców  kultury,
 • koordynowanie potrzeb lokalnych dotyczących działalności klubów sportowych,
 • wnioskowanie w zakresie premiowania w odniesieniu do dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą,
 • koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,
 • kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej.