Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dzieci ukraińskich. Zadanie to realizowane będzie w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie od 1.09.2022 do 28.02.2023r. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia dodatkowe z języka polskiego, zakupiony zostanie sprzęt ICT, doposażona zostanie pracownia oraz zostaną wykonane prace związane z dostosowaniem/adaptacją pomieszczeń. Prowadzący, którymi będą nauczyciele przedmiotu, będą wykorzystywać narzędzia TiK w celu przystępniejszego i ciekawszego prowadzenia zajęć.

Wartość projektu 35 294,11 zł

Dofinansowanie 31 764,70 zł

Dofinansowanie UE 29 999,99 zł